Riwal Vald maskin 0
Meny
Hyresvillkor

allamänna villkor

Den som beställer tjänster betecknas nedan som hyrestagare medan Riwal Sverige AB som levererar tjänster betecknas som uthyrare. Liftar, teleskoplastare, minikranar och annan utrustning betecknas som materiel. Föreliggande hyresvillkor gäller alla avtal om uthyrning och tjänster som levereras av uthyraren.

Vidare gäller uthyrarens senaste prislista. Avvikelser är giltiga endast om de är skriftligt dokumenterade för det enskilda uppdraget, och därmed godkända av Riwal Sverige AB.

Uthyrarens tjänster och debitering av dessa


Uthyrarens tjänster kan omfatta:
• Materieluthyrning
• Arbete med materiel, vilket faktureras per timme
• Transport från uppställningsplats  tur och retur
• Montering, uppställning och demontering, vilket faktureras per timme Försäkring av hyrt materiel,  samt bränsleförbrukning i enlighet med uthyrarens senaste prislista.

 

Hyrestagarens plikter och ansvar


Transport och leverans:

Det åligger hyrestagaren att se till att materielet på arbetsplatsen kan framföras på hållbara vägar och ställas upp på ett hållbart underlag. Ev. extra väntetid eller nödvändigt bruk av exempelvis kran eller andra hjälpmedel debiteras hyrestagaren (se under "Uppställning").
Om hyrestagaren önskar avhämta materiel hos en av uthyrarens filialer har hyrestagaren det fulla ansvaret under transporten.


Uppställning:

När liften ska levereras/ställas upp, kan det finnas behov av tilläggstjänster som till exempel:
• Tillstånd för parkering  på allmän väg
• Anmälan till myndighet
• Leverans av avspärrningsmateriel
• Leverans av körplattor
• Kranhjälp vid leverans
Om en eller flera av ovanstående tjänster önskas ska detta avtalas vid beställning av materiel varefter de utförs för hyrestagarens räkning. 

Reklamation av utrustning


Liftar och maskiner levereras i ett rent och driftklart skick. Hyrestagaren får under inga omständigheter låta reparationer eller förändringar utföras på den hyrda utrustningen, utan måste snarast meddela uthyraren ifall det skulle uppstå driftstörningar. Vid ev. fel eller brister på det hyrda materielet är hyrestagaren förpliktad att omgående efter mottagandet reklamera det hyrda materielet. Reklamationer som görs efter första hyresdagen har ingen rättsverkan. Hyrestagaren är ersättningsansvarig för ev. skador på materielet vid reparationsarbeten i strid med det som anges ovan.

Placering och användning


Hyrestagaren får inte, utan skriftlig överenskommelse med uthyraren, låna ut, hyra ut eller överlåta materiel till tredje man, och materielet får inte heller flyttas till ny adress utan överenskommelse med uthyraren. Vid användning i utlandet krävs vidare särskilt tillstånd från uthyraren och dennes försäkringsbolag och förbehåll görs för ev. premiehöjningar.

Hyrestagaren får inte direkt eller indirekt medverka till att den hyrda utrustningen används utöver dess föreskrivna funktion och användning, liksom hyrestagaren, när han eller hans anställda deltar i/vid utförandet av delar av arbetsuppgifterna, är ansvarig för att dessa utförs så att arbetsmiljölagens bestämmelser efterföljs. Uthyrarens personal ska alltid ha obegränsad tillgång till – men inte plikt – att kontrollera (inspektera) det uthyrda materielet.

Återlämning


Hyrestagaren ska efter avslutad användning förbereda maskinens avhämtning genom att se till att maskinen är städad och rengjord samt uppställd och parkerad där den blev levererad. Hyrestagaren ska alltid återlämna den hyrda utrustningen i samma skick (inkl. städning och rengöring) som den mottagits i, bortsett från normalt slitage. Detta kontrolleras av uthyraren inom rimlig tid efter återlämnandet, och om det blir nödvändigt med extra rengöring eller reparation debiteras hyrestagaren kostnaderna för detta. Nyckeln placeras på samma ställe som vid leverans eller enligt överenskommelse. Eventuella försvunna eller förstörda delar, verktyg, betjäningsgrepp, stödplattor, el-kablar, nycklar m.m. ersätts av hyrestagaren.

