NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe - praca w Riwal

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone ustawą z dnia 4/10/2018 w dużej mierze z myślą zabezpieczenia młodszych pokoleń (osób przed 40 r.ż.), które nie zgromadziły w ZUS odpowiednich środków tzw. kapitału początkowego a z uwagi na demografię i starzejące się społeczeństwo w przyszłości ich emerytury mogą być stosunkowo niskie.

Program PPK jest uzupełnieniem emerytury, ponieważ jego wdrożenie nie wiąże się z zaprzestaniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS. Ma to być nowy program oszczędnościowy dla przyszłych emerytów, do którego dokładać dodatkowe środki finansowe będą zarówno Pracodawca jak i Pracownik.

Poniżej kilka podstawowych faktów obrazujących sposób funkcjonowania PPK, w przygotowaniu są w tej chwili szersze materiały informacyjne dla Pracowników Riwal Poland.

Podstawa Prawna – zasady utworzenia PPK reguluje Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
z dnia 4 października 2018

Konieczność utworzenia – obowiązek utworzenia PPK jest uzależniony od wielkości pracodawcy:

- pracodawca zatrudniający powyżej 250 osób – obowiązek utworzenia PPK od 1 lipca 2019

- pracodawca zatrudniający od 50 do 249 osób - obowiązek utworzenia PPK od 1 stycznia 2020

- pracodawca zatrudniający od 20 do 49 osób – obowiązek utworzenia 1 lipca 2020

- pozostali pracodawcy – 1 stycznia 2021

Podmiot zarządzający PPK – Pracodawca w imieniu i na rzecz pracowników podpisuje umowę
z wybranym podmiotem zarządzającym PPK, czyli towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI), zakładem ubezpieczeń na życie (ZUS) lub towarzystwem emerytalnym (TE)

Sposób utworzenia – wybór przez Pracodawcę podmiotu zarządzającego następuje w pierwszej kolejności w porozumieniu z reprezentacją pracowników, natomiast w przypadku braku porozumienia pracodawca dokonuje wyboru samodzielnie

Reprezentacja pracowników – konsultacje z reprezentacją pracowników w zakresie wyboru podmiotu zarządzającego PPK nie mogą trwać dłużej niż 2 m-ce, w razie braku porozumienia pracodawca jest zobowiązany samodzielnie podmiot zarządzający a reprezentacja pracowników nie staje się w żaden sposób strona umowy w ramach PPK

Uczestnicy PPK – do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca jest zobowiązany włączyć wszystkich pracowników od, których obligatoryjnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( umowy o prace, umowy zlecenia)

Obowiązek uczestnictwa – obowiązek uczestnictwa w PPK mają wszyscy pracownicy lub zleceniobiorcy do 55 r.ż., osoby w wieku 56-70 lat mogą uczestniczyć w PPK dobrowolnie, osoby powyżej 70 r.ż. nie przystępują do programu

Rezygnacja z PPK – pracodawca obowiązkowo musi zapisać do PPK wszystkie osoby do 55 r.ż., Pracownik po zapisaniu go do PPK ma prawo złożyć oświadczenie o rezygnacji z PPK i wstrzymaniu wpłat na program oszczędnościowy, natomiast automatycznie co 4 lata jest ponownie obligatoryjnie wpisywany do PPK.

Przepływ środków finansowych – pracodawca nalicza i potrąca z wynagrodzenia pracownika wszystkie wpłaty i przelewa je do podmiotu zarządzającego PPK

Wpłaty na PPK – obowiązkowa wpłata na PPK przez pracodawcę (koszt pracodawcy) wynosi 1,5% wynagrodzenia zatrudnionego pracownika, obowiązkowa wpłata na PPK przez pracownika ( koszt pracownika) wynosi 2% jego wynagrodzenia, wpłaty te regulowane są co miesiąc

Wpłata od Państwa – każda osoba przystępująca do PPK może otrzymać 250 pln jednorazowej opłaty początkowej oraz 240 pln dopłaty rocznej ze środków publicznych.