Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Betingelser ved køb af reservedele

1. DEFINEREDE TERMER
1.1. I disse vilkår og betingelser vil disse ord have følgende betydning:

 • Vilkår og betingelser: disse vilkår og betingelser for sælgeren.
 • Kontrakt: enhver aftale i henhold til og / eller ordrer, hvorpå Sælger sælger dele til Køber. 
 • Tvist: enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller med enhver kontrakt eller efterfølgende kontrakter, der resulterer derfra, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden og / eller afslutningen heraf.
 • Køber: parten som forespørg, bestiller, køber og/eller modtager dele solgt af sælgeren
 • Dele: alle (reservedele) og andre produkter, der tilbydes af Sælger, uanset om det er via webshoppen eller fysisk butik.
 • Part: Sælger eller køber efter omstændighederne.
 • Parter: Sælger og Køber samlet.
 • Sælger: Riwal Danmark A/S
 • Webshop: Sælgers webshop, tilgængelig via www.myriwalparts.com.2. ANVENDELSEN AF VILKÅR OG BETINGELSER

2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter såvel som for alle anmodninger, tilbud, pristilbud, instruktioner, ordrer, ordrebekræftelser og andre transaktioner mellem parterne i forbindelse med salg og levering af dele til køberen.

2.2 Kontrakten og vilkårene og betingelserne udgør den samlede og eneste aftale og forståelse mellem parterne i forhold til dens emne. Enhver henvisning til anvendeligheden af købers vilkår og betingelser fraviges udtrykkeligt af sælgeren.

2.3 Eventuelle afvigelser fra disse vilkår og betingelser kan kun aftales skriftligt af parterne.

2.4 I tilfælde af at vilkårene i kontrakten afviger fra vilkårene og betingelserne, har vilkårene i kontrakten forrang.

2.5 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig eller annulleret, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft og virkning. Sælgeren skal levere nye bestemmelser som erstatning for ugyldigheden eller annullerede bestemmelser, hvor så vidt muligt formålet med den oprindelige bestemmelse vil blive taget i betragtning. 


3. TILBUD OG PRISER

3.1 Alle tilbud og priser fra Sælger er ikke-bindende og kan tilbagekaldes når som helst. Alle priser i Sælgers tilbud og tilbud vises i DKK og ekskl. forsendelses-, forsikrings-, transport- og portoomkostninger, medmindre andet er angivet.

3.2 Kataloger, noter, prospekter, beskrivelser, dimensioner, diagrammer, billeder osv. er ikke bindende i forhold til eventuelle ændringer og forbedringer. Tilbuddet om dele, hvad enten det er via webshoppen, er blevet sammensat med stor omhu. Sælger gør alt for at sikre, at dataene er komplette og nøjagtige. Åbenlyse fejl og / eller stavefejl i billeder, tegninger, beskrivelser, dimensioner og vægte, priser eller andre indikationer, som sælgeren nævner, er ikke bindende for sælgeren.

3.3 Kontrakten indgås, efter at en ordre fra køberen (uanset om det er via webshoppen) er bekræftet af sælgeren ved hjælp af en besked (genereret automatisk eller ej).

3.4 Hvis sælgeren efter realiseringen af kontrakten står over for ekstra omkostninger på grund af prisforhøjelser på dele, arbejdsomkostninger, import- og / eller eksportafgifter og / eller afgifter af enhver art eller omkostninger forårsaget af valutaændringer, har sælgeren ret til at videregive en sådan forhøjelse til køberen ved at fremsætte et nyt tilbud.

3.5 Køber har mulighed for at acceptere eller afvise et sådant nyt tilbud inden for den periode, der er angivet i det nye tilbud. Sælgeren forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre, afvise eller annullere en bestilt ordre uden at give nogen grund. Sælger skal hurtigst muligt underrette køberen om den aktuelle ændring. Hvis Sælger beslutter at ændre, afvise eller annullere en bestilt ordre, er Sælgeren på ingen måde forpligtet til at betale nogen erstatning til Køberen.


4. BETALING

4.1 Alle betalinger, der foretages til sælgeren af køberen i henhold til en kontrakt, skal ske i DKK, netto uden afslag og før levering. Betalingsbetingelserne aftales individuelt mellem sælger og køber. Hvis der ikke udtrykkeligt er indgået aftale herom skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser og i mangel af anden aftale netto kontant.

