Hyresvillkor

Nedanstående text är en sammanfattning av Riwals Sveriges hyresvillkor, samt förtydligande av gällande regler vid uthyrningsprocessen.  

Den part som begär, beställer, hyr och/eller tar emot utrustningen som hyrs ut av Uthyraren betecknas nedan som Hyrestagare. Riwal Sverige AB betecknas som Uthyrare. Mobila arbetsplatsformar, teleskoplastare, truckar, containrar, reservdelar och alla andra  produkter från Uthyraren betecknas som utrustning. Dessa Allmänna Villkoren gäller för alla  avtal, samt för alla förfrågningar, offerter, erbjudanden, instruktioner, kontrakt,  ordererkännanden, bekräftelser och andra transaktioner mellan parterna i samband med att  Hyrestagaren hyr utrustningen. Vidare gäller uthyrarens senast uppdaterade prislista. Avvikelser är giltiga endast om de är skriftligt dokumenterade för det enskilda uppdraget, och därmed godkända av Riwal Sverige AB.  

UTHYRARENS TJÄNSTER OCH DEBITERING AV DESSA 

Uthyrarens tjänster kan omfatta; uthyrning av utrustning, service av utrustning (faktureras  per timme), transport från uppställningsplats tur och retur, montering, uppställning och demontering (faktureras per timme), ansvarsfriskrivning (försäkring) av hyrt materiel, bränsleförbrukning, uppladdning av batterier m.m.  

När materiel ska levereras/ställas upp, kan det finnas behov av tilläggstjänster som till exempel  tillstånd att parkera på allmän väg, anmälan till myndighet, leverans av avspärrningsmaterial, leverans av körplattor och kranhjälp vid leverans. Omen eller flera av ovanstående tjänster önskas, ska detta avtalas vid beställning av material varefter de utförs för  hyrestagarens räkning.  

HYRESTAGARENS PLIKTER OCH ANSVAR 

Transport och leverans

Det åligger Hyrestagaren att se till att materialet kan framföras till överenskommen plats på hållbara vägar och uppställas på ett hållbart underlag. Ev. extra väntetid eller nödvändigt  bruk av exempelvis kran eller andra hjälpmedel debiteras Hyrestagaren. Riskerna och  kostnaderna för användning, lagring och förvaring av materiel övergår till Hyrestagaren vid leverans. Om Hyrestagaren önskar hämta materiel hos uthyrarens filialer, har Hyrestagaren det fulla ansvaret under transporten.  

Reklamation av utrustning

Liftar och maskiner levereras i ett rent och driftklart skick. Hyrestagaren får under  inga omständigheter låta utföra reparationer eller förändringar på den hyrda utrustningen, utan måste snarast meddela uthyraren ifall det skulle uppstå driftstörningar. Vid ev. fel eller brister  på det hyrda materialet är hyrestagaren förpliktad att omgående efter mottagandet reklamera  det hyrda materialet. Reklamation som görs efter första hyresdagen har ingen rättsverkan. Hyrestagaren är ersättningsansvarig för ev. skador på materialet vid reparationsarbeten i strid med det som anges ovan.  

Placering och användning

Hyrestagaren får inte, utan skriftlig överenskommelse med Uthyraren, låna ut, hyra ut eller överlåta materiel till tredje man, och materialet får inte heller flyttas till ny adress utan överenskommelse med uthyraren. Vid användning i utlandet krävs vidare särskilt tillstånd från Uthyraren och dennes försäkringsbolag och förbehåll görs för ev. premiehöjningar.  

Hyrestagaren ska använda utrustningen på ett noggrant och korrekt sätt, förenligt med dess karaktär och syfte, i enlighet med alla instruktioner, rekommendationer och/eller allmänna riktlinjer eller specifika instruktioner i manualer från tillverkaren eller Uthyraren och ska uppfylla samtliga krav i tillämpliga lagar om innehav, användning och underhåll av utrustningen.  

Hyrestagaren ansvarar för det dagliga underhållet av utrustningen och måste säkerställa att endast utbildad och erfaren personal utför det dagliga underhållet. Under hyresperioden är hyrestagaren förpliktad att genomföra säkerhetsmässig kontroll och driftsmässigt underhåll av utrustningen, till exempel kontroll av vätskenivå i batterier, laddning av batterier, smörjning m.m. samt att hålla materialet rengjort. Endast de av uthyraren föreskrivna  smörjmedlen får användas. Uppfylls inte detta och skador uppstår till följd, debiteras detta Hyrestagaren.  

Hyrestagaren får inte göra tekniska justeringar av utrustningen och/eller modifiera, avaktivera och/eller på annat sätt kringgå utrustningens säkerhetsinställningar. Hyrestagaren ska inte  ändra utrustningen eller dess utseende utan skriftligt tillstånd från Uthyraren. Uthyrarens personal ska alltid ha obegränsad tillgång till att kontrollera (inspektera) det uthyrda materialet.

