Ansvarsfriskrivning för www.riwal.com

Riwal förbehåller sig rätten att ändra innehållet när som helst eller att ta bort delar av det utan att behöva informera dig. Webbplatsanvändare rekommenderas att läsa ansvarsfriskrivningen ofta så att de alltid kommer att vara uppdaterade med den senaste versionen.

Begränsar ansvar

Riwal strävar efter att komplettera och/eller uppdatera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det fortfarande möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt.

Innehållet som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller anspråk på korrekthet. Dessa material kan ändras när som helst utan meddelande eller påminnelse från Riwal.

Trots den ständiga omsorg som Riwal ägnar åt webbplatsen och den information som publiceras på den, kan Riwal inte hållas ansvarig för fullständigheten, riktigheten och aktualiteten av webbplatsen och den information som publiceras.

Informationen på webbplatsen är endast avsedd för allmänna ändamål och kan inte betraktas som rådgivning. Riwal ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår på grund av användningen av webbplatsen (eller oförmågan att använda den), inklusive förlust eller skada orsakad av virus eller felaktig eller ofullständig information, såvida inte sådan förlust eller skada är resultatet av avsiktliga handlingar av tjänstefel eller grov vårdslöshet från Riwals sida.

Riwal kommer inte heller att hållas ansvarigt för förlust eller skada till följd av användningen av elektroniska kommunikationsmedel, inklusive – men inte begränsat till – förlust eller skada orsakad av förseningar i tillhandahållandet av elektronisk kommunikation. Inte heller gällande underlåtenhet att tillhandahålla elektronisk kommunikation, avlyssning eller manipulation av elektronisk kommunikation från tredje part eller datorprogram som används för elektronisk kommunikation och spridning av virus. Specifikt är alla priser på webbplatsen betingade och föremål för skriv- eller programmeringsfel. Ansvar accepteras inte för några konsekvenser relaterade till sådana fel. Avtal kommer inte att ingås baserat på sådana fel.

Information från tredje part är ett uttryck för deras personliga åsikter. Riwal är inte ansvarig för denna information.

Denna webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som hanteras av tredje part. Riwal ansvarar inte för innehållet eller prestanda på dessa externa webbplatser. Riwal tar inget som helst ansvar för kvaliteten på de produkter och/eller tjänster som erbjuds av sådana externa webbplatser och är inte ansvarig för användningen av innehållet på webbplatser som länkar till eller från webbplatsen.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter relaterade till detta material förblir hos Riwal.

Kopiering, distribution och all annan användning av detta material är förbjudet utan skriftligt tillstånd från Riwal, med förbehåll för och endast i den utsträckning som annat bestäms av bindande regler (såsom citaträtten) om inte annat anges för specifikt material.

Om inte annat anges kommer alla rättigheter på webbplatsen och informationen på webbplatsen, inklusive – men inte begränsat till – upphovsrätter och andra immateriella rättigheter, att tillhöra Riwal. Dessa rättigheter avser alla rättigheter till varumärket, bilder, textmärken och logotyper för Riwal illustrerade eller porträtterade på denna webbplats.

”Riwal” är ett registrerat varumärke som tillhör Riwal.

Användare kan läsa och kopiera informationen på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk, till exempel genom att skriva ut eller spara informationen.

All annan användning av webbplatsen eller informationen på webbplatsen, såsom att spara och/eller duplicera (del av) Riwals webbplats på en extern webbplats eller upprätta länkar, hypertextlänkar eller djuplänkar mellan webbplatsen och någon annan webbplats, är förbjuden utan Riwals uttryckliga skriftliga tillstånd.

Övrigt

Denna ansvarsfriskrivning kan komma att anpassas från tid till annan.