Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Lejebetingelser

Almindelige betingelser

Læs Riwal Danmarks lejebetingelser nedenfor:

Click her for Rental Conditions in English for Riwal Danmark A/S


GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER – LEJE

 

1. DEFINATIONER

Denne udgave af generelle vilkår og betingelser med ord i versaler har den følgende betydning:
a. GDPR: Persondataforordningen 2016/679.
b. Generelle vilkår og betingelser: udlejers generelle vilkår og betingelser.
c. Daglig vedligehold: almindeligt vedligehold som beskrevet i den aktuelle servicemanual udleveret af udlejer til lejer under aflevering af udstyr; såsom påfyldning af væsker og smørelse i henhold til vejledninger og anbefalinger fra fabrikant og/eller udlejer.
d. EU-direktiv om motorkøretøjsforsikring:
Direktiv 2009/103/EC fra det Europæiske Parlament og Råd fra den 16. september 2009 vedrørende forsikring mod civilretligt ansvar for brug af motorkøretøjer og håndhævelsen af forpligtelserne til at forsikre mod sådant ansvar og de efterfølgende direktiver.
e. Tvist: enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser eller enhver aftale eller deraf følgende aftaler, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldig-heden og/eller opsigelsen heraf.
f. Leje: den aftalte leje for udstyret plus alle lejerelaterede omkostninger såsom, men ikke begrænset til, transportomkostninger, miljø-omkostninger, Riwal-ordningen for køb af ansvar, køb af overskydende, tilfældige repa-rationer, opbevaring, brændstof, hydraulisk olie og/eller smøremidler, enhver opbevaring til aftalt hastende leverancer. Lejen er eks-klusiv moms eller enhver anden gældende skat eller skatteafgift.
g. Lejer: den part, der anmoder om, bestiller, ansætter og / eller modtager det udstyr, der er lejet af udlejer.
h. Udstyr: alle adgangsplatforme, teleskopkraner, strøm-generatorer, gaffeltrucks, containere, reservedele og alle andre produkter fra udlejer.
i. Aftale: enhver aftale, (købs)ordre eller ordrebekræftelse i henhold til hvilke vilkår og/eller kontrakter på grundlag af hvilket udstyr udlejer udlejer til lejer.
j. Part: betyder udlejer eller lejer, afhængigt af konteksten
k. Parter: betyder udlejer og lejer i fællesskab.
l. Personlige data: alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
m. Udlejer: den enhed, der udlejer udstyret som specificeret i aftalen.
n. Forfaldsdato: den dag, hvor lejeperioden slutter.
o. Behandling: enhver handling eller handlinger med hensyn til personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen.

2. ANVENDELSE AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

2.1. De generelle vilkår og betingelser gælder for alle aftaler såvel alle anmodninger, tilbud, instruktioner, kontrakter, bekræftelser og andre transaktioner mellem parterne i forbindelse med lejen af udstyret af lejer.
2.2. Aftalen og de generelle vilkår og betingelser udgør den samlede og eneste aftale mellem parterne med hensyn til dets emne. Lejer afstår eksplicit fra enhver henvisning til anvende-ligheden af de almindelige vilkår og betingelser for lejer, og disse afvises udtrykkeligt af udlejer.
2.3. I tilfælde af, at parterne i aftalen har aftalt eksplicitte betingelser, der er uforenelige med de generelle vilkår og betingelser, skal betingelserne i aftalen gælde.

3. TILBUD OG ACCEPT

3.1. Udlejers tilbud og forslag er uforpligtende og kan tilbagekaldes når som helst, medmindre andet er skriftligt angivet af udlejer. Alle priser i udlejers tilbud og forslag udtrykkes i Euro eller i enhver anden valuta, hvis dette er skriftligt aftalt med udlejer.
3.2. Aftaler er kun bindende, hvis de udtrykkeligt er blevet accepteret af en autoriseret repræsentant for lejer. Accepten skal bekræftes skriftligt af udlejer eller skal fremgå af opfyldel-sen af aftalen af udlejer.

4. LEJEPERIODE

Der indgås en aftale for den periode, der er specificeret i aftalen og for den leje, der er aftalt eller specificeret i aftalen, eller som ellers skriftligt er aftalt.