Ansvar och skador


Hyrestagaren är ansvarig för skador på den hyrda utrustningen under hyresperioden. Hyrestagaren har själv ansvaret för sig själv och sina anställda, tredje man och uthyraren när det gäller skador som inte beror på fel eller brist från uthyrarens sida, däribland sak-, person- och materielskada.
Hyrestagaren ansvarar själv för risken för skador på arbetsplatsens tillfartsvägar, ytbeläggningar, underjordiska anläggningar, installationer m.m., såvida hyrestagaren inte har anvisat tillfarts- och uppställningsmöjligheter till och på arbetsplatsen som inte medför sådana skador.
Uthyraren påtar sig inte ansvaret för risken för driftsförlust av någon art, vinstförlust, annan direkt förlust eller följdskador, oavsett om sådana förluster/skador skulle kunna hänföras till den hyrda utrustningen.
Skador som beror på fel på materielet eller som har med användningen att göra, ska utan dröjsmål anmälas till uthyraren.
Vid avanmälan är hyrestagaren förpliktad att se till att materiel inte kan stjälas eller missbrukas genom att träffa avtal med uthyraren om placering av nycklar. Detta gäller också vid maskinskador, arbetsnedläggelse och förseningar till följd av krig, brand, strejker av alla slag, lockout, myndighetsingrepp eller offentliga pålagor, nederbörd, låg temperatur, vind eller annan väderlek.
 

Skadesäkringsbestämmelser

Samtidigt med att hyresavtal ingås har hyrestagaren möjlighet att ingå avtal om skadesäkring av den hyrda utrustningen under hyresperioden, vilket innebär betalning av skadesäkringspremie enligt gällande prislista.
Följande ingår:

Maskinkasko


Uthyraren har tecknat maskinkaskosäkring som täcker brand, stöld, skadegörelse samt annan plötslig uppstådd skada på materielet.
För denna skadesäkring gäller att hyrestagaren har en självrisk för varje skada på EUR 2.000 (SEK  19.300) för liftar och EUR 3.400 (SEK  32.000) för teleskoplastare, som alltid ska betalas av hyrestagaren, på samma sätt som hyrestagaren ansvarar för risken för sådana skador som inte täcks av den tecknade skadesäkringen.


Företags- och produktansvarssäkring


Uthyraren har tecknat en företags- och produktansvarssäkring för det ersättningsansvar som uthyraren enligt dansk rätt måste ikläda sig vid uthyrarens tillfogande av skada på tredje man eller egendom (sakskada).
Skadesäkringen täcker skador för upp till SEK 12,89 miljoner/försäkringsår. Uthyraren åtar sig inget ansvar och ingen risk utöver den täckning som måste uppnås under den av uthyraren tecknade skadesäkringen, varför det åvilar hyrestagaren, såvida ansvaret och risken ligger härutöver, att teckna kompletterande försäkring.

Motorfordonsskadesäkring


Uthyraren har dessutom tecknat motorfordonsskadesäkring som täcker allt självkörande materiel. Självrisken för alla typer av materiel är 13 000 SEK per skada, och betalas alltid av hyrestagaren.

Övriga villkor


Såvida uthyraren skulle åläggas ansvar gentemot tredje man  är hyrestagaren förpliktad att hålla uthyraren skadeslös för varje ansvar som går utöver det som hyrestagaren i förhållande till aktuella hyresvillkor skulle kunna göra gällande mot uthyraren. Hyrestagaren är förpliktad att själv teckna försäkring mot det ersättningsansvar som hyrestagaren kan ådraga sig i samband med användningen härav. Hyrestagaren ska vid anmodan dokumentera att sådan skadesäkring har tecknats och trätt i kraft.


Skadeanmälan

Vid skada på lift eller annat materiel ska en anmälan omgående göras till Riwal. I anmälan ska följande framgå:(Observera att hyrestagaren ska betala ett belopp upp till självrisk vid alla former av skador, se ovan)
• Kundens namn och telefonnummer
• Lifttyp och tillhörande liftnummer
• Geografisk placering
• Skadans omfattning
• Omständigheterna för hur skadan uppstod
Upplysningar om motpart; namn, telefonnummer och försäkringsnummer.
Härefter upprättar Riwal ett skadeärende med foton, beskrivning och annan dokumentation.
Hyrestagaren debiteras som regel för självrisken medan resten av kostnaderna för reparationen betalas av försäkringen. Observera att varje skada behandlas för sig, vilket kan medföra betalning flera gånger.