Återlämning

Hyrestagaren ska efter avslutad användning förbereda maskinens avhämtning genom att se  till att utrustningen är rengjord, samt uppställd där den blev levererad. Hyrestagaren ska  säkerställa att utrustningen är redo för transport. Ev. väntetid på debiteras Hyrestagaren.  Hyrestagaren ska alltid återlämna den hyrda utrustningen i samma skick som den  mottagits, bortsett från normalt slitage. Detta kontrolleras av uthyraren inom rimlig tid efter  återlämnandet och om det blir nödvändigt med rengöring eller reparation debiteras  hyrestagaren kostnaderna för detta. Alla elektriska liftar ska vara laddade inför avhämtning/ återlämning. Om inte så är fallet debiteras hyrestagaren kostnad för uppladdning.  

Nyckeln placeras på samma ställe som vid leverans eller enligt överenskommelse. Eventuella försvunna eller förstörda delar, verktyg, stödplattor, elkablar, nycklar o.s.v. ersätts  av Hyrestagaren.  

Vid hyresavslut skall utrustningen avbokas senast kl 14.00 sista dagen för användandet och vara åter hos uthyraren senast 16.00 samma dag. Vid meddelande om hyresavslut efter kl 14.00, debiteras även påföljande dag.  

ANSVAR OCH SKADOR 

Hyrestagaren är ansvarig för skador på den hyrda utrustningen under  hyresperioden. Hyrestagaren ska kompensera Uthyraren för all skada på utrustningen,  inklusive, men inte begränsat till, skada till följd av felaktig användning, förstörelse, stöld,  missbruk och brand. I händelse av missbruk, stöld eller annan förlust av utrustningen,  eller om utrustningen är irreparabelt skadad, är Hyrestagaren skyldig att betala Uthyraren  det aktuella ersättningspriset för utrustningen.  

Om skada eller defekt ej rapporteras till Uthyraren inom 24 timmar efter leverans av  utrustningen, anses utrustningen ha levererats utan några skador eller defekter. Vid defekt eller  driftstörning av utrustningen under avtalsperioden och denna driftstörning eller defekt inte  kan hänföras till Hyrestagaren, kommer Uthyraren att reparera eller byta ut utrustningen i  enlighet med vad Uthyraren anser lämpligt.

I händelse av skada, missbruk, stöld eller annan förlust av utrustningen ska  Hyrestagaren meddela Uthyraren så snart som möjligt och därefter bekräfta detta skriftligen  inom 24 timmar. Vid missbruk eller stöld ska Hyrestagaren omedelbart underrätta  polisen. En kopia av polisanmälan ska lämnas direkt till Uthyraren. Uthyraren är  aldrig ansvarig gentemot Hyrestagaren eller någon tredje part för indirekta skador eller  följdskador (tex vinstförlust, affärsförlust eller driftförlust av någon art).  

SKADEANMÄLAN

Vid skada på lift eller annan utrustning, ska en anmälan omgående göras till Riwal. I våra hyresvillkor framgår det att följande information ska framgå:  

• Kundens namn och telefonnummer  

• Lifttyp och tillhörande individnummer  

• Geografisk placering  

• Skadans omfattning  

• Omständigheterna för hur skadan uppstod  

• Upplysningar om motpart; namn, telefonnummer och försäkringsnummer.  

Härefter upprättar Riwal ett skadeärende med foton, beskrivning och annan dokumentation. Observera att varje skada behandlas för sig, vilket kan medföra multipla självrisker. Läs mer om vår service.

ANSVARSFÖRSÄKRING  

Hyrestagaren ska teckna en försäkring för den hyrda utrustningen för egen räkning. Om Hyrestagaren före ingående av hyresavtal, kan tillhandahålla tillräckligt försäkringsbevis för egen räkning till Uthyraren, och om denna försäkring ger tillräckligt skydd för skador på  utrustningen, under hela hyresperioden, är Hyrestagaren befriad från deltagande i Riwals ansvarsfriskrivningspolicy.  

Hyrestagaren kan delvis köpa sig fri från skadeansvar på utrustningen, mot en extra kostnad, varvid Uthyraren avstår från regressrätt att kräva skadan från Hyrestagaren med undantag för den överenskomna självrisken.  

Uthyraren är ensam ansvarig för skador på gods och personskador på Hyrestagarens gods och  personer i den mån denna skada har orsakats av ett påvisbart fel i den levererade utrusningen och som redan fanns innan utrustningen levererades till Hyrestagaren eller skada orsakad av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet från Uthyrarens sida. Uthyrarens ansvarsförsäkring är  begränsad till 1 000 000 EUR.  

Uthyraren har tecknat ansvarsförsäkring i enlighet med EU:s Motorfordonsförsäkringsdirektiv och/eller liknande lokal lagstiftning. Uthyraren förbehåller sig all  rätt att utan begränsning kräva ersättning för skada orsakad av tredje part där ansvarsförsäkringen för motorfordon ej omfattas, tex. om föraren var påverkad av alkohol eller droger vid tidpunkten för trafikolyckan, föraren ej innehar giltigt tillstånd att köra fordonet av behörig myndighet.  