5. LEJE OG BETALING

5.1. Lejen er baseret på brugen af udstyret i enheder med enten antallet af timer, antallet af arbejdsdage eller en sats pr. måned, som angivet i aftalen. Hvis udstyret bruges mere end den aftalte mængde, øges den aftalte lejepris forholdsmæssigt.
5.2. Lejen forfalder i hele aftalens løbetid. Udlejer har til enhver tid ret til at kræve, at lejer foretager hele eller delvis forskud på lejen og/eller at stille sikkerhed for lejen.
5.3. Lejen skal betales af leasingtager inden for otte dage efter fakturadato, medmindre der er aftalt en anden periode i aftalen, på en bankkonto udpeget af udlejer. Alle betalinger foreta-get af udlejer og alle betalinger der er foretaget til udlejer i henhold til enhver aftale, finder sted i Euro eller i enhver anden valuta, der er aftalt skriftligt af udlejer.
5.4. Lejer har ikke ret til at tilbageholde eller trække nogen betaling fra eller til for at kompensere for et beløb, der skyldes til udlejer.
5.5. Lejer skal fremsætte krav vedrørende fakturaer til udlejer skriftligt inden 14 dage efter fakturadatoen, hvis ikke denne tidsfrist indfries kan lejer ikke længere påberåbe sig unøjag-tigheder i fakturaerne. Mangler udlejer at nævne ordrenummer på fakturaerne frigiver dette ikke lejer fra dens betalingsforpligtelser til udlejer.
5.6. Lejen kan ensidigt ændres af udlejer, hvis udlejers omkostninger (inklusiv, uden begrænsning, transportomkostninger) stiger som følge af ændringer i love og regler eller ændringer eller forsinkelser forårsaget af lejer. Eventuelle bøder, der pålægges udlejer for trafik-overtrædelser og/eller andre overtrædelser af love eller regler, der involverer udstyret i løbet af afta-lens løbetid, opkræves af lejeren.

6. RENTER OG OMKOSTNINGER

6.1. Hvis lejer ikke betaler lejen og/eller skylder et forfaldent beløb inden for den frist på otte dage, der er nævnt i punkt 5.3, er udlejer berettiget til at sende en meddelelse om mislig-holdelse til lejer. Hvis der ikke modtages nogen betaling fra lejer inden for syv dage fra datoen for ovennævnte meddelelse om misligholdelse, skal alle krav til betaling af det rele-vante udestående beløb straks og fuldt ud betales af lejer. Derudover er lejer forpligtet til at betale udlejer en rente på 2 % pr. måned for den udestående leje og alle andre ubetalte beløb (inklusiv ubetalte renter) indtil datoen for fuld betaling, uanset andre rettigheder udlejer kan have i henhold til aftalen og generelle vilkår og betingelser eller gældende lov.
6.2 Alle udenretslige og andre omkostninger, som udlejer har afholdt i forbindelse med opkrævning af forfaldne beløb (herunder, uden begrænsning, advokatudgifter, erstatning for skader og/eller bøder) betales af lejer.
6.3 Hvis lejer heller ikke yder fuld betaling af lejen og/eller et forfaldent beløb efter syv dage fra den dato, hvor meddelelsen om misligholdelse blev sendt, er udlejer berettiget til at opsige aftalen med det samme og hente udstyret fra pågældende lokation. Lejer vil give udlejer al hjælp til dette formål.

7. LEVERANCER

7.1. Udstyret leveres af udlejer til lejer på en dato og et sted, der er aftalt i aftalen.
7.2. Alle datoer, der er specificeret af udlejer for levering af udstyr er vejledende og uforpligtende. I tilfælde af en efterfølgende levering påtager udlejer sig intet ansvar for skader og/eller omkostninger af nogen art.
7.3. Hvis en aftalt placering, hvor udlejer skal levere udstyret, ikke er tilgængeligt eller ikke er let tilgængeligt, vil udstyret blive leveret til en adresse, der er så tæt som muligt på førnævnte adresse. Enhver transport til det aftalte sted vil blive udført af lejer og er for lejers egen risiko og regning.
7.4. Risici og omkostninger ved brug, opbevaring og tilbageholdelse af udstyret overføres til lejer ved levering. Disse omkostninger og risici udløber fire arbejdsdage (eller mindre, hvis dette er aftalt skriftligt med udlejer) efter skriftlig opsigelse af lejer eller tidligere, hvis udstyret afhentes af udlejer.
7.5. Lejer er påkrævet at have en engelsktalende person til stede for at modtage udstyret ved levering. Enhver ventetid på grund af manglende tilgængelighed af en sådan person vil blive opkrævet til lejer i overensstemmelse med den sats, der er nævnt i bilag A under generelle vilkår og betingelser.

8. EJERSKAB OG FREMLEJE

8.1. Udlejer bevarer (ultimativt) ejerskab af udstyret til enhver tid.
8.2. Lejer har ingen tilladelse, magt eller myndighed af nogen art, til at sælge udlejers ejendomsrettigheder til udstyret. Ej heller etablere et pantelån eller pantsætte eller udøve nogen tilbageholdelse af udstyret eller bortskaffe eller besætte udstyret på nogen måde.
8.3. Lejer har ingen tilladelse, magt eller myndighed til at fremleje udstyret, medmindre dette er godkendt skriftligt af udlejer.
8.4. Lejer vil ikke krænke udlejers intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til udstyret. Varemærker, handelsnavne og/eller logoer, der er påført af (eller på vegne af) udlejer til udstyret, vil ikke blive fjernet, dækket, ødelagt eller slettet af lejer. lejer har ikke tilladelse til at bruge udlejers firmanavn og/eller logo uden forudgående skriftligt samtykke fra udlejer.
8.5. Lejer har ikke ret til at ændre placeringen af udstyret eller lastbillifte fra det aftalte arbejdsområde uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.
8.6. Hvis en tredjepart beslaglægger udstyr, der er underlagt udlejers ejendomsrettigheder, eller hvis en tredjepart ønsker at etablere eller hævde rettigheder på det nævnte udstyr, skal lejer (i) straks give udlejer meddelelse om dette, (ii) levere en kopi til udlejer af de tilgængelige dokumenter, der vedrører denne beslaglæggelse, (iii) underrette denne tredjepart skriftligt om, at udlejer er ejer af det nævnte udstyr og (iv) endvidere gøre alt, hvad der er i lejers magt for at sikre udlejers interesse og ejendomsret.