4.2 Hvis en efterkravsforsendelse nægtes, er Køber forpligtet til at godtgøre Sælger for alle omkostninger, der er forbundet med dette.5.RENTER M.V.

5.1 Hvis køber ikke betaler noget beløb i overensstemmelse med afsnit 4, er sælgeren berettiget til at erklære køberen i misligholdelse, hvis der ikke er modtaget nogen betaling fra køberen inden for en periode på syv dage efter datoen for ovennævnte misligholdelse meddelelse, skal alle krav om betaling af det relevante udestående beløb straks forfalde og betales fuldt ud til sælgeren. Derudover er Køber forpligtet til at betale Sælger renter på 1,5% (en og en halv procent) pr. måned i forhold til det udestående beløb indtil betalingsdatoen, uanset andre rettigheder Sælger måtte have i henhold til kontrakten, disse vilkår og betingelser eller gældende lov.

5.2 Alle (udenretslige eller andre) omkostninger, som Sælger afholder i forbindelse med opkrævning af et hvilket som helst beløb (inklusive men ikke begrænset til advokatudgifter, skader og / eller sanktioner) bæres af Køberen.6. EJERSKAB OG RISICI

6.1 Risikoen for de dele, der sælges af sælgeren til køberen, overgår til køberen fra leveringstidspunktet.

6.2 Ejerskabet af de dele, der sælges og leveres af sælgeren til køberen, forbliver hos sælgeren, indtil alle betalingsforpligtelser fra køberen til sælgeren er blevet afviklet fuldt ud.

6.3 Så længe Sælger er ejer af dele, der sælges af Sælger til Køber, må Køber ikke sælge, leje, tilbageholde, udøve nogen ret til tilbageholdelse eller på anden måde bortskaffe dem eller besværliggøre Sælgers ejerskab af sådanne dele. Under Sælgers tilbageholdelse af ejerskab er Køber berettiget til at behandle dele i overensstemmelse med deres normale forretningsdrift.

6.4 Hvis en tredjepart beslaglægger dele, der er underlagt ejendomsforbehold, eller ønsker at etablere eller hævde nogen ret til sådanne dele, mens sælgeren har ejerskab af sådanne dele, skal køber (i) straks underrette sælgeren herom skriftligt, (ii) give Sælger en kopi af de tilgængelige dokumenter vedrørende en sådan beslaglæggelse og (iii) skriftligt underrette tredjemand om, at sælgeren har ejerskab af sådanne dele.


7. LEVERING OG LEVERINGSTIDER 

7.1 Leveringstider er specificeret så nøjagtigt som muligt. Overskridelse af leveringstiden kan aldrig, ikke engang efter varsel om misligholdelse, give anledning til erstatningskrav. I tilfælde af forsinket levering er køber ikke berettiget til at annullere kontrakten eller til at afvise eller returnere delene.

7.2 Annullering inden afsendelse kræver eksplicit skriftligt samtykke fra sælger. Alle relaterede omkostninger afholdes af køberen.

7.3 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab sælgers lager, således at Køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lageret.

7.4 Alle varer transporteres for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Den mest passende og økonomiske måde vil blive valgt til forsendelse. Transportskader på emballagen skal angives af køberen på fragtbrevet og skal også rapporteres skriftligt til sælgeren. Skader på delene, forkerte leverancer og / eller utilstrækkelige mængder skal rapporteres skriftligt af køberen til sælgeren inden for 24 timer eller den første arbejdsdag efter levering.

7.5 Hvis køber nægter at modtage levering eller undlader at give de nødvendige oplysninger eller instruktioner dertil, opbevares delene med risiko for køberen. I så fald er køber ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger, herunder under alle omstændigheder lageromkostningerne.

7.6 Sælgeren har ret til at levere en ordre på dele i delleverancer. Hvis en ordre på dele leveres i delleverancer, er sælgeren autoriseret til at fakturere hver del af ordren separat.

8. GARANTI OG KLAGER

8.1 For de dele, der leveres af sælgeren, giver sælgeren ingen anden garanti end den garanti, der er givet til sælgeren af producenten af sådanne dele. Nye dele leveres med en garantiperiode på 6 (seks) måneder efter levering eller den relevante producents garantiperiode, hvis længere. Alle andre garantibetingelser er i overensstemmelse med producentens gældende betingelser. Disse kan konsulteres for hver producent på sælgers og/ eller producenternes websted.