Erbjudanden och priser


Alla prisupplysningar, prisuppgifter, erbjudanden och beställningar är exkl. moms.
Varje erbjudande, prisuppgift eller prisupplysning gäller i max. 4 veckor och lämnas alltid med förbehåll för mellanuthyrning eller mellanförsäljning.
Hyrpriser framgår av den aktuella hyrprislistan. För varje erbjudande, prisuppgift eller prisupplysning som uthyraren lämnar, gäller de aktuella hyresvillkoren.

Fakturering och betalning


Efter hyresavtalets avslutning översänder uthyraren faktura, vilken som standard förfaller till betalning efter 30 dagar.  
Vid betalning efter förfallodag beräknas 2 procent dröjsmålsränta per månad. Betalning av ränta är inte liktydigt med att förfallodagen därmed flyttas fram.
Uthyraren kan dessutom kräva förskottsbetalning av hyra.
Eventuella meningsskiljaktigheter/tvister  mellan hyrestagare och uthyrare eller eventuella motkrav från hyrestagarens sida, ger inte hyrestagaren rätt att underlåta att betala fakturerat belopp i tid. För längre hyresavtal är uthyraren berättigad att kräva fakturering för var 14:e dag eller varje månad efter uthyrarens önskemål.

Hyresavtalets löptid och upphörande


Hyresavtalet börjar den dag som den hyrda utrustningen ställs till hyrestagarens förfogande.
Hyresperioden beräknas normalt som antalet vardagar inom själva hyresperioden.
Uthyraren har rätt att avbryta hyresavtalet utan förvarning, inkl. annullera hyresavtal för senare utförande och vid hyrestagares konkurs eller betalningsinställelse frigöra och avhämta materielet för hyrestagarens räkning om de i aktuella villkor anförda förpliktelserna inte efterföljs av hyrestagaren, eller om betalning inte görs i rätt tid. Hyrestagaren kan inte räkna med att hyra materielet utöver den avtalade perioden.
Hyrestagaren är under hyresperioden förpliktad att genomföra säkerhetsmässig kontroll och driftsmässigt underhåll av materielet, t ex kontroll av vätskenivå i batterier, uppladdning av batterier, smörjning m.m. samt att hålla materielet rengjort.
Vid hyresavslut skall materielet senast avbokas innan kl 14.00 sista dagen för användandet och vara åter hos uthyraren senast 16.00 samma dag.
Vid meddelande om hyresavslut efter kl 14.00, debiteras även påföljande dag
Om den hyrda utrustningen används lördag, sön- och helgdagar, räknas även dessa som hyresdagar. Hyran är baserad på max. 10 timmar per arbetsdag. Uthyraren är berättigad till den avtalade hyran, oavsett om den hyrda utrustningen används eller ej. I så fall kan uthyraren genom egen försorg avlägsna den hyrda utrustningen från arbetsplatsen, och alla kostnader för detta (inkl. transport) ska då betalas av hyrestagaren. Endast de av uthyraren föreskrivna smörjmedlen får användas.

Force majeure


Vid force majeure är uthyraren befriad från sina förpliktelser så länge force majeure-situationen kvarstår. Force majeure föreligger såvida uthyraren eller uthyrarens underleverantör förhindras att uppfylla avtal som regleras av dessa allmänna villkor för hyra av liftar och materiel till följd av händelser såsom krig, inbördeskrig, uppror, terrorhandlingar, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, naturkatastrofer av alla slag samt utbredda eller lokala arbetskonflikter, brand, elavbrott, datorvirus eller liknande såvida det inte kan påvisas att uthyraren rimligtvis borde ha förutsett detta vid tidpunkten när avtalet ingicks.

Laga domstol


För hyresavtal med uthyraren gäller svensk lag och alla tvister mellan uthyrare och hyrestagare ska avgöras i domstol i Sverige.