9. BRUG, VEDLIGEHOLDELSE OG INSPEKTION

9.1. Lejer vil bruge udstyret på en omhyggelig og korrekt måde, i overensstemmelse med det naturlige formål, i overensstemmelse med alle instruktioner, anbefalinger og/eller (gene-relle retningslinjer eller specifikke instruktioner i) manualer fra producenten eller udlejer, og vil opfylde alle krav i gældende love vedrørende besiddelse, brug og vedligeholdel-se af ovennævnte udstyr.
9.2. Lejer er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af udstyret. Det kræves af lejer at indhente forudgående tilladelse fra udlejer for at udføre reparationer på udstyret, der ikke falder ind under den daglige vedligeholdelse.
9.3. Lejer skal sikre, at kun korrekt uddannede og erfarne operatører og ingeniører bruger eller betjener udstyret eller udfører den daglige vedligeholdelse af udstyret, og at udstyret betjenes inden for grænserne for sikker drift i overensstemmelse med al relevant erhvervsmæssig og anden lovgivning under feltet for sikkerhed.
9.4. Lejer har ikke ret til at foretage tekniske justeringer af udstyret og/eller til at ændre, (midlertidigt)
deaktivere og/eller på anden måde omgå udstyrets sikkerhedsindstillinger. Lejer vil ikke ændre eller modificere udstyret eller dets udseende uden den udtrykkelige skriftlige til-ladelse fra udlejer.
9.5. Lejer vil give udlejer på første modtaget anmodning (a) en detaljeret oversigt over placeringer, hvor udstyret er opbevaret eller brugt, og (b) give adgang til de forretningsområder, hvor udstyret bruges, for at inspicere eller tilbagetage udstyret. Lejer er forpligtet til at informere udlejer skriftligt på forhånd, hvis udstyret skal bruges ved en lufthavn eller til arbejdsaktiviteter på eller i nærheden af fly og/eller beslægtede genstande.
9.6. Lejer accepterer at stille udstyret til rådighed for inspektion ved udlejers første anmodning. Lejer accepterer at give udlejer adgang til lejers bygninger og forretningsområder, hvor udstyret er placeret med henblik på inspektion eller tilbagelevering af udstyret.
9.7. Udgifter til regelmæssig vedligeholdelses- eller reparationsarbejde af udstyret afholdes af udlejer. Lejer leverer udstyret til udlejer i god og ren stand med det formål at udlejer udfører regelmæssig vedligeholdelses- eller reparationsarbejde. Lejer stiller udstyret til rådighed for udlejer i et værksted, hvor udlejer kan udføre vedligeholdelses- og/eller re-parationsarbejde. Lejer vil have en engelsktalende person til rådighed under udlejers vedligeholdelses- og/eller reparationsarbejde. Enhver ventetid på grund af manglende til-gængelighed af en sådan person vil blive opkrævet til lejer i overensstemmelse med den sats, der er nævnt i bilag A under generelle vilkår og betingelser.

10. SKADE, MANGLER, TAB OG UNDERRETNINGER

10.1. Lejer skal informere udlejer skriftligt inden 24 timer efter levering om enhver skade, nedbrud eller defekt på/i udstyret.
10.2. Hvis der ikke rapporteres nogen skade eller mangler til udlejer skriftligt med hensyn til levering af udstyret inden for den nævnte periode på 24 timer, skal udstyret anses for at være leveret uden nogen skader og/eller mangler.
10.3. I tilfælde af skader, forkert anvendelse, tyveri eller andet tab af udstyret skal lejer underrette udlejer hurtigst muligt og derefter bekræfte dette skriftligt inden for 24 timer. I tilfælde af misbrug eller tyveri skal lejer straks underrette politiet. En kopi af politirapporten skal forelægges direkte til udlejer.
10.4. Hvis der er en defekt eller nedbrud af udstyret i løbet af aftalens gyldighedsperiode, og denne fordeling eller mangel ikke kan tilskrives lejer, vil udlejer reparere eller udskifte udstyret (i overensstemmelse med det, som udlejer finder passende).

