27 lipca, 2021

Regulamin akcji #riwalpolandrock

REGULAMIN AKCJI „#riwalpolandrock”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „#riwalpolandrock” (zwanej dalej „Akcją”)
 2. Organizatorem Akcji jest RIWAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zamkowa 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000309251, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272726737, kapitał zakładowy 50 500 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Akcja odbywa się w dniach 29-31 lipca 2021 roku (dalej zwanym „Czasem trwania Akcji”).

II. UCZESTNICY

 1. Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiada od co najmniej roku aktywne publiczne konto na portalu https://www.linkedin.com (dalej zwany „Linkedin”) i/lub https://www.facebook.com(dalej zwany „Facebook”) oraz posiada urządzenie umożliwiające wykonywanie zdjęć.
 3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest umieszczenie na portalu Linkedin lub Facebook zdjęcia zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie.
 4. W ramach Akcji, ani po jej zakończeniu Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników.

III. ZASADY AKCJI

 1. Celem Akcji jest wsparcie Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji zobowiązani są w Czasie Trwania Akcji do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) w postaci umieszczania na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia w formie postu lub publikacji, maszyny z logo Riwal znajdujące się na festiwalu PolandRock 2021 wraz z hashtagiem „#riwalpolandrock”. W ramach Akcji poprzez zdjęcie maszyn z logo Riwal uważa się ładowarkę teleskopową JLG 4017 RS lub podnośnik teleskopowy JLG 860SJ z logo Riwal.
 3. W zamian za poprawnie i zgodnie z Regulaminem wykonane przez każdego Uczestnika Zadanie, Organizator przekaże na rzecz Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Beneficjentem”) kwotę 5 zł.
 4. W ramach Akcji Uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać Zadanie. Wykonanie przez Uczestnika Zadania wielokrotnie nie prowadzi do powstania po stronie Organizatora obowiązku przekazania na rzecz Beneficjenta dodatkowych kwot.
 5. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wsparcia w wysokości sumy zebranych środków pieniężanach za wykonane przez Uczestników w ramach Akcji Zadania, z zaznaczeniem, że całkowita suma zebranych środków pieniężnych nie przekroczy 2500 PLN.
 6. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na stronie Riwal – www.riwal.com.
 7. Beneficjent będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych mu w ramach Akcji środków finansowych na pomoc podopiecznym i działania statutowe Fundacji.
 8. Uczestnicy Akcji wykonując Zadanie wyrażają również zgodę na udostepnienie umieszczonego przez nich na swoim koncie na portalu Linkedin lub Facebook autorskiego zdjęcia maszyn Riwal wraz z hashtagiem „#riwalpolandrock” na Linkedin Riwal Poland dostępnym pod adresem (https://www. linkedin.com/company/riwal-pl) oraz Facebook RIWAL – podesty ruchome, ładowarki teleskopowe i wózki widłowe dostępnym pod adresem (https://www.facebook.com/RIWALPoland). Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia jedynie wybranych zdjęć udostępnionych przez Uczestników Akcji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania jej na stronie www.riwal.com. Organizator poinformuje Uczestników przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Akcji.
 5. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 6. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres madgalena.kociura@riwal.com.
 7. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 9. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

Our latest news

RIWAL Poland – Autoryzowany Partner FARESIN: Innowacyjne Rozwiązania w Ładowarkach Teleskopowych
Firma RIWAL Poland została oficjalnym partnerem znanego włoskiego producenta ładowarek teleskopowych FARESIN. RIWAL Poland odpowiada w za obsługę i wsparcie dla sektora budowlanego oraz firm rentalowych w Polsce w kwestii sprzedaży i serwisu ładowarek teleskopowych FARESIN jako autoryzowany dealer i serwis.
Przeczytaj więcej…
Boels Rental zamierza przejąć Riwal
Boels Rental zamierza wzmocnić swoją pozycję poprzez potencjalne przejęcie Riwal Boels Rental, czołowy gracz w branży wynajmu, z dumą ogłasza podpisanie umowy dotyczącej potencjalnego przejęcia Riwal – renomowanej firmy posiadającej wieloletnie doświadczenie w zakresie techniki dostępu do wysokości.
Przeczytaj więcej…
Bezpieczna praca na wysokości w jesiennych warunkach
Jesienne pogody właśnie się zaczęły. Mogą stanowić wyzwanie nawet dla profesjonalistów wykonujących pracę na wysokości.
Przeczytaj więcej…