LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Åpenhet om ansvarlig leverandøradferd

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har til formål å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheters produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre offentlighetens tilgang til informasjon innenfor disse områdene.


Riwal Norway AS skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i alle aspekter av vår virksomhet.


Etablering og vedlikehold av rammeverk. Dette inkluderer vår “Bærekraftig innkjøpspolitikk”, utarbeidelse av styringsdokumenter, risikoanalyser, systemer for kartlegging og klassifisering av risiko samt aktsomhetsvurderinger.


Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger Med utgangspunkt i fem prioriterte FNs bærekraftsmål som vi anser oss i stand til å påvirke mest, vil vi gjennomføre risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og interne forhold.


Ved vurdering av vesentlig risiko, legges parametere som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje og negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentralt. Ved brudd vil tiltak for å eliminere eller redusere risiko bli iverksatt. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft vil også bli fulgt opp, rapportering av status og utvikling på relevante områder.


Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Informasjon om arbeidet med åpenhetsloven vil bli oppdatert her, på vår hjemmeside. Det vil bli utarbeidet en årlig rapport som vil være tilgjengelig for allmennheten.


2023 Riwal Norge AS – Redegjørelse  for aktsomhetsvurderinger etter - Åpenhetsloven


Våre verdier


Våre verdier definerer hvem vi er som selskap og hva vi representerer. Hver av oss bør handle i samsvar med våre selskapsverdier og våre forretningsprinsipper.


Våre bedriftsverdier er inkludert i vår strategi og er en viktig del av våre etiske retningslinjer:

 • Sikkerhet
 • Mangfold
 • Integritet
 • Teamarbeid
 • Bærekraft

Sikkerhet

Vi gir våre kunder det høyeste sikkerhetsnivået ved hver utleie eller salg. Vår tilnærming til sikkerhet er proaktiv: når og hvor vi ser en mulighet for å forbedre sikkerheten eller eliminere potensielt usikker atferd, handler vi proaktivt for å skape et tryggest mulig miljø for våre ansatte og våre kunder.


Mangfold

Riwals arbeidsmiljø består av mange forskjellige mennesker med unike egenskaper. Vi respekterer og verdsetter det som gjør mennesker annerledes, og streber etter å bygge et flott sted å jobbe der våre ansatte kan være deres autentiske jeg. Vi tror mangfold gir næring til merverdien og innovasjonen vi tilfører kundene våre.


Integritet

Våre kollegaer og kunder kan stole på og regne med oss. Vi tar alle  våre avgjørelser ærlig og oppriktig.


Teamarbeid

Riwal tror på teamarbeid, ikke bare internt, men også på å danne et team med våre kunder. Sammen ser vi etter de beste løsningene, mulighetene og prospektene.


Bærekraft

Å opprettholde høye standarder med hensyn til bærekraft er av største betydning for Riwal. Vi iverksetter tiltak for å forbedre vår sosiale påvirkning innenfor våre lokalsamfunn, og ta bevisste valg for produkter og prosesser som er bedre for mennesker og for planeten vår.

 

Hva Riwal forventer av sine forretningspartnere


Vi er forpliktet til å skape langsiktige relasjoner med våre interessenter og å skape langsiktig verdi for våre kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnet, og erkjenner at bærekraftig profitt er avgjørende for kontinuiteten i vår virksomhet. Vi fokuserer vår innsats på suksessen til våre kunder. I denne forbindelse er det vårt ansvar å gi kundene produkter og tjenester som oppfyller høye sikkerhets-, helse-, miljø- og kvalitetsstandarder. Vi streber etter å levere den beste kundeopplevelsen.


Overholdelse av loven

Vi skal drive vår virksomhet på en sosial ansvarlig måte. Vi respekterer lovene i landene vi opererer i. Vi støtter videre grunnleggende menneskerettigheter og gir riktig oppmerksomhet til sikkerhet, helse og miljø, i samsvar med vår forpliktelse til å bidra til en bærekraftig utvikling av selskapet vårt.Som vår forretningspartner forventer vi at du gjør det samme, og det er:

 • Følge og handle i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
 • Anerkjenne og handle i tråd med Verdenserklæringen om menneskerettigheter
 • Anerkjenne den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) uttalelse om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben, legge en spesiell verdi på å ekskludere tvangsarbeid og barnearbeid, og oppfylle retningslinjene for arbeidstid og minstelønn;
 • Følge prinsippene for godt arbeidsgiverskap, der arbeidsforhold, trivsel og utvikling for de ansatte er garantert
 • Tilby dine ansatte en arbeidskontrakt i henhold til loven
 • Utforme en sosial politikk for sine ansatte, inkludert de ønskede kontraktsstandarder og utelukkelse av diskriminering og trakassering;
 • Konkurrerer rettferdig i markedsområdene der den opererer, i samsvar med prinsippene for rettferdig konkurranse og gjeldende konkurranselover, og respekterer de intellektuelle rettighetene til tredjeparter.