11. ANSVAR OG SKADESIKRING

11.1.1. Udlejer er ikke ansvarlig over for lejer eller nogen tredjepart, der til enhver tid bruger eller betjener udstyret og for tab og/eller skade, som lejer har lidt, medmindre der foreligger en forsætlig handling eller forsætlig hensynsløshed udvist af udlejer. Udlejer er aldrig ansvarlig over for lejer eller en tredjepart for indirekte skader el-ler følgeskader (f.eks. tab af brugsret, tab af fortjeneste eller tab af forretning).
11.1.2. Udlejer er ikke ansvarlig over for lejer, hvis en manglende opfyldelse af udlejers forpligtelser er forårsaget af force majeure, uagtsomhed, forsætlig handling eller hensynsløshed af lejer, manglende rettidig instruktioner eller væsentlige informationer fra lejer eller andre årsager uden for udlejers kontrol.
11.1.3. Udlejer er alene ansvarlig for skader på udstyr og personskade på lejers varer og personer, for så vidt denne skade er forårsaget af en påviselig mangel i det leverede udstyr, der kan tilskrives udlejer, og hvilken mangel allerede var til stede før levering af udstyret til lejer, som et resultat af, at udstyret ikke fungerer korrekt, eller skader er forårsaget af en for-sætlig handling eller grov uagtsomhed fra udlejers side.
11.1.4. Udlejers ansvar er begrænset til EUR 1.000.000 (en million euro), medmindre andet er aftalt med udlejer.
11.2. Lejers ANSVAR
11.2.1. Lejer er ansvarlig over for udlejer, og lejer skal erstatte og betale erstatning til udlejer, for enhver skade på udstyret, herunder, uden begrænsning, skader der skyldes udstyrets ukorrekte anvendelse, ødelæggelse, tyveri, uretmæssig tilegnelse, brand og andet, samt alle krav, inklusiv alle relaterede omkostninger, såvel som enhver skade, der kan inddri-ves, kræves eller genvindes fra udlejer, for så vidt denne skade stammer fra eller vedrører aftalen eller de generelle vilkår og betingelser.
11.2.2. I tilfælde af forkert anvendelse, tyveri eller andet tab af udstyret, eller hvis udstyret er uopretteligt beskadiget, er lejer forpligtet til at betale udlejers erstatning, hvilken kompen-sation er (i) lig med den aktuelle (eller udskiftnings) pris for et sådan beskadiget udstyr plus udskiftningsomkostninger, eller (ii) hvis det beskadigede udstyr ikke længere er ak-tuelt udstyr, den aktuelle eller udskiftningspris for lignende udstyr plus udskiftningsomkostninger, uanset enhver anden kompensation, som udlejer kan kræve.
11.3. ANSVAR FOR SKADE TIL/AF TREDJEPARTER (MED HENSYN TIL BRUG AF MOTORKØRETØJER)
Lejer er ansvarlig for skader forårsaget af en tredjepart på udstyret fra leveringstidspunktet frem til forfaldsdagen eller for den periode, der er specificeret i aftalen.
For udstyr, der benævnes som motoriserede køretøjer, har udlejer tegnet en ansvarsforsikring i henhold til EU's direktiv om motorkøretøjsforsikring og/eller lignende lokal lov-givning. udlejer og forsikringsselskabet forbeholder sig alle rettigheder til at kræve skader forårsaget af en tredjepart, der ikke er dækket af erhvervsansvarsforsikring, for motor-køretøjer fra lejer, for eksempel, uden begrænsning, hvis:
● Chaufføren var under indflydelse af alkohol eller stoffer ved trafikulykken;
● Føreren ikke havde tilladelse til at køre i henhold til nogen kompetent myndighed.
11.4. GENERAL ERHVERVSANSVARSFORSIKRING
11.4.1. Lejer skal tegne en forsikring for det lejede udstyr for egen regning, som dækker tredjepartsansvar for begivenheder, der ikke er beskrevet i artikel 11.3.
11.4.2. Lejer vil til enhver tid opbevare udstyret - i det omfang det ikke er udpeget som motoriserede køretøjer - korrekt forsikret i overensstemmelse med gældende lovgivning, herun-der for enhver ansvarsforpligtelser og/eller risici forårsaget af og/eller i forbindelse med brugen af udstyret, som f.eks. fra levering af udstyret og indtil forfaldsdagen.
11.5. ANSVARSFORPLIGTELSE FOR SKADE AF UDSTYRET
Lejer kan delvis købe sig fri for ansvar for skader på udstyret mod et tillægsgebyr, hvor udlejer fraviger sig sin regresret til at forlange skaden fra lejer med undtagelse af det aftalte overskud. Riwals fritagelsespolitik for afkøb af erstatningsansvar, skader og fritagelse for anvendelse er underlagt betingelserne i artikel 12 og bilag A.
Hvis lejer inden aftalen kan fremlægge tilstrækkelig bevis for forsikring for egen regning til udlejer, og forsikringen sørger for tilstrækkelig dækning for skader på udstyret fra datoen for levering af udstyret og til forfaldsdagen, alt på/efter udlejers skøn, er lejer fritaget for anvendelse af Riwal-ordningen for afkøb af erstatningsansvar som anført i artikel 12.

