LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Alminnelige leievilkår for leie av maskiner og utstyr

Disse standard avtalevilkårene gjelder for alle avtaler (herunder tilbud om avtaler, prisoverslag m.v.) om utleie av materiell og levering av tjenester som ytes av utleier. Ved siden av disse avtalevilkårene gjelder den sist oppdaterte versjon av utleiers prisliste som er tilgjengelig ved henvendelse til e-post: Lift_no@riwal.com

Andre avtalevilkår og/eller priser gjelder kun hvis de er skriftlig avtalt ved hvert enkelt oppdrag.

Den som bestiller tjenester og/eller leier materiell, betegnes i det følgende som "leietaker" mens Riwal Norge AS, som leverer tjenesten og/eller leier ut materiell betegnes som "utleier". Lifter, teleskoptrucker, minikraner og annet utstyr betegnes i det følgende som "materiell".

Utleiers ytelser og grunnlag for prisberegning

Utleiers ytelser kan omfatte:

 • Materiellutleie
 • Betjening av materiell, som faktureres pr. time
 • Transport mellom utleiedepot/lagerplass og retur
 • Montering, oppstilling og demontering, som faktureres pr. time
 • Forsikring av leieobjekt, miljøavgift samt forbrukt drivstof 

LEIETAKERS PLIKTER OG ANSVAR

Transport og levering

Det påhviler leietager å sikre at utstyret kan benyttes og tilbringes på bæredyktig veier og oppstilles på bæredyktig underlag. Evt. ekstra ventetid eller nødvendig bruk av for eksempel kran eller andre hjelpemidler belastes leietaker (se under ”Oppstilling”).

Om leietaker selv ønsker å hente utstyr hos en av utleiers avdelinger har leietager det hele og fulle ansvaret for transporten

 

Oppstilling

Når materiellet skal leveres/oppstilles, kan det være hensiktsmessig for leietaker å bestille tilleggsytelser som for eksempel:

 • Bistand med innhenting av tillatelse til parkering/oppstilling på offentlig vei
 • Bistand med å varsle myndigheter
 • Levering av sperremateriell
 • Levering av kjøreplater
 • Kranhjelp

 

Hvis leietaker ønsker å bestille en eller flere av ovenstående tjenester fra utleier, må dette avtales ved bestilling av utstyret.

Reklamasjon på utstyr

Materiell leveres i rengjort og driftsklar tilstand. Leietaker er forpliktet til straks etter mottak å underrette utleier om feil eller mangler på materiellet. Dersom reklamasjon fremsettes etter første leiedag må leietaker uansett betale leie for tiden frem til reklamasjonen er fremsatt.

Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på det leide materiellet, men umiddelbart gi utleier beskjed dersom det oppstår driftsforstyrrelser. Leietager er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet blir påført ved reparasjonsarbeider i strid med det ovenfor angitte.

Plassering og bruk

Leietaker plikter å sette seg grundig inn i bruksveiledninger, manualer m.v. for alt materiell som leies av utleier. Dersom slike bruksveiledninger ved en feil ikke følger sammen med materiellet, plikter leietaker umiddelbart å gjøre utleier oppmerksom på det. Materiellet må ikke tas i bruk før leietaker har satt seg inn i de relevante bruksveiledninger, manualer m.v. eller har konferert med utleier.

Leietaker må ikke, uten skriftlig avtale med utleier, låne bort, videreutleie eller overdra materiell til tredjemann. Materiellet må heller ikke flyttes til ny adresse uten avtale med utleier. Ved bruk i utlandet kreves særskilt tillatelse fra utleier og dennes forsikringsselskap. Det tas forbehold om forhøyelse av forsikringspremie for eventuell bruk i utlandet.

Leietaker må ikke direkte eller indirekte medvirke til at leieobjektet benyttes utover dets foreskrevne yteevne og bruk. Leietaker er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med arbeidsmiljøregelverket som til enhver tid gjelder.

Leietaker er i leieperioden forpliktet til å foreta sikkerhetsmessig kontroll og driftsmessig vedlikehold av materiellet som for eksempel kontroll av væskenivå på batterier, ladning av batterier, smøring m.v., samt å holde materiellet rengjort. Det må kun benyttes smøremidler foreskrevet av utleier.

Utleieres personale skal til enhver tid ha uhindret adgang til og rett - men ikke plikt - til å kunne etterse (inspisere) materiellet.