Etisk oppførsel i å utføre virksomhet

Vi stoler på at våre forretningspartnere driver sin virksomhet på en etisk, transparent og ansvarlig måte.

 • Forby bestikkelser og andre former for uetisk forretningspraksis. Under ingen omstendigheter kan noen av dine ansatte, ansatte i et selskap i gruppen din eller agenter - direkte eller indirekte - tilby, akseptere, love eller godkjenne noen kontant betaling eller gave:

- For å oppnå forretningsfordeler;

- For å påvirke politikken til ethvert statlig organ eller myndighet, eller;

- Det kan være inntrykk av upassende.

   

  Dette kan ikke omgås med provisjonsbetalinger. Betalinger eller gaver til tjenestemenn for å fremskynde gjennomføringen av rutinemessige myndighetshandlinger (som behandling av en påkrevd myndighets lisens) (som er «tilretteleggingsbetalinger» eller smøring) anses som bestikkelser og er forbudt.

  • Hold enhver virksomhet underholdende og gjestfrihet med Riwal-ansatte passende og rimelig av natur, utelukkende med det formål å opprettholde gode forretningsforbindelser og ikke ment å påvirke på noen måte Riwals beslutninger om hvordan Riwal belønner fremtidig virksomhet. Gaveutdeling mellom dine ansatte og Riwals ansatte unngås. Offisiell gaveutveksling fra selskap til selskap er akseptabelt, men må være gjennomsiktig og korrekt registrert.
  • Ikke delta i, eller tolerere, noen ordninger som tilrettelegger for eller mistenkes å bli brukt for å lette anskaffelse, oppbevaring, bruk eller kontroll av eiendom eller penger som er ment å skjule utbyttet av kriminalitet.
  • Forhindre svindel i organisasjonen din og rapporter om svindel eller mistanke om svindel umiddelbart. For disse formål betyr "svindel" bevisst tilegnelse, forfalskning, utelatelse eller fjerning av data, penger og/eller varer der ressurser eller eiendeler ulovlig blir viderekoblet til eller fra et selskap. Alle forretnings- og kommersielle handler utføres på en transparent måte og blir nøyaktig registrert av deg i dine bøker og registre. Du har ingen faktisk eller forsøkt deltakelse i hvitvasking av penger.

   

  Helse og sikkerhet for arbeidere

  Vi driver virksomheten vår på en trygg måte og vi forplikter oss til å gi våre ansatte en trygg arbeidsplass.Som vår forretningspartner skal du også sørge for å tilby en sunn og trygg arbeidsplass til dine ansatte, for å forhindre ulykker og skader som oppstår som følge av eller som følge av din virksomhet.

  • Behandle alle dine ansatte med respekt og verdighet og oppmuntre til inkludering og mangfold i arbeidsstyrken din;
  • Utsett ingen arbeidere for fysisk, seksuell, psykologisk, verbal trakassering, overgrep eller annen form for trusler eller misbruk av autoritet;
  • Forhindre diskriminering basert på kaste, nasjonal opprinnelse, etnisitet, religion, alder, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap, politisk tilhørighet, helse, funksjonshemming eller graviditet.
  • Ta ansvar for helsen og sikkerheten til dine ansatte
  • Håndtere risikoer og ta best mulige forholdsregler mot ulykker og yrkessykdommer
  • Tilby opplæring og sørge for at dine ansatte er instruert innen helse og sikkerhet
  • Sørg for tilstrekkelig personlig verneutstyr (PPE) og overvåk bruken av dem
  • Sett opp eller bruk et styringssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som ISO 45001 eller lignende, med sikte på å kontinuerlig forbedre ytelsen til helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