12. RIWAL SKADEFRITAGELSESPOLITIK

Lejer kan med forbehold af artikel 11.5 (delvist) afkøbe sit erstatningsansvar for skader på udstyret mod et ekstra gebyr, der skal aftales på forhånd, hvorefter udlejer fraviger sin regres-ret (til at kræve skade fra lejer) i overensstemmelse med skadesfritagelsespolitikken i bilag A.
Skadesfritagelsespolitikken fra Riwal gælder kun:
12.1.1. I tilfælde af skade eller ødelæggelse af udstyret, som er utilsigtet, uventet og uforudsigeligt, som forekommer under normal brug, dvs. anvendelse til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med alle betjenings- og sikkerhedsinstruktioner;
12.1.2. Hvis lejer har gjort alle rimelige anstrengelser og har taget alle forholdsregler for at forhindre tyveri eller ødelæggelse af udstyret, herunder, uden begrænsning, opbevaring af udstyret på et låst sted, ude af syne eller under (kamera) opsyn osv.
Eksluderet fra dækningen er:
12.1.3. Skader forårsaget af eller relateret til manglende overholdelse af drifts- og sikkerhedsinstruktionerne som beskrevet i artikel 9 i de generelle vilkår og betingelser.
12.1.4. Skader forårsaget af eller relateret til uagtsomhed eller forsætlig misforhold hos lejer eller kan henføres til lejer.
12.1.5. Skader forårsaget af langvarig brug af udstyret i et miljø, der kan forventes at forårsage skade på udstyret.
12.1.6. Tab eller skade på/af dæk.
12.2. BETINGELSER FOR AFKALD PÅ REGRES
Udlejer afstår kun (delvist) fra retten til at kræve erstatning fra lejer, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:
12.2.1. Skaden er i overensstemmelse med dækningsbetingelserne, jf. Artikel 12 og bilag A;
12.2.2. Ingen af de undtagelser, der er beskrevet i artikel 12 eller bilag A, gælder;
12.2.3. Lejer har betalt alle beløb, der skyldes udlejer på tidspunktet for skaden, inklusive leje, moms og renter, der følger af forsinket betaling (hvis relevant);
12.2.4. Lejer har rapporteret skaden i henhold til artikel 10 og bilag A;
12.2.5. Lejer har returneret udstyret i overensstemmelse med artikel 13 i de generelle vilkår og betingelser;
12.2.6. Skaden dækkes under udlejers forsikringspolice.
Hvis forsikringsselskabet for udlejer ikke kompenserer udlejer for skaden på udstyret, og hvis denne skade er forårsaget af uagtsomhed eller forsætlig misforhold hos lejer, er le-jer ansvarlig for at kompensere udlejer for skaden.

13. RETURNERING AF UDSTYR

13.1. På forfaldsdatoen eller ved forudgående opsigelse af aftalen henter udlejer udstyret fra det sted, hvor udstyret blev leveret, og lejer sikrer, at udstyret er klar til transport. Hvis udstyret ikke er klar til tiden til transport, opkræves transportomkostningerne til lejer. Lejer vil have en engelsktalende person til rådighed under afhentningen. Enhver ventetid på grund af manglende tilgængelighed af en sådan person vil blive opkrævet til lejer i overensstemmelse med den sats, der er nævnt i bilag A i de generelle vilkår og betingelser.
13.2. Bortset fra normalt slid, er udstyret i samme stand som ved levering. Hvis udstyret ikke er i den tilstand, der er beskrevet i den foregående sætning, vil udlejer straks informere lejer om dette i en skriftlig anmeldelse af de omkostninger, der er nødvendige for rengøring og/eller reparation af udstyret. Lejer refunderer udlejer omkostningerne inden for 30 dage fra
datoen for ovennævnte skriftlige anmeldelse.
13.3. Alt udstyr, der ikke returneres til udlejer af en eller anden grund, eller som er uopretteligt beskadiget, refunderes af lejer til den aktuelle listepris (ny pris) for den relevante producents udstyr.
13.4. Hvis (a) udstyret ikke er returneret rettidigt til udlejer af en eller anden grund, eller (b) er uopretteligt beskadiget, og lejer ikke betaler den kompensation, der er angivet heri, vil udlejer fortsat opkræve lejen, som forfalder til lejer.