8.2 Alle brugte eller brugte dele, der sælges til køberen, sælges ”som de er” uden nogen form for garanti eller reklamationsret.

8.3 Dele skal kontrolleres af køber ved levering med hensyn til synlige mangler, og som (hvis nogen) skal rapporteres til sælgeren skriftligt umiddelbart efter levering. Køber skal rapportere mangler, der ikke er synlige ved levering, til sælgeren inden for 24 timer efter deres opdagelse og under alle omstændigheder inden for 24 timer efter det tidspunkt, hvor køber med rimelighed skulle have opdaget dem.

8.4 Klager vedrørende delene skal indgives med angivelse af ordren nummer, pakningsnota nummer, varenummer og begrundelse. Hvis de i dette afsnit nævnte perioder overskrides, er ethvert krav fra Køber i forbindelse med eventuelle mangler ugyldige. I tilfælde af skade eller garanti kan sælgeren anmode om et foto. De relevante dele skal være tilgængelige for sælger til inspektion. For at returnere dele skal køberen indsende en udfyldt returformular, hvilket vil blive gjort tilgængelig af sælgeren efter anmodning.

8.5 Klager giver ikke køber ret til at suspendere eller afvise betaling. Klager, som sælgeren har fundet gyldige, fører til udskiftning eller refusion af de relevante dele, efter sælgers skøn og med eksplicit udelukkelse af refusion af arbejdsomkostninger eller lignende.

8.6 Hvis dele udskiftes i tilfælde af en defekt, der er dækket af garantien (i) forlænges den oprindelige garantiperiode ikke efter en sådan udskiftning, og (ii) køber skal returnere eventuelle udskiftede dele til sælgeren for at gøre sælgeren i stand til at kræve garantien fra producenten af de relevante dele. I tilfælde af ethvert garantikrav fra køberen skal køberen (a) med rimelighed hjælpe sælgeren og (b) give alle sådanne oplysninger og dokumenter til sælgeren for at sætte sælgeren i stand til at kræve garantien fra producenten af de relevante dele.

8.7 Hvis køber (i) ikke informerer sælgeren om eventuelle mangler i henhold til denne afsnit 8, (ii) helt eller delvist adskilt delene, (iii) helt eller delvist foretaget (tekniske eller andre) justeringer eller ændringer til dele, eller (iv) udført reparationer eller udført andet arbejde på dele uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sælger, bortfalder ethvert garantikrav fra Køberen.

8.8 For skader som følge af fejl i leverede dele, er det kun ansvaret som er inkluderet i afsnit 9 (Ansvar) i vilkårene og betingelserne, der er gældende.


9. ANSVAR

9.1 Sælgers ansvar er begrænset til overholdelse af 
garantien i afsnit 8 i disse vilkår og betingelser. Sælgeren er ikke ansvarlig over for køberen eller nogen tredjepart på noget tidspunkt for tilfældige, indirekte eller følgeskader eller skader som følge af produktansvar Sælgers ansvar kan under alle omstændigheder ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

9.2 Hvis sælgeren er ansvarlig for skader over for køberen, er sådant ansvar begrænset til det beløb, der udbetales til sælgeren under producentens garanti med hensyn til de relevante dele.
9.3 Sælger hæfter ikke for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab forledt af forsinkelse eller mangler ved det leverede. 


10. FORCE MAJEURE

10.1 I disse vilkår og betingelser vil udtrykket force majeure, ud over dets definition i lov og juridisk præcedens, betyde alle eksterne, planlagte eller uforudsete årsager, som sælgeren ikke kan påvirke, med det resultat, at sælgeren ikke er i stand til at udføre dets forpligtigelser, strejker i Sælgers firma inkluderet.

10.2 Under force majeure suspenderes Sælgers levering og andre forpligtelser. Hvis den periode, hvor Sælgeren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, varer mere end 2 måneder, er hver af parterne berettiget til at opløse kontrakten uden nogen forpligtelse til at betale kompensation i så fald.

10.3 I tilfælde af, at sælgeren allerede har opfyldt en del af sine forpligtelser, når force majeure finder sted, eller kun kan opfylde en del af sine forpligtelser, er Sælgeren berettiget til at fakturere den del, der allerede er leveret eller leveret separat, og køber er forpligtet til at betale faktura som om det var en separat kontrakt.11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Alle eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense.