NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

ZIMOWY KONKURS RIWAL

Zimowy konkurs Riwal
Kolejny konkurs Riwal właśnie wystartował!
Tym razem zadanie będzie polegało na udzieleniu poprawnej odpowiedzi
 pod postem konkursowym na naszych profilach na Facebooku lub LinkedIn na pytanie:

Na co należy zwrócić szczególną uwagę jeśli pracujemy na podestach napędzanych silnikami elektrycznymi, podczas zimowych warunków pogodowych?”

Laureat może być tylko jeden!

Jest o co walczyć, ponieważ nagrodą główną jest voucher szkoleniowy na podesty ruchome!

Voucher podarunkowy - szkolenie podesty ruchome Riwal

Pamiętajcie wygrywa osoba, która w pełni poprawnie jako pierwsza udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dlatego też nie ma na co czekać!
Konkurs trwa do 20-12-2022r.

Powodzenia!

Regulamin zimowego konkursu Riwal 2022


Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu wiedzy „Na co należy zwrócić szczególną uwagę jeśli pracujemy na podestach napędzanych silnikami elektrycznymi, podczas zimowych warunków pogodowych?” (dalej jako: „Konkurs”) jest RIWAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zamkowa 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000309251, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272726737, kapitał zakładowy 50 500 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego.
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu konkursowego na portalu https://www.linkedin.com (dalej zwany „Linkedin”) i/lub https://www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”)(dalej: „Uczestnik”) czyli od 01.12.2022 do 20.12.2022 do godziny 10:00

2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w konkursie jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada publiczny profil na portalu Linkedini/lub„Facebook” .
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi pod postem konkursowym za pośrednictwem portalu facebook.com lub linkedin.com na pytanie konkursowe „Na co należy zwrócić szczególną uwagę jeśli pracujemy na podestach napędzanych silnikami elektrycznymi, podczas zimowych warunków pogodowych?”
  zadane przez Organizatora.
 6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym na pytanie konkursowe w czasie trwania Konkursu (dalej „Zgłoszenie”).
 7. Jedna osoba może zamieścić jedno zgłoszenie konkursowe
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na oznaczenie w komentarzu do postu konkursowego. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.
3. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem serwisu https://www.linkedin.com na profilu https://www.linkedin.com/company/riwal-pl/mycompany/?viewAsMember=true oraz za pośrednictwem serwisu https://www.facebook.comna profilu https://www.facebook.com/RIWALPoland.
 2. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Komisja Konkursowa wyłoni 1 (słownie: jednego ) Laureata. W finałowym poście wraz z opublikowaniem wygranej odpowiedzi zostanie również oznaczony zwycięzca Konkursu.
 4. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”).
  Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy zgłoszenie:
  - zawiera w poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe
  - zawiera elementy sprzeczne z prawem
  - narusza dobre obyczaje,
  - narusza prawa osób trzecich,
  - jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  - zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie:
  - Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook lub LinkedIn.
  - Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.
  - Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zawierających treści obraźliwe, sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami.
  - Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe naruszających jakiekolwiek praw
 6. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i nie narusza ona praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi
 7. W Konkursie mogą brać wyłącznie klienci i sympatycy Riwal, z konkursu wyłączeni są jedynie pracownicy firmy Riwal
 8. Zwycięzca, w ciągu 3 dni roboczych od oznaczenia w finałowym poście konkursowym z informacją o wygranej, zobowiązany jest skontaktować się za pomocą wiadomości prywatnej do @RIWALPoland (Facebook), @Riwal Poland (Linkedin), ewentualnie na adres marketing-pl@riwal.com swój adres korespondencyjny znajdujący się na terenie kraju w celu uzgodnienia dogodnego terminu wykorzystania bonu szkoleniowego, z terminów które zaproponuje Organizator
 9. Organizator prześle nagrodę, w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od przekazania przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych
 10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnych danych przez Zwycięzcę lub zdarzeń siły wyższej.
 12. W przypadku, rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny Organizator maprawo do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według wymienionych powyżejkryteriów. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym.
 13. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 14. Zgłoszenie wpisu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 4. Nagrody

 1. Komisja Konkursowa przyzna Laureatowi 1 nagrodę w Konkursie, w tym przypadku będzie to Voucher szkoleniowy na podesty ruchome, które oferuje Riwal.
 2. Laureat posiada prawo wyboru jednego z trzech terminów zaproponowanych przez Riwal
 3. Zwycięzca ma możliwość wykorzystania nagrody w okresie nie przekraczającym 6 (sześć) miesięcy od ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu Voucher traci swoją ważność.
 4. Zdobywcą nagrody w konkursie jest osoba, która jako pierwsza poda poprawnąodpowiedź na pytanie konkursowe oraz odpowiedź ta zostanie zakwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Zwycięzca, zostanie oznaczony w poście finałowym na portalu „Facebook” i „Linkedin”.
 7. 6.Od momentu oznaczenia zobowiązuje się w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych na podanie w wiadomości swojego adresu korespondencyjnego, w celu uzgodnienia dogodnego terminu wykorzystania bonu szkoleniowego
 8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat (za pomocą oznaczenia na naszych mediach społecznościowych) zobowiązuje się na przesłanie wiadomości prywatnej do @RIWALPoland (Facebook), @Riwal Poland (Linkedin), ewentualnie na adres marketing-pl@riwal.com swój adres korespondencyjny w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia dodania postu finałowego oraz oznaczenia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 9. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie Organizatorowi w treści wiadomości prywatnych danych w postaci: imię i nazwisko, dane firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu adres email, adres do dostarczenia stosownych danych do wysyłki nagrody.
 10. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na wskazany przez Uczestnika adres .
 11. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.
 12. Zdobywca nie ma możliwości przekazania nagrody na rzecz innej osoby.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 14. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.