14. OPSIGELSE

14.1. En aftale kan opsiges af udlejer uden varsel hvis:
a. Hvis lejer anmoder om konkurs, anses for at være konkurs eller på anden måde ikke er i stand til at betale sin gæld;
b. Hvis der er indgivet en anmodning, eller der er afholdt et møde, eller der er truffet en beslutning om ophør eller opløsning af lejers virksomhed;
c. Hvis lejer træder i likvidation, enten tvungen eller frivillig, eller indgår aftaler med kreditorer generelt;
d. Hvis der er udpeget en tillidsmand i konkurs eller en administrator af hensyn til lejer over hele eller en del af lejers aktiver; eller
e. Hvis lejer foretager eller gennemgår en lignende proces som specificeret i (a) til (d) i en hvilken som helst jurisdiktion;
f. På grund af en overtrædelse af aftalen af lejer, forudsat at den påståede overtrædelse er blevet korrekt underrettet, og denne overtrædelse ikke er rettet inden for 10 dage;
g. hvis der sker en ændring i styring eller ledelse af lejers forretning;
h. hvis udstyret er placeret eller overført til et andet sted eller arbejdsområde uden tilladelse fra udlejer;
i. hvis der efter udlejers rimelige opfattelse er sket en væsentlig negativ ændring i forbindelse med lejer.
14.2. Bortset fra ved en tidsbegrænset aftale, kan hver part fremsende en skriftlig meddelelse om opsigelsen af aftalen med forbehold af en opsigelsesperiode på mindst syv dage. Den skriftlige anmeldelse kan ske via registreret mail, fax eller e-mail med bevis for modtagelse.
14.3. I tilfælde af hurtig opsigelse eller annullering af aftalen, debiterer udlejer den aftalte leje til lejer, og lejer vil betale dette til udlejer. Lejen øges med de ekstra omkostninger, der er afholdt på grund af tidlig opsigelse eller annullering, såsom transportomkostninger, omkostninger ved afhentning osv.
14.4. I tilfælde af aflysning af aftalen mindre end én arbejdsdag før påbegyndelse, er lejer ansvarlig for et afbestillingsgebyr på 50 % af den aftalte leje.
14.5. Uden at dette berører de øvrige bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser, forbliver lejers forpligtelser, i henhold til aftalen og disse almindelige betingelser, i kraft fire arbejdsdage efter opsigelsesdatoen eller aftalens forfaldsdato (herunder, uden begrænsning, de forpligtelser, der er beskrevet i artikel 11).
14.6. På forfaldsdagen eller ved opsigelse af en aftale udløber alle rettigheder og forpligtelser for parterne i henhold til denne aftale, med forbehold af (i) lejers forpligtelse til at betale alle forfaldne beløb eller beløb, der forfalder på eller efter udløbsdato eller datoen for opsigelsen, (ii) enhver anden forpligtelse som anført i de generelle vilkår og betingelser el-ler i en aftale, der får virkning på datoen for opsigelsen eller forfaldsdagen, og (iii) bestemmelserne i artikel 13 (returnering om udstyret) og artikel 19 (lovvalg og værneting) i de generelle vilkår og betingelser.

15. FORCE MAJEURE

15.1. Udlejer er berettiget til at suspendere sine forpligtelser og vil ikke misligholde aftalen, hvis udlejer på grund af omstændigheder, der ligger ud over udlejers magt, og/eller ændrin-ger i omstændigheder, der ikke med rimelighed kunne forventes på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, ikke kan opfylde sine forpligtelser. Force majeure inkluderer ar-bejdskonflikter, strejker, sabotage, regeringsbegrænsninger og foranstaltninger, ulykker, transportproblemer og afbrydelser.
15.2. Udlejer har ret til at opsige aftalen helt eller delvis uden indgreb fra nogen domstol ved skriftlig meddelelse, hvis force majeure varer længere end én måned, uden at være ansvar-lig for betaling af erstatning. lejer er ikke berettiget til at opsige aftalen, medmindre tilfælde af force majeure har varet i mere end én måned, og lejer kan demonstrere, at en tidligere indgriben er af afgørende betydning for dens forretningsaktiviteter.

16. BØDE

16.1. For enhver overtrædelse af de generelle vilkår og betingelser eller en aftale, herunder, men ikke begrænset til uhensigtsmæssig brug af lejer, omdømmeskade på udlejer eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktioner fra lejer, er udlejer berettiget til at kræve et øjeblikkeligt forfald af en bøde der betales af lejer på EUR 500 for hver overtræ-delsesdag. Overtrædelsens varighed er underlagt maksimalt EUR 10.000.
16.2. Udlejer har også ret til at kræve fuld erstatning, hvis den faktiske skade, der er lidt, overstiger bøden.

17. DATABESKYTTELSE

17.1. Under gennemførelsen af aftalen vil begge parter overholde deres forpligtelser i henhold til persondataforordningen med hensyn til behandling af personoplysninger.
17.2. Hver af parterne garanterer, at de personoplysninger, der deles med den anden part med henblik på implementering af aftalen, vil være korrekte, ikke overdrevne og ikke ulovlige, og at de ikke krænker en tredjeparts rettigheder.
17.3. Hver af parterne bærer sit eget ansvar for behandling af personoplysninger med hensyn til gennemførelsen af aftalen. Lejer yder udlejer erstatning for ethvert krav fra personer, hvis personoplysninger er blevet behandlet i forbindelse med den behandling, der er udført af lejer, eller for hvilken af lejer er ansvarlig i henhold til aftalen, i henhold til loven eller i ethvert tilfælde på anden måde, medmindre lejer viser, at de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for kravet, udelukkende kan tilregnes udlejer.
17.4. Hvis udlejer finder det nødvendigt for gennemførelsen af aftalen, vil lejer på anmodning straks informere udlejer om den måde, hvorpå lejer overholder sine forpligtelser i henhold til persondataforordningen.

