NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Program dofinansowania - łódzkie

Magni ładowarka teleskopowa obrotowa

 

 

W październiku rusza r. w województwie łódzkim można wnioskować o dofinansowanie planujących innowacje, wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania środków.

 

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

I. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. Przewiduje się następujące rodzaje projektów:

- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej.

Ponadto, projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami. 

II. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

 -   o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

 -    o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych (projektu) – 200 000,00 zł

III.Warunki obligatoryjne dla przedsiębiorców: 

- opinia o innowacyjności

- siedziba, filia lub odział (włącznie we wpisie do KRS jeśli dotyczy) na terenie woj. Łódzkiego przed złożeniem wniosku o dofinasowanie

- promesa kredytowa lub inna forma potwierdzenia posiadania środków na realizację projektu

IV: Termin: 16 października - 9 listopada 2017 r.

Szczegółowe wytyczne oraz wymagana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku będzie inna dla każdego klienta.