Ansvarsfriskrivningspolicy / försäkring

Hyrestagaren kan, mot en extra avgift utöver hyran, delvis köpa sig fri från ansvar för  skada, varefter Uthyraren avsäger sig sin regressrätt i enlighet med Riwals ansvars-friskrivningspolicy. Ansvarsfriskrivningen omfattar en självrisk på 5000 kr per skadehändelse och per utrustning. Vid skada på/av tredje part, vid användning av motorfordon, omfattas ansvarsfriskrivningen av motorfordonsförsäkringens självrisk.  

ANBUD OCH PRISUPPGIFTER  

Alla prisuppgifter uppgers exkl. moms. Varje anbud och prisuppgift är gällande i max. 4 veckor och lämnas alltid med förbehåll för mellanuthyrning eller mellanförsäljning. Hyrpriser framgår  av den för var tid aktuell hyrprislistan. Uthyraren förbehåller sig rätten att utan i förväg skriftlig  information göra justeringar i den aktuella hyrprislistan.  

FAKTURERING OCH BETALNING 

Hyran baseras på användandet av utrustningen i enheter av antalet timmar per dag och antalet arbetsdagar per vecka. Hyran kan ensidigt ändras av Uthyraren om Uthyrarens kostnader (inkl. transportkostnader) ökar till följd av ändringar i lagar och förordningar. Den kan även ändras om ändringar eller förseningar uppkommer som är orsakade av Hyrestagaren.  

Om den hyrda utrustningen kommer användas under lördag, söndag och helgdagar, räknas även dessa som hyresdagar. Hyran är baserad på max. 8 timmar per arbetsdag. Uthyraren är berättigad till den  avtalade hyran, oavsett om den hyrda utrustningen används eller ej.  

Hyrestagaren måste skriftligen framföra krav avseende fakturor till Uthyraren inom 14 dagar från fakturadatumet. Om detta inte görs kan Hyrestagaren inte åberopa felaktigheter i fakturorna. Underlåtenhet av Uthyraren att notera ett ordernummer på fakturorna fritar inte Hyrestagaren från sina betalningsförpliktelser gentemot Uthyraren. Hyran ska betalas av Hyrestagaren inom 14 dagar från fakturadatum, såvida inte annan period överenskommits i avtalet.  

Hyrestagaren är skyldig att betala Uthyraren en ränta på 2% per månad avseende den utestående hyran och alla andra obetalda belopp (inkl. obetalda räntor) fram till dagen för full betalning. Alla utomrättsliga och andra kostnader som Uthyraren ådrar sig i samband med indrivning av ev. förfallna belopp (inkl., utan begränsning, rättegångskostnader, skadeståndsersättning och/eller böter) ska bäras av Hyrestagaren.  

HYRESAVTALETS LÖPTID OCH UPPHÖRANDE 

Hyresavtalet börjar gälla fr.o.m. den dag som den hyrda utrustningen ställs till Hyrestagarens förfogande. Hyresperioden beräknas normalt som antalet vardagar inom själva hyresperioden om inte annat överenskommits. Hyrestagaren kan inte räkna med att hyra utrustningen utöver den avtalade perioden.  

Uthyraren kan säga upp avtalet utan varsel om Hyrestagaren begär konkurs, anses vara i konkurs, på annat sätt inte kan betala sina skulder eller ej uppfyller de Allmänna villkoren och  påstådd överträdelse inte har åtgärdats inom 10 dagar, om utrustningen är flyttad till annan  plats utan Uthyrarens tillstånd.  

Uppsägelse av långfristigt skriftligt avtal med löptid på mer än 3 månader har en uppsägningstid  på minst 7 dagar och ska ske skriftligt. Vid kortfristiga hyresavslut skall utrustningen avbokas senast kl 14.00 sista dagen för användandet och vara åter hos uthyraren senast 16.00 samma  dag. Vid meddelande om hyresavslut efter kl 14.00, debiteras även påföljande dag.  

FORCE MAJEURE 

Vid Force Majeure har Uthyraren rätt att avbryta sina skyldigheter. Uthyraren är då befriad från sina förpliktelser och har rätt att säga upp hyresavtalet. Antingen helt eller delvis, utan ingripande av  någon domstol. Force majeure föreligger såvida uthyraren eller uthyrarens underleverantör förhindras att uppfylla avtal som regleras av dessa allmänna villkor för hyra av liftar och materiel till följd av händelser såsom krig, inbördeskrig, uppror, terrorhandlingar, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, naturkatastrofer av alla slag samt utbredda eller lokala arbetskonflikter, brand, elavbrott, datorvirus eller liknande såvida det inte kan påvisas att uthyraren rimligtvis borde ha förutsett detta vid tidpunkten när avtalet ingicks.  

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL  

Dessa Allmänna Villkor och eventuella avtal regleras uteslutande av och tolkas i enlighet med svensk lag. Alla tvister ska exklusivt hänvisas till och slutligen avgöras av  behörig domstol i Stockholm. Detta är uteslutande till förmån för Uthyraren, så att Uthyraren  aldrig är förhindrad att väcka talan avseende en tvist vid annan behörig domstol.  

Ladda gärna ner och läs mer om våra allmänna hyresvillkor via knapparna nedan.