  Beskyttelse av miljøet

  Vårt firma omfavner initiativer for å beskytte miljøet ved å forhindre eller minimere miljøpåvirkningen fra organisasjonen vår og mer spesifikt vårt leieutstyr gjennom hensiktsmessig design, transport og avhenting praksis. Vi har som mål å opprettholde vår ledende posisjon i bransjen når det gjelder utvikling og bruk av miljøløsninger for vår virksomhet. Vi forventer at våre partnere også driver sin virksomhet i en lignende måte: 

  • Ta ansvarlige handlinger for å beskytte miljøet og minimere din miljøforurensning;
  • Hjelp Riwal med å gi sine kunder innsikt i miljøpåvirkningen av foreslåtte teknologier og deres alternativer;
  • Sette opp eller bruke et miljøstyringssystem som ISO 14001 eller lignende, rettet mot kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen;
  • Forplikt deg til å oppnå bærekraftige løsninger i dine produkter, tjenester og drift, med hensyn til energiforbruk, utslipp, transport, emballasje, materialeffektivitet, resirkulering av avfall og gjenbruk. Denne forpliktelsen kommer fortrinnsvis til uttrykk i en CSR-policyerklæring

   

  Bærekraftig forsyningskjede

  Riwal har som mål å gi sine kunder, eller nedstrøms forsyningskjeden, et bærekraftig og innovativt produkt. Vi satser også på å skaffe og konsumere produktene våre på en bærekraftig måte. Vi forventer at våre forretningspartnere følger de samme prinsippene:

  • Gjør maksimal innsats for å sikre samsvar med denne forretningspartner koden ved å oppmuntre dine egne leverandører til å godkjenne den eller godkjenne lignende samsvar dokumenter;

  Konfidensiell informasjon

  Forretningspartnere kan bli oppmerksomme på, motta eller ha tilgang til informasjon om Riwal, våre kunder, leverandører eller andre forretningspartnere som ikke er offentlig tilgjengelig. Slik informasjon er konfidensiell, og forretningspartnere må holde slik informasjon konfidensiell og ivareta dens konfidensialitet.


  Riwal vil ikke tolerere feil bruk av innsideinformasjon, uavhengig av om det er ulovlig eller ikke tillatt.


  Du respekterer og beskytter Riwals konfidensielle informasjon, kunnskap og åndsverk. All informasjon gitt av Riwal brukes kun til det tiltenkte og utpekte formålet. All og enhver personlig informasjon om enkeltpersoner, som Riwals kunder og ansatte, håndteres med full respekt for beskyttelsen av deres personvern og i samsvar med alle relevante personvern lover og -forskrifter.   

  Overholde varsler nettverk og rapportering


  Overholdelse av Business Partner Code of Conduct er avgjørende for den pågående suksessen til Riwal som selskap. En atferdskodeks kan imidlertid ikke svare på alle spørsmål som dukker opp i den daglige virksomheten; Derfor må hver forretningspartner bruke sunn fornuft og profesjonell dømmekraft til enhver tid.


  Revidere

  Riwal har rett til å sikre, ved hjelp av en revisjon, at leverandører overholder disse etiske retningslinjer for forretningspartnere. Bevis på ikke konsekvent å operere i samsvar med disse forretningspartnernes etiske retningslinjer kan ha konsekvenser for fortsettelsen av forholdet mellom leverandøren og Riwal.

  Snakk ut

  Din rolle i å gjøre forretninger med oss i samsvar med verdiene angitt i denne koden er viktig. Dine ansatte er utstyrt med passende midler som de kan ta opp sine bekymringer om noen av kravene i disse forretningspartnernes etiske retningslinjer, og alle ansatte som uttaler seg om et problem er beskyttet mot gjengjeldelse fra deg.


  Hvis du har spørsmål om og/eller relatert til Riwal, vennligst ta de opp, snakk med kontaktpersonen din i Riwal, som vil lytte og hjelpe deg.

  Hvis du har prøvd å snakke med dem, men du føler at du ikke blir hørt, kan du henvende deg til riwal.whistleblower network.net, vår eksterne plattform tilrettelagt av GotEthics.


  Varslernettverk

   

  Varslings nettverket lar folk rapportere en overholdt bekymring hvor som helst og når som helst på morsmålet deres, enten via PC, bærbar PC og/eller smarttelefon. Systemet drives av en ekstern leverandør og gir mulighet til å si fra i anonymitet.  Før du gjør det, vær oppmerksom på følgende retningslinjer.


