NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Regulamin konkursu wielkanocnego dla dzieci Riwal

Regulamin konkursu wielkanocnego dla dzieci Riwal

REGULAMIN WIELKANOCNEGO KONKURSU DLA DZIECI RIWAL

  

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „KONKURSU WIELKANOCNEGO RIWAL” (dalej: „Konkurs”) jest RIWAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zamkowa 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000309251, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272726737, kapitał zakładowy 50 500 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
 2.  Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad terytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu konkursowego na portalu https://www.linkedin.com (dalej zwany „Linkedin”) i/lub https://www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”)  (dalej: „Uczestnik”) czyli od 07.04.2022 do 18.04.2022 do godziny 23:59:59.

2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w konkursie jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin.
 3. W Konkursie mogą brać udział dzieci do lat 18. Konkurs dzieli się na trzy kategorie wiekowe : 0-6 lat | 7-12 lat | 13-18 lat.
 4. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba która nie ukończyła 18 roku życia, 
 5. Uczestnikiem może zostać włącznie dziecko, którego  rodzic lub pełnoprawny opiekun nie jest pracownikiem firmy RIWAL POLAND Sp. z o.o. 
 6. Zgłoszeniem do konkursu będą publikacje prac plastycznych/technika dowolna, w komentarzu pod postem Konkursowym na naszych social mediach samodzielnie lub przez rodziców/opiekunów dzieci.
 7. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 8. Praca plastyczna samodzielnie wykonana przez dziecko ma zawierać elementy kojarzące się z RIWAL oraz ma dotyczyć okresu Wielkanocnego . Sposób wykonania dowolny, im więcej wykorzystanych technik plastycznych tym większe szanse na nagrodę.
 9. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie w Czasie Trwania Konkursu zadania (dalej „Zgłoszenie”) polegającego na:
  - Wykonaniu pracy plastycznej przez dziecko do lat 18, w dowolnej technice przedstawiającej ozdobę, kartkę wielkanocną zgodnie z punktem nr. 7 .
  - Opublikowaniu pracy plastycznej w komentarzu pod postem konkursowym na naszych social medich

  - Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: 0-6 lat | 7-12 lat | 13-18 lat
  - Uczestnik, który osiągnie najwyższy wskaźnik reakcji/polubieni w danej kategorii wiekowej, w czasie trwania Konkursu, wygrywa go. 
  -  Warunkiem koniecznym jest dodanie metryki twórcy pracy plastycznej tj.: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka
 10. Jedna osoba może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, przy czym może otrzymać tylko jedną Nagrodę w konkursie.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na oznaczenie w komentarzu do postu konkursowego. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem serwisu https://www.linkedin.com na profilu https://www.linkedin.com/company/riwal-pl/mycompany/?viewAsMember=true oraz za pośrednictwem serwisu https://www.facebook.com  na profilu https://www.facebook.com/RIWALPoland.
 2. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Komisja Konkursowa wyłoni 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, po jednym z każdej kategorii wiekowej. W finałowym poście wraz z opublikowaniem wygranych zdjęć  zostaną również oznaczeni zwycięzcy Konkursy.
 4. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”).
  Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy zgłoszenie:
    zawiera elementy sprzeczne z prawem
  - jest zgodne z tematem Konkursu,
  - narusza dobre obyczaje,
  - narusza prawa osób trzecich,
  - jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  - zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu
 5. Zwycięzcy, w ciągu 3 dni roboczych od oznaczenia w finałowym poście konkursowym z informacją o wygranej, zobowiązani są wysłać za pomocą wiadomości prywatnej do @RIWALPoland (Facebook), @Riwal Poland (Linkedin), ewentualnie na adres marketing-pl@riwal.com swój adres korespondencyjny znajdujący się na terenie kraju, pod który Organizator prześle nagrodę, w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od przekazania przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych.
 6. W przypadku niedopełnienia obowiązków, w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
 8. W przypadku, rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny Organizator ma  prawo do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według wymienionych powyżej  kryteriów. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym.
 9. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

4 Nagrody

 
 1. Komisja Konkursowa przyzna Laureatom 1 (słownie: jedną) z 2 (słownie: dwóch) nagród  w Konkursie.
  Zgodnie z preferencjami Laureat Konkursu ma do wyboru:
  - Karta Upominkowa do Empik o wartości 150 zł
  - Karta Upominkowa do Smyk o wartości 150 zł
 2. Do każdej Nagrody zostanie dodana ładowarka teleskopowa bruder.
 3. Nagrody wysyła Organizator do 20 (słownie: dwudziestu ) dni roboczych od przesłania przez Zwycięzcę swoich danych korespondencyjnych.
 4. Zdobywcą nagrody  w konkursie jest osoba, której zdjęcia zakwalifikowane przez Komisję, zdobędzie w sumie największą liczbę lajków i poleceń łącznie w serwisie Facebook i Linkedin
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Zwycięzca, zostanie oznaczony w poście finałowym na portalu „Facebook” i „Linkedin”.
 7. Od momentu oznaczenia zobowiązuje się w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych na podanie w wiadomości
 8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien wysłać za pomocą wiadomości prywatnej do @RIWALPoland (Facebook), @Riwal Poland (Linkedin), ewentualnie na adres marketing-pl@riwal.com swój adres korespondencyjny w terminie 3 (trzech) dni od dnia postu oraz oznaczenia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 9. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie Organizatorowi w treści wiadomości prywatnych danych w postaci: imię i nazwisko, dane firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu adres email,  adres do dostarczenia stosownych danych do wysyłki nagrody.
 10. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na wskazany przez Uczestnika adres
 11. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.
 12. Zdobywca nie ma możliwości przekazania nagrody na rzecz innej osoby.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 14. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

5 Prawa autorskie

 1. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do Zdjęć konkursowych.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Zdjęć prac konkursowych w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.
 3. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do Zdjęć konkursowych, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu, na następujących polach eksploatacji:
  - utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęć konkursowych w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
  - wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
  - rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Zdjęć prac konkursowych oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,
  - eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),
  - nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
  - publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
  - publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zdjęć konkursowych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  - korzystanie ze Zdjęć konkursowych oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie,
  - na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania ze Zdjęć konkursowych oraz jej opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich powyższych punktach.
 4. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania ze Zdjęć konkursowych w zakresie licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Zdjęć konkursowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku oraz Zdjęć Konkursowych w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie przez niego upoważnionej do korzystania ze Zdjęć Konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu.
 5. Organizator ma prawo nie publikować Zdjęcia konkursowego, które nie będą zgodne z zasadami BHP, zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Zdjęć konkursowych zgłoszonych do Konkursu.

6 Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Konkursu domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania jej na stronie www.riwal.com. Organizator poinformuje Uczestników przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.
 4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://www.riwal.com/poland/pl-pl/o-riwal/konkurs-facebook-bezpieczna praca maszyn i będzie dostępny do dnia, w którym kończy się konkurs.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 880).
 7. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Konkursie.
 9. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 10. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres marketing-pl@riwal.com. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 11. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 12. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 13. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.