Leievilkår
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Alminnelige leievilkår for leie av maskiner og utstyr

Den som bestiller tjenester, betegnes i det følgende som leietaker mens Riwal Norge AS, som leverer tjenesten betegnes som utleier. Lifter, teleskoptrucker, minikraner og annet utstyr betegnes som materiell.

Disse leiebetingelser gjelder for alle avtaler om utleie og tjenester som ytes av utleier. Videre er det utleiers siste prisliste som gjelder. Unntak gjelder kun hvis de er skriftlig avtalt i hvert enkelt oppdrag og dermed godkjent av Riwal Norge AS.

Husk å oppgi kontraktnummer ved avmelding, som er kundens kvittering på at utstyret er avmeldt og at det er notert på dato og i kontrakt.

Utleiers ytelser og beregningsgrunnlag:

Utleiers ytelser kan omfatte:

 • Materiellutleie
 • Betjening av materiell, som faktureres pr. time
 • Transport mellom utleiedepot/lagerplass og retur
 • Montering, oppstilling og demontering, som faktureres pr. time
 • Forsikring av leieobjekt, miljøavgift samt brukt drivstoff, og kan   beregnes særskilt for materiell og arbeidslønn i henhold til utleiers siste prisliste.

 

Leietagers plikter og ansvar:

Transport og levering

Det påhviler leietager å sikre at utstyret kan benyttes og tilbringes på bæredyktig veier og oppstilles på bæredyktig underlag. Evt. ekstra ventetid eller nødvendig bruk av for eksempel kran eller andre hjelpemidler belastes leietaker (se under ”Oppstilling”).

Om leietaker selv ønsker å hente utstyr hos en av våre avdelinger har leietager det hele og fulle ansvaret for transporten.


Oppstilling:

Når liften skal leveres/oppstilles, kan det være nødvendig med tilleggsytelser som for eksempel:

 • Tillatelse til parkering/oppstilling på offentlig vei
 • Varsle myndigheter
 • Levering av sperremateriell.
 • Levering av kjøreplater.
 • Kranhjelp ved levering

Hvis en eller flere av ovenstående tjenester er ønskelig, skal dette avtales ved bestilling av utstyret og dette vil bli utført for leietagers regning.


Reklamasjon på utstyr:

Lifter og maskiner leveres i rengjort og driftsklar tilstand. Leietaker er forpliktet til straks etter mottak å underrette utleier om feil eller mangler på materiellet. Reklamasjon etter første leiedag, vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.

Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på det leide materiellet, men umiddelbart gi utleier beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser. Leietager er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet blir påført ved reparasjonsarbeider i strid med det ovenfor anførte.


Plassering og bruk:

Leietaker må ikke, uten skriftlig avtale med utleier, låne bort, videreutleie eller overdra materiell til 3. Mann likeså må materiellet ikke flyttes til ny adresse uten avtale med utleier. Ved bruk i utlandet kreves at særskilt tillatelse hentes fra utleier, og dennes forsikringsselskap. Vi tar forbehold om eventuell premieforhøyelse.

Leietaker må ikke direkte eller indirekte medvirke til at leieobjektet benyttes utover dets foreskrevne yteevne og bruk, liksom leietaker hvor han eller hans ansatte deltar i/ved utførelse av arbeidsoperasjoner, er ansvarlig for at disse utføres på en slik måte at arbeidsmiljølovens bestemmelser følges fullt og helt.

Utleieres personale skal til enhver tid ha uhindret adgang - men ikke plikt - til å kunne etterse (inspisere) utleiemateriellet.


Tilbakelevering:

Leietaker skal etter endt bruk klargjøre maskinen for avhenting ved at den er ryddet, rengjort, oppladet og parkert der hvor den ble levert. Nøkkelen anbringes på samme sted som ved levering eller på avtalt sted.

Leietaker plikter alltid å tilbakelevere objektet i samme stand (herunder rengjort og vasket) som det ble mottatt, bortsett fra rengjøring av normal slitasje. Eventuelle mangler eller ødelagte deler, verktøy, betjeningshendler, støtteplater,


El kabler, nøkler m.m. belastes leietaker.

Dette kontrolleres av utleier innenfor rimelig tid etter retur, og ved ekstra rengjøring eller reparasjoner debiteres leietaker disse omkostningene.


Ansvar og skader:

Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på det leide utstyret i leieperioden. Ved avmelding plikter leietaker å sikre utstyret slik at det ikke kan bli stjålet eller missbrukt ved å gjøre ufordelaktige avtaler om plassering av nøkler.

Leietaker bærer selv ansvaret for seg selv og sine egne ansatte, tredjemann og utleier med hensyn til skader som ikke skyldes feil eller mangler fra utleiers side, herunder skader på ting, personer og materiell.

Leietaker er selv ansvarlig for eventuelle skader på tilkjøringsvei, overflatebelegg, underjordiske anlegg, installasjoner og lignende, med mindre leietaker har anvist adgang og oppstillingsmuligheter til og på arbeidsplassen som ikke vil medføre slike skader.

Utleier påtar seg ikke ansvar for driftstap av noe slag, inntjeningstap eller andre direkte tap eller følgeskader, uansett om slike tap/skader måtte kunne henføres til leieobjektet. Dette gjelder også ved maskinskader, driftsstans og forsinkelser som følge av krig, arbeidskonflikter, brann, naturkatastrofer, nedbør, lave temperaturer, vind eller inngripen fra myndigheter.

Skader som skyldes feil på utstyret eller det som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes utleier.


