NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Regulamin konkursu "Bezpieczna praca na wysokości z użyciem maszyn RIWAL"


REGULAMIN KONKURSU „Bezpieczna praca na wysokości z użyciem maszyn RIWAL”


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest RIWAL Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowa Wola 31A, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 727-27-26-737, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000309251.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 471 ze zm.) oraz nie narusza przepisów tejże ustawy.
3. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bezpieczna praca na wysokości z użyciem maszyn RIWAL” i jest zwany dalej „Konkursem”.
4. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
6. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ochrony praw nabytych przez Organizatora w skutek zorganizowania konkursu.
7. Organizator gwarantuje uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.
8. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
9. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2020r. i kończy się ostatecznie w dniu 31 sierpnia 2020r.
10. Wszystkie zdjęcia zweryfikowane przez komisję, będą opublikowane w serwisach Facebook oraz Linkedin w dniu 03.09.2020r. 
§ 2
MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs odbywa się na stronie firmowej ww.riwal.com, RIWAL Poland w serwisie Facebook 
www.facebook.com/riwalpolandoraz Linkedin https://www.linkedin.com/company/riwal-pl.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook i Linkedin.
3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Tylko Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu.
4. Serwis Facebook i Linkedin jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu.
§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Riwal Poland Sp. z o.o. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała niniejszy Regulamin Konkursu oraz jest Fanem Riwal Poland na Facebooku lub obserwuję stronę na Linkedin, a także jest pracownikiem lub właścicielem firmy współpracującej z RIWAL Poland.
3. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na wyżej wymienionej stronie i tym samym zyskała status Fana lub obserwującego na Linkedinie.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz nie narusza żadnego ze wskazanych zapisów,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończył 18 rok życia,
c) akceptuje warunki Regulaminu i wyraża na nie zgodę,
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i Linkedin,
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
f) jest Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Linkedin,
g) jest Fanem Riwal Poland na Facebooku lub obserwującym na Linkedin.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) zaakceptowanie oświadczeń wskazanych w ust. 4 i podesłanie potwierdzenia akceptacji warunków wraz ze zdjęciem konkursowym na marketing-pl@riwal.com;
b) wykonanie zdjęcia/ zdjęć, na którym/ych widać jak wygląda bezpieczna praca na podnośnikach Riwal i przesłać je w wiadomości email na adres: marketing-pl@riwal.com
6. Każde zgłoszenie oznacza akceptację regulaminu dostępnego na 
https://www.riwal.com/poland/pl-pl/o-riwal/konkurs-facebook-bezpieczna praca maszyn.treści przesłanej wiadomości należy złożyć oświadczenie o akceptacji oświadczeń wymienionych w § 3 pkt 4 Regulaminu oraz wskazać swoje dane kontaktowe i dane firmy.
7. Uczestnik może wysłać kilka zdjęć w ramach Konkursu, ale nagrodzony może zostać tylko raz.
8. Uczestnik Konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem zgłoszonych zdjęć konkursowych.
9. Organizator po weryfikacji opublikuje zdjęcia w serwisie Facebook i Linkedin, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
10. Wszystkie zakwalifikowane zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane w serwisie Facebook i Linkedin RIWAL tego samego dnia – 03.09.2020r. z oznaczeniem autora zdjęcia. 
11. Głosowanie na najlepsze zdjęcie będzie odbywać się w ramach serwisu Facebook i Linkedin w dniach 03-06.09.2020r.12. W dniu 07.09.2020r. Komisja Organizatora zweryfikuje ilość lajków i poleceń w serwisie Facebook i Linkedin. Autorzy wygranych zdjęć zostaną poinformowani e-mailowo.
13. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 880), w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
14. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
15. Imiona i nazwiska laureatów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników mogą zostać opublikowane na stronie firmowej Riwal Poland na Facebook www.facebook.com/riwalpoland  Linkedin https://www.linkedin.com/company/riwal-pl.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zdjęć nie spełniających wymagań BHP pracy na podestach ruchomych. To zdyskwalifikuje zdjęcie z udziału w Konkursie.

NAGRODY:
1. Nagrodami w Konkursie są:
I miejsce – Szkolenie 1P lub 1WJO lub 2WJO lub IPAF dla jednej osoby o wartości 800 zł, lub model podnośnika nożycowego JLG 2646ES o wartosći 400zł.
II miejsce – Szkolenie VR w oddziale RIWAL dla jednej osoby o wartości 359 zł , lub model do składania (klocki) podnośnika JLG 520AJ o wartości 120zł.
III miejsce – Ładowarka JLG 2505 Bruder, lub torba gadżetów RIWAL: 80 zł
2. Zdobywcami nagród w konkursie są osoby, których zdjęcia zakwalifikowane przez Komisję pod względem bezpiecznej pracy na wysokości, zdobędą w sumie największą liczbę lajków i poleceń łącznie w serwisie Facebook i Linkedin.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez email w przeciągu 10 (dziesięciu) dni od zakończenia Konkursu. Lista zwycięzców będzie również dostępna na stronie https://www.riwal.com/poland/pl-pl/o-riwal/konkurs-facebook-bezpieczna praca maszyn
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
6. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie Organizatorowi w treści wiadomości prywatnych danych w postaci: imię i nazwisko, dane firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu adres email,  adres do dostarczenia stosownych danych do wysyłki nagrody.
7. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na wskazany przez Uczestnika adres lub w przypadku voucherów na szkolenia adres e-mail.
8. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.
9. Zdobywca nie ma możliwości przekazania nagrody na rzecz innej osoby.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
11. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 5
PRAWA AUTORSKIE 
1. Przesłanie Zdjęć konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do Zdjęć konkursowych.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Zdjęć konkursowych w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.
3. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do Zdjęć konkursowych, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęć konkursowych w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Zdjęć konkursowych oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,
d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),
e) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
f) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zdjęć konkursowych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
h) korzystanie ze Zdjęć konkursowych oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie,
i) na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania ze Zdjęć konkursowych oraz jej opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich powyższych punktach.
4. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania ze Zdjęć konkursowych w zakresie licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Zdjęć konkursowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku oraz Zdjęć Konkursowych w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie przez niego upoważnionej do korzystania ze Zdjęć Konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu.
5. Organizator ma prawo nie publikować Zdjęcia konkursowego, które nie będą zgodne z zasadami BHP, zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Zdjęć konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
§ 6REKLAMACJE
1. Reklamacje można zgłaszać do dnia 10 września 2020r. drogą elektroniczną na adres marketing-pl@riwal.com.
2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis reklamacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz dane kontaktowe oraz firmy( telefon, email).
3. Reklamacje mogą zgłaszać wyłącznie Uczestnicy Konkursu.
4. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Reklamujący zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.riwal.com
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://www.riwal.com/poland/pl-pl/o-riwal/konkurs-facebook-bezpieczna praca maszyn i będzie dostępny do dnia, w którym kończy się konkurs. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 880).
6. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

 


Potwierdzenie akceptacji warunków uczestnictwa w konkursie "Bezpieczna praca na wysokości z użyciem maszyn RIWAL"

Potwierdzenie warunków uczestnictwa w konkursie RIWAL