Disclaimer voor www.riwal.com

Riwal Hoogwerkers B.V. (Kamer van Koophandel: 23055811), hierna te noemen Riwal , verleen je hierbij toegang tot www.riwal.com (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene af te nemen. Riwal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Gebruikers van de Website wordt aangeraden om de disclaimer regelmatig te lezen, zodat zij steeds bekend zijn met de meest recente versie.

Beperkte aansprakelijkheid

Riwal spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Riwal. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Riwal besteedt aan de website en de informatie die daarop gepubliceerd wordt, kan Riwal niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, juistheid en voortdurende relevantie van de website en de informatie die daarop gepubliceerd wordt.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en kan niet worden aangemerkt als advies. Riwal is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (of het onvermogen deze te gebruiken), inclusief schade door virussen of door onjuiste of onvolledige informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Riwal.

Riwal is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet uitsluitend – schade door het niet of vertraagd leveren van elektronische berichten, onderscheppen of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en het verspreiden van virussen.In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De informatie van derden is een uiting van de persoonlijke opvattingen van deze derden. Riwal is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor deze informatie

De website bevat links naar externe websites die beheerd worden door derden. Riwal is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het functioneren van deze externe websites. Riwal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door externe websites worden aangeboden en is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van websites die een link hebben vanuit of naar de website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Riwal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Riwal , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Tenzij anders aangegeven zijn alle rechten op de website en de informatie op de website, inclusief – maar niet beperkt tot – het copyright en overig intellectueel eigendomsrecht eigendom van Riwal. Deze rechten omvatten alle rechten op de merknaam, beeld- en tekstmerk en logo van Riwal die op deze website te vinden en afgebeeld zijn.

‘Riwal’ is een geregistreerd handelsmerk van Riwal. 
Gebruikers mogen de website en de informatie op de website lezen en kopiëren voor eigen, niet-commercieel gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk overig gebruik van de Website of de informatie op de Website, bijvoorbeeld opslaan of vermenigvuldigen van (een deel van) de website van Riwal op een externe website of het maken van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de website en enige andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Riwal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
marketing@riwal.com