Forsikringsbestemmelser

Samtidig med at det inngås en leieavtale er leietaker pliktig til å inngå en avtale om forsikring av leieobjektet i hele leieperioden, hvilket innebærer betaling av forsikringspremie iht. til gjeldende prisliste.

Det inngår følgende forsikringer:


Maskinkasko:

Utleier har tegnet maskinkaskoforsikring, som dekker brann, tyveri, hærverk samt annen plutselig og uforutsett skade på utstyret. For denne forsikring gjelder at leietaker har en egenandel for hver skade på kr. 15.000,- for lifter og kr. 25.000,- for teleskoptrucker, som alltid skal betales av leietager, slik som leietaker også bærer risikoen for slike skader som ikke er dekket av den tegnede forsikring.


Ervervs - og produktansvarsforsikring:

Utleier har tegnet ervervs- og produktansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som utleier ifølge norsk rett måtte komme i ved utleiers skade på tredjemann eller eiendom (tingskade). Forsikringen dekker for skader med inntil 10 mill. kr. pr. forsikrings år. Utleier påtar seg intet ansvar og ingen risiko utover den dekning, som gis på utleiers tegnede forsikring, hvorpå det påhviler leietaker, såfremt ansvar og risiko ligger ut over dette, å tegne supplerende forsikring.

Motorvognforsikring:

Utleier har videre tegnet egen motorvognforsikring som gjelder for alt selvkjørende materiell. Egenandelen for alle typer materiell er NOK 15.000 pr. skade, som alltid belastes leietaker.

Øvrige betingelser:

Såfremt utleier måtte bli pålagt ansvar ovenfor tredjemann, er leietaker forpliktet til å holde utleier skadeløs for et hvert ansvar som går ut over det leietaker, iht disse leiebetingelser kan gjøre gjeldene ovenfor utleier.

Leietaker er selv pålagt å tegne forsikringer mot det erstatningsansvar som leietaker kan pådra seg i forbindelse med leie av materiellet og bruken av dette. Leietaker skal på oppfordring kunne dokumentere, at slik forsikring er tegnet og i kraft.

 • Anmeldelse av skade:

Ved skade på lift eller annet skal det straks meldes fra til Riwal hvor flg. skal fremgå:
(Merk at leietaker skal betale et beløp opp til egenandel ved alle former for skade, se ovenfor)

 • Kundens navn og tlf.
 • Lifttype og tilhørende liftnummer
 • Geografisk plassering
 • Skadens omfang
 • Omstendighetene rund at skaden oppsto.
 • Opplysninger om motpart; navn, tlf. og polisenummer.

Etter dette oppretter Riwal et skadetilfelle med foto, beskrivelser og annen dokumentasjon. Leietaker debiteres som regel egenandel, mens resten av omkostningene til reparasjon dekkes av forsikringen. Merk at hver enkelt skade gjøres opp for seg, noe som kan medføre flere egenandeler.


Tilbud og priser:

Alle prisopplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merverdiavgift (moms). Leieprisene fremgår av den til enhver tid gjeldene prisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisopplysning som gis gjelder denne ”Alminnelige betingelser for leie av maskiner og utstyr”

Ethvert tilbud, overslag eller prisopplysning er maksimalt gjeldende i 4 uker og is alltid med forbehold om mellomleie eller mellomsalg.


Fakturering og betaling:

Etter leiekontraktens slutt, eller – ved langtidsleie – hver 14 dag eller ved månedsavslutning, fremsender utleier faktura som forfaller i henhold til betalingsbetingelsene. Ved for sen betaling kan det bli beregnet forsinkelses renter.

Debitering av renter er ikke ensbetydende med utvidet betalingsfrist.

Utleier forbeholder seg dessuten retten til å kreve forhåndbetaling av leie.

Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellom leietaker og utleier eller eventuelle motkrav fra leietakers side, berettiger ikke leietaker å unnlate betaling av fakturert beløp.


Leieavtalens løpetid og opphør:

Leien løper fra den dag objektet stilles til leietakers disposisjon. Leieforholdet opphører på det tidspunkt leietaker har avmeldt utstyret eller returnert til utleiers plass.

Leie beregnes normalt pr. arbeidsdag innenfor leieperioden. Brukes maskinen lørdag, søndag og helligdager beregnes det leie også disse dager. Leien er beregnet på maksimalt 10 timer pr. arbeidsdag. Utleier er berettiget til leie uansett om leieobjektet benyttes eller ikke.

Utleier har rett til å avbryte leieforholdet uten varsel, herunder annullere leieavtaler om leietaker går konkurs eller ved betalingsstans samt frigjøring av utstyret og avhenting for leietakers regning hvis betingelsene i denne avtale ikke overholdes, eller at betaling uteblir. I så tilfelle kan utleier ved egen foranstaltning fjerne leieobjektet fra arbeidsplassen og alle utgifter herunder transport blir belastet leietager.

Leietaker kan ikke påregne å leie materiellet utover den avtalte leieperiode.

Materiell kan avmeldes telefonisk døgnet rundt og løper til den kalenderdag, som avmeldingen er notert. Ved avmelding gis det et kontraktsnummer, som tjener som kvittering og noteres i kontrakten. Utleier har etter dette rett til å hente og videre utleie materiellet.

Leietaker er i leieperioden pliktig til å foreta sikkerhetsmessig kontroll og driftsmessig vedlikehold av materiellet som for eksempel kontroll av veskenivå på batterier, ladning av batterier, smørning med mer, samt å holde materiellet rengjort. Det må kun benyttes smøremidler foreskrevet av utleier.


Vollgift:
For leieavtaler i Norge gjelder norsk lov, og enhver tvist avgjøres ved Norsk domstol.