18. DIVERSE

18.1. Ændringer af de generelle vilkår og betingelser eller til en aftale gælder kun, hvis disse er aftalt skriftligt og er underskrevet af eller til fordel for hver af parterne.
18.2. Alle betingelserne i de generelle vilkår og betingelser og/eller en aftale kan deles. Hvis en bestemmelse er ulovlig, ugyldig eller ikke gennemførlig (helt eller delvist) i henhold til lovgivningen i en jurisdiktion, i nogen henseende:
a. Dette vil ikke påvirke lovligheden, gyldigheden eller eksigibiliteten i denne jurisdiktion for de andre bestemmelser i de generelle vilkår og/eller en aftale (hvis disse andre bestemmelser ikke er uløseligt forbundet med den ulovlige, ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse) eller nogen af bestemmelserne i de generelle betingelser og/eller en af-tale i en anden jurisdiktion; og
b. parterne vil med rimelighed bestræbe sig på at forhandle i god tro med henblik på at udskifte en eller flere bestemmelser, der ikke er ulovlige, ugyldige eller ikke-håndhævelige, og som ikke, så vidt muligt, afviger fra den erstattede bestemmelse, altid under hensyntagen til indhold og formål med disse almindelige betingelser og/eller aftalen, alt efter hvad der er tilfældet.
18.3. Udlejer kan ved skriftlig meddelelse til lejer overføre, overdrage eller på anden måde give nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en aftale til et af sine dattersel-skaber, hvor ved overdragelsen lejer giver sit forudgående samtykke.
18.4. De generelle vilkår og betingelser er oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang der gives oversættelser, i tilfælde af en konflikt mellem den engelske version og disse oversæt-telser, skal den engelske tekst sejre.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1. De generelle vilkår og betingelser og enhver aftale reguleres udelukkende af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, bortset fra De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer fra 1980 (Wien-salgskonventionen).
19.2. Alle tvister bliver udelukkende henvist til og i sidste ende afgjort af de kompetente domstole i Odense, Danmark. Denne artikel 19.2 er udelukkende til fordel for udlejer, så udlejer aldrig forhindres i at anlægge sag vedrørende en tvist ved en anden kompetent domstol.


GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER – LEJE – ANNEX A

Service og assistance uden for normale åbningstider
Udlejer leverer udstyr og tjenester over hele Danmark. Hvis der opstår en driftsnedbrud udenfor de normale åbningstider, henvises du til udlejers telefonlinje på 70 10 00 97. Normale åbningstider er fra mandag til fredag fra 07.00 til 16.30.
Levering af udstyr eller tjenester uden for normal åbningstid er ikke inkluderet i lejen, der vedrører den daglige brug af udstyret. Lejer opkræves ekstra omkostninger, hvis de har brug for telefonbistand uden for normal åbningstid.
Assistanceopkald uden for normal åbningstid debiteres kr. 2.250, - Inkl. de første to timers servicearbejde.
Bagefter opkræves 750 kr. i timen. Den fakturerede tid beregnes inkl. transport til og fra udlejers nærmeste depot til den ønskede adresse. Derudover opkræves servicevogne, forskellige forbrugsstoffer og miljøtilskud på ethvert givet tidspunkt efter de seneste afgifter fra udlejer.
Teknisk assistance ydes ikke på helligdage og mandag til torsdag i timerne fra 22.00 til 06.00 og fredag, lørdag og søndag fra 18.00 - 06.00.

Udlejning og levering af materiale uden for åbningstider
For leje og levering af udstyr uden for normal åbningstid pålægges et ekspeditionsgebyr på 2.250 kr. Yderligere eventuelle transportomkostninger pålægges lejer. Udlejning uden for åbningstiderne er kun mulig, hvis udlejer har udstyr til rådighed på deres depoter, og transport af udstyret er muligt.
Udlejer forbeholder sig retten til at nægte leje udenfor de normale åbningstider.

RETURNERING AF UDSTYR

Når lejeperioden er afsluttet, skal lejer returnere udstyret i en ren og funktionsdygtig stand og skal placeres, så udstyret er tilgængeligt til afhentning.
Nøglen placeres på samme sted som ved levering eller i henhold til anden aftale. Lejer skal altid returnere de lejede leverancer i samme stand som leveret (inkl. rengøring) Manglende eller beskadigede dele eller udstyr, værktøj, elektriske kabler, nøgler osv. debiteres lejer.
Dette kontrolleres af udlejer inden for en rimelig tid, efter udstyr ankommer til udlejers depot. Hvis der er behov for ekstra rengøring eller reparationer, vil dette blive dokumenteret og opkrævet lejer.