Tilbakelevering

Leietaker skal etter endt bruk klargjøre materiellet for avhenting i ryddet, rengjort og oppladet stand, og parkert der hvor det ble levert. Nøkkel anbringes på samme sted som ved levering eller på avtalt sted. Ved avmelding plikter leietaker å sikre utstyret slik at det ikke blir utsatt for tyveri eller misbrukt, herunder skal leietaker påse at evt. avtaler om plassering av nøkkel er forsvarlig.

Med unntak for skade/tap som følge av normal slitasje forbundet med foreskreven bruk, plikter leietaker å tilbakelevere materiell i samme stand (herunder rengjort og vasket) som det ble mottatt.

Innen rimelig tid etter tilbakelevering av materiell avgjør utleier om materiellet er tilstrekkelig rengjort og/eller har behov for reparasjoner. Leietaker aksepterer at det ikke vil bli gitt noe varsel og mulighet for inspeksjon før utleier, eventuelt for leietakers regning, utfører rengjøring og/eller reparasjoner, men at utleier på annen måte vil dokumentere avviket så godt det lar seg gjøre.

Ansvar og skader

Leietaker er ansvarlig for skade på eller tap av materiellet (herunder tap av deler, nøkler, kabler, verktøy, støtteplater m.v.) som ikke er en følge av normal slitasje forbundet med foreskreven bruk. Leietaker plikter alltid å erstatte skade på eller tap av materiell dersom leietaker ikke har behandlet materiellet forsvarlig og/eller på foreskreven måte.

Leietaker er overfor utleier ansvarlig for materiellet og bruken av materiellet, herunder for skader som oppstår på eiendom og gjenstander, samt personskader. Leietaker skal holde utleier skadesløs for evt. krav som følge av materiellet, herunder krav som fremsettes av personell som leietaker har ansatt/engasjert, krav fra tredjemenn, offentligrettslige krav/bøter m.v., samt krav fra utleiers ansatte. Dette gjelder likevel ikke dersom skade som følge av bruken av materiellet kan tilbakeføres til feil begått av utleier eller utleiers personell, eller dersom det er mangler ved materiellet av en slik art at leietaker ikke burde ha oppdaget manglene før materiellet ble tatt i bruk, eller i leieperioden.

Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på tilkjøringsvei, overflatebelegg, underjordiske anlegg, installasjoner og lignende, med mindre slike skader skyldes at utleier (ifm. levering eller avhenting av materiellet) ikke har fulgt eventuell særskilt anvisning fra leietaker.

Utleiers ansvar ved forsinkelse, ved feil begått av utleier eller utleiers personell, eller dersom det er mangler ved materiellet som utleier svarer for, er uansett begrenset oppad til det leiebeløpet som er avtalt. Utleier er ikke ansvarlig for driftstap, følgeskader, inntjeningstap (tapt fortjeneste) eller annet indirekte tap. Dette gjelder selv om slike tap/skader kan henføres til mangler ved materiell eller feil begått av utleier eller utleiers personell.

Utleier er ikke ansvarlig for tap som oppstår for leietaker og som skyldes at utleier er forhindret fra å oppfylle avtalen på grunn av force majeure. Som force majeure regnes bl.a., men ikke begrenset til, krig, arbeidskonflikter, brann, naturkatastrofer, store nedbørsmengder, lave temperaturer, kraftig vind eller inngripen fra myndigheter.

Skader som skyldes feil på materiell eller som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes utleier.

Utleier har etablert ulike forsikringsordninger som også omfatter leietakers risiko og ansvar innenfor de rammer som er angitt i det følgende. Leietaker plikter å betale en andel av polisekostnadene som beregnes som en prosentandel av leien. Leietakeren har alltid risikoen for at en skade eller et ansvar dekkes av gjeldende forsikringsordninger.

For tiden omfatter utleiers forsikringsordninger følgende:

Maskinkasko

Utleier har tegnet maskinkaskosikring, som dekker brann, tyveri, hærverk samt annen plutselig og uforutsett skade på utstyret. For denne forsikring gjelder en egenandel for hver skade på kr. 15.000,- for lifter og kr. 25.000,- for teleskoptrucker. Leietaker er ansvarlig for egenandel når skader er omfattet av forsikringen.  Leietaker bærer risikoen for at skader som er påført materiell mens dette er i leietakers varetekt er dekket av forsikringen.