  Hvordan rapporteres bekymringer?

  Snakk med din direkte kontaktperson i Riwal, eller deres veileder. Hvis bekymringene dine ikke blir behandlet på riktig måte, kan du rapportere bekymringene dine til varsel nettverk. Rapporten din videresendes anonymt til vår konsern, økonomisjef og ikke-utøvende styremedlem.


  Hvilke bekymringer bør rapporteres?

  Alle dine bekymringer i forhold til disse forretningspartnernes etiske retningslinjer kan rapporteres, men vi oppfordrer deg til å rapportere til oss om:

  • Miljø-, helse- og sikkerhetsspørsmål
  • Utlevering av konfidensiell informasjon
  • Bedrageri
  • Bestikkelser eller tilretteleggingsbetalinger tilbys eller aksepteres
  • Diskriminering
  • Brudd på selskapets retningslinjer og prosedyrer

   

  Våre forretningspartnere kommuniserer disse standardene skriftlig til sine ansatte og sikrer at de blir fulgt.


  Riwal forventer at leverandørene utfører sine forretningsaktiviteter på en rettferdig måte, med integritet og med respekt for mennesker og miljø, gjennom hele verdikjeden.Vi forventer at våre forretningspartnere overholder gjeldende nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og standarder som OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper, Åpenhetsloven, FNs menneskerettighetstraktater og kjernekonvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.  4. Barnearbeid

  Riwal Norway AS respekterer dypt barns rett til utvikling og utdanning. Leverandører skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at det ikke forekommer barnearbeid på deres eget produksjons- eller driftssted eller på deres underleverandørs produksjons- eller driftssteder. Barnearbeid er definert som arbeid utført av barn under 15 år eller yngre enn alderen til å fullføre den lokale grunnskolen. Den lokale lovbestemte minimumsalderen for ansettelse må imidlertid aldri brytes. Unge arbeidstakere (15-18 år) skal ikke ansettes i arbeid som setter deres helse eller sikkerhet i fare, herunder nattevakter.


  Leverandøren skal ha en bekreftet kopi av et offisielt dokument som viser arbeidstakerens fødselsdato. I land der dette ikke er mulig, skal fabrikken implementere en hensiktsmessig metode for å vurdere alderen til sine arbeidere.


  5. Tvangsarbeid

  Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid tolereres ikke av Riwal Norway AS. Dette inkluderer arbeid på tvangskontrakt og andre former for arbeid som utføres mot en arbeidstakers vilje eller valg. Det skal ikke gjøres trekk i lønn som følge av bøter eller forelegg ilagt under gjennomføringen av disiplinærstraff, med mindre dette skjer med henvisning til tariffavtale eller er tillatt i lov.


  Arbeidstakere skal ikke pålegges å levere depositum, originale identitetspapirer eller arbeidstillatelse til Riwal Norway AS eller andre organer på vegne av Riwal Norway AS.


  6. Arbeidstid og lønn

  Riwal Norway AS erkjenner behovet for en sunn balanse mellom arbeid og fritid for alle ansatte. Med mindre det nasjonale lovverket er annerledes, bør arbeidstiden og lønnen være i samsvar med ILO-konvensjonene nr. 1, 14, 26 og 131.  Erklæring

  Hver forretningspartner til Riwal har et personlig ansvar for å være klar over forretningspartnernes atferdskodeks og for å overholde den. Vi forventer at våre leverandører velger sine egne leverandører i samsvar med retningslinjene i våre forretningspartnere etiske retningslinjer.


  Riwal forventer at leverandørene utfører sine forretningsaktiviteter på en rettferdig måte, med integritet og med respekt for mennesker og miljø, gjennom hele verdikjeden.Vi forventer at våre forretningspartnere overholder gjeldende nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og standarder som OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper, FNs menneskerettighetstraktater og kjernekonvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.


  Leverandører som fyller ut vårt skjema for godkjenning av leverandører, erklærer at de som leverandør har lest og forstått våre Forretningspartner Code of Conduct, og at de vil oppfylle kravene som er oppgitt. Hvis leverandørene ikke overholder våre etiske retningslinjer, vil vi informere firmaet om dette og sende inn en plan for hvordan vi kan oppnå samsvar.


  De samtykker også i å informere sine underleverandører om våre etiske retningslinjer og gjøre alt de kan for å sikre at de også overholder kravene som er oppgitt.