SKADEFRITAGELSESPOLITIK

Når aftalen indgås, har lejer ret til at tilføje undtagelse af skade, hvilket betyder gebyret for en skadesfritagelsespræmie i henhold til gyldig prisliste. Følgende skadesfritagelser er inkluderet:

Udstyrsskader
Udlejer har en skadefritagelsesforsikring, der dækker brand, tyveri, skade eller anden pludselig skade på forsyningerne. Dette betyder, at lejer skal betale A) DKK 18.750 pr. levering med en købspris under DKK 400.000 B) DKK 25.000 pr. levering med en købspris mellem DKK 400.001 og DKK 875.000 C) DKK 35.000 pr. levering med en købspris på over DKK 875.001, såvel som lejer bærer risikoen for sådanne skader, der ikke er dækket af skadesfritagelsesforsikringen.
Fravigelse af virksomheds- og produktansvarsskader
Udlejer har underskrevet et selskabs- og produktsskadesfritagelsesforsikring for det erstatningsansvar, at udlejer ifølge dansk lov skal være nødt til at dække udlejers skyld på tredje-part eller materielle skader. Skadesfritagelsesforsikringen dækker skader op til 10 mio. kr. pr. skadesfritagelse pr. år. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dækningen af skadesfritagelse. Derfor anbefales det for lejer at tilføje yderligere skadesfritagelse.
Afkald på motorkøretøjer
udlejer har også underskrevet en fritagelse for beskadigelse af motorkøretøjer, der dækker alt selvkørende udstyr. I tilfælde af skader af denne art betaler lejer et gebyr på DKK 18.750 pr. skade. Skader, der er forårsaget af andre end lejer, opkræves dobbelt.

Skadesrapport
Hvis der opstår skader på udstyr, skal dette straks rapporteres til udlejer. Rapporten skal indeholde (bemærk, at lejer betaler et beløb for alle skader i henhold til tidligere betingelser for undtagelse af skader)
• Lejers navn og telefonnummer
• Type udstyr og identifikationsnummer
• Beliggenhed
• Beskrivelse af skaden
• Omstændigheder vedrørende, hvordan skaden opstod
• Oplysninger om modpart, hvis sådanne findes; navn, telefonnummer og beskadigelsesfritagelsesnummer.

FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

Ved langtidsleje har udlejer ret til, efter eget valg, at sende fakturaer for hver 14. dag eller hver måned. Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem udlejer og lejer eller enhver mod-part fra lejers side giver ikke lejer ret til at udsætte betaling.

LEJEPERIODE OG OPSIGELSE

Lejeperioden starter på den bekræftede lejedag og hvor udstyret er klar til levering til lejer. Bookinger til den næste dag skal ske inden kl. 14.00, men for ordrer efter dette tidspunkt til næste dag, samt levering samme dag, vil der pålægges et ekstra gebyr. Ved bestilling efter kl. 14.00 til levering den næste dag før kl. 10.00 pålægges et ekstra gebyr på 750,00 kr. Ved bestilling samme dag som den ønskede levering før kl. 11.00 pålægges et ekstra gebyr på 750,00 kr., hvis transport er mulig.
Udlejning af udstyr kan ske ved levering af udstyret, på et af udlejers depoter eller ved direkte henvendelse på telefon +45 70 10 00 97 – der også svarer uden for den offentlige arbejds-tid. Udleje skal ske inden kl. 16.30 - ellers debiteres en ekstra lejedag. Ved off-rent af udstyr får du altid et off-rent nummer som kvittering. Udlejer har derefter ret til at hente udstyret og leje det til andre. Hvis udstyret ikke er frit tilgængeligt af en eller anden grund, opkræves leje, indtil udstyret er frit tilgængeligt og klar til afhentning. Lejeperioden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejeperioden; Skadesfritagelsen debiteres dog efter kalenderdagen. Hvis udstyr lejes lørdag, søndag og helligdage, betragtes disse som lejedage. Den daglige leje er baseret på højst 10 timer pr. arbejdsdag. Udlejer har ret til den aftalte leje, uanset om leverancerne er i brug eller ej. Udlejer har ret til at annullere lejen uden varsel, herun-der annullering af lejeaftaler til senere udførelse i tilfælde af konkurs eller forsinket betaling, til at frigive og afhente udstyret af lejer, hvis de nuværende betingelser og forpligtelser er ikke opfyldt af lejer, eller hvis betaling ikke er ankommet i tide. I dette tilfælde kan udlejer på eget initiativ fjerne udstyret fra arbejdspladsen, og alle udgifter (inklusiv transport) betales af lejer. Lejer kan ikke forvente at leje udstyret ud over den aftalte periode. Lejer er i lejeperioden forpligtet til at udføre sikkerhedskontrol af udstyret og daglig vedligeholdelse, såsom kontrol af batteriets vandstand, olieniveauer, opladning af batterier, smøring osv. Og derudover holde udstyret rent og ryddeligt. Kun smøremidler og olier, der er dikteret af udlejer, må anvendes.