Ervervs - og produktansvarsforsikring

Som eier av materiellet kan utleier etter omstendighetene holdes ansvarlig etter norsk rett for skade som materiellet forårsaker. For slikt ansvar tegner utleier ervervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringen dekker for skader inntil 10 mill. kr. pr. forsikrings år. Siden leietaker er ansvarlig overfor utleier, og skal holde utleier skadesløs, for evt. erstatningsansvar som knytter seg til bruken av materiell påhviler det leietaker å tegne supplerende forsikring dersom leietaker ønsker å sikre seg mot ansvar som overstiger ovennevnte forsikringssum.

Motorvognforsikring

Utleier har tegnet egen motorvognforsikring som gjelder for alt selvkjørende materiell. Egenandelen for alle typer skader er NOK 15.000 pr. skade, som alltid belastes leietaker.

Ansvarsforsikring

Leietaker skal selv tegne ansvarsforsikring mot det erstatningsansvar som leietaker kan pådra seg overfor utleier eller tredjemenn i forbindelse med leie av materiellet og bruken av dette. Leietaker skal på oppfordring kunne dokumentere at slik forsikring er tegnet og i kraft. 

Anmeldelse av skade

Ved skade på materiell skal det straks gis muntlig og skriftlig melding til utleier med følgende opplysninger:

 • Kundens navn og tlf.
 • Lifttype og tilhørende liftnummer
 • Geografisk plassering
 • Skadens omfang
 • Omstendighetene rundt at skaden oppsto.
 • Opplysninger om eventuell motpart; navn, tlf. og polisenummer.

 

Etter å ha mottatt melding fra leietaker oppretter utleier en skaderapport med foto, beskrivelser og annen relevant dokumentasjon. Dersom skaden er omfattet av skadesikring vil leietakers ansvar som regel begrense seg til å dekke egenandel på forsikringen. Ettersom hvert enkelt skadetilfelle regnes for seg, kan det oppstå flere egenandeler som følge av samme skadehendelse.

Tilbud og priser

Alle prisopplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merverdiavgift (mva.).

Ethvert tilbud, overslag eller prisopplysning er maksimalt gjeldende i 4 uker. Ethvert tilbud, overslag eller prisopplysning skal også anses å være gitt med forbehold om mellomleie eller mellomsalg.

Fakturering og betaling

Etter leieavtalens avslutning, eller – ved langtidsleie – hver 14 dag eller ved månedsavslutning, fremsender utleier faktura som forfaller 14 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende rentesats i medhold av forsinkelsesrenteloven.

Utleier forbeholder seg retten til å kreve forhåndsbetaling.

Leietaker kan ikke motregne med eventuelle motkrav som leietaker har eller mener å ha mot utleier.

Leieavtalens løpetid og opphør

Leien løper fra den dag materiell stilles til leietakers disposisjon. Leieforholdet opphører på det tidspunkt leietaker har avmeldt utstyret og (eventuelt) returnert materiellet til det sted utleier gir anvisning om. Leietaker kan ikke påregne å leie materiellet utover den avtalte leieperiode.

Materiell kan avmeldes telefonisk døgnet rundt. Ved avmelding får leietaker opplyst et kontraktsnummer, som tjener som kvittering for leietaker og noteres i kontrakten. Utleier har etter avtalt dato for avmelding rett til å hente og videreutleie materiellet.

Leie beregnes normalt for hver arbeidsdag innenfor leieperioden. Brukes materiell på lørdag, søndag og/eller helligdager, beregnes det leie også disse dager. Leien er beregnet på maksimalt 10 timer pr. arbeidsdag. Leietakers plikt til å betale leie oppstår uavhengig av om materiell benyttes eller ikke.

Utleier har rett til å avbryte leieforholdet umiddelbart og uten varsel dersom leietaker går konkurs eller innfører betalingsstans.

Ved forsinket/uteblitt betaling, eller dersom utleier har rimelig grunn til å tro at betaling kan utebli eller bli forsinket, har utleier rett til å avbryte leieforholdet med 5 dagers varsel. Det samme gjelder dersom leietaker på annen måte gjør seg skyld i vesentlig mislighold av avtalen.

Leietaker skal gi utleier nødvendig tilgang for avhenting av materiell dersom leieforholdet avbrytes. Ved avbrutt leieforhold er utleier også berettiget til, på egenhånd, men for leietakers regning og risiko, å avhente materiell hos leietaker eller der leietaker oppbevarer materiellet.

lovvalg og verneting

Leieforholdet reguleres av norsk lov. Enhver tvist mellom utleier og leier skal avgjøres av de alminnelige domstoler. Oslo tingrett er valgt som verneting.