NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

REGULAMIN KONKURSU „Wystaw nam opinię i wygraj nagrodę”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Riwal Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowa Wola 31A, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 727-27-26-737, , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000309251.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 471 ze zm.) oraz nie narusza przepisów tejże ustawy.
 3. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wystaw nam opinię i wygraj nagrodę” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 4. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 6. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, nazwę firmy, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ochrony praw nabytych przez Organizatora wskutek zorganizowania konkursu.
 7. Organizator gwarantuje uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.
 8. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 9. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia.

 

§ 2

MIEJSCE KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się poprzez pocztę email klienta Riwal – Uczestnika konkursu z wykorzystaniem platformy Growpromoter (growpromoter2.0) do przeprowadzania badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez serwis Growpromoter.
 3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Tylko Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu.
 4. Serwis Growpromoter jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu.

 

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do osób będących klientami RIWAL, korzystających z usługi wynajmu maszyn i które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Riwal Poland Sp. z o.o.Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która jest właścicielem firmy będącej klientem Riwal lub jej pracownikiem upoważnionym do wynajmu maszyn od Riwal oraz która otrzymała od Riwal na adres email prośbę o wypelnienie ankiety – badania satysfakcji ze świadczonych usług.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
  1. posiada status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1 i 2) oraz nie narusza żadnego ze wskazanych zapisów,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończył 18 rok życia,
  3. akceptuje warunki Regulaminu i wyraża na nie zgodę,
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. Wypełnienie do końca ankiety – badania satysfakcji ze świadczonych usług, którą otrzymał na adres email
  2. Uzupełnienie komentarza w polu pytania drugiego: „ W jaki sposób udoskonalić usługi Riwal, abyś bez wahania mógł polecić nas innym osobom” lub „Z jakich powodów poleciłbyś firmę RIWAL innym osobom”
  3. Wyrażenie zgody w ankiecie na kontakt w celu ewentualnego doprecyzowania jego opinii opinii.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilka razy, ale nagrodzony może zostać tylko raz.
 6. Uczestnik Konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem wystawionej opinii.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród o których mowa w § 4.

§ 4

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  - modele w skali podnośników nożycowych JLG 2646ES lub inne – 1 nagroda w każdym miesiącu

 2. Łączna wartość nagród to 1088 zł netto.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową, która wybierze najbardziej wartościową dla Riwal opinię w badaniu klienta.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Rozstrzygnięcia konkursu będą się odbywać po każdym zakończonym miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec.
 6. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 4.05.2020 roku, 1.06.2020 roku, 1.07.2020 roku, 3.08.2020 roku zostaną wybrani przez Komisję Konkursową.
 7. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu Nagród Konkursowych jest ostateczna.
 8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez email w przeciągu 10 (dziesięciu) dni od wybrania zwycięzcy w danym miesiącu.
 9. Jeżeli zwycięzca wyrazi zgodę, jego opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.riwal.com/poland/pl-pl i na portalach społecznościowych RIWAL Poland.
 10. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 11. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie Organizatorowi w treści wiadomości prywatnych danych w postaci: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu adres email. adres do dostarczenia stosownych danych do wysyłki nagrody.
 12. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na wskazany przez Uczestnika adres.
 13. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.
 14. Zdobywca nie ma możliwości przekazania nagrody na rzecz innej osoby.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 16. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje można zgłaszać do dnia 15 dnia każdego miesiąca drogą elektroniczną na adres marketing-pl@riwal.com
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis reklamacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz dane kontaktowe ( telefon, email).
 3. Reklamacje mogą zgłaszać wyłącznie Uczestnicy Konkursu.
 4. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Reklamujący zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się bazach Riwal Poland.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.riwal.com
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://www.riwal.com/poland/pl-pl/o-riwal/regulamin-konkursu-wystaw-opinie i będzie dostępny od 03.04.2020 r. do 10.08.2020r.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 880).
 6. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.