FAQ
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Hyresvillkor

Allamänna villkor

Den som beställer tjänster betecknas nedan som hyrestagare medan Riwal Sverige AB som levererar tjänster betecknas som uthyrare. Liftar, teleskoplastare, minikranar och annan utrustning betecknas som materiel. Föreliggande hyresvillkor gäller alla avtal om uthyrning och tjänster som levereras av uthyraren.

Vidare gäller uthyrarens senaste prislista. Avvikelser är giltiga endast om de är skriftligt dokumenterade för det enskilda uppdraget, och därmed godkända av Riwal Sverige AB.

Uthyrarens tjänster och debitering av dessa

 

Uthyrarens tjänster kan omfatta:

 • Material Uthyrning
 • Arbete med materiel, vilket faktureras per timme
 • Transport från uppställningsplats  tur och retur
 • Montering, uppställning och demontering, vilket faktureras per timme
 • Försäkring av hyrt materiel,  samt bränsleförbrukning i enlighet med uthyrarens senaste prislista.


Hyrestagarens plikter och ansvar

Transport och leverans:
Det åligger hyrestagaren att se till att materialet kan framföras på arbetsplatsen på hållbara vägar och uppställas på ett hållbart underlag. Ev. extra väntetid eller nödvändigt bruk av exempelvis kran eller andra hjälpmedel debiteras hyrestagaren (se under "Uppställning").
Om hyrestagaren så önskar och det avhämtas materiel hos uthyrarens filialer, har hyrestagaren det fulla ansvaret under transporten.

 

Uppställning:

När liften ska levereras/ställas upp, kan det finnas behov av tilläggstjänster som till exempel:

 • Tillstånd att parkera på allmän väg
 • Anmälan till myndighet
 • Leverans av avspärrningsmaterial
 • Leverans av körplattor
 • Kranhjälp vid leverans

Om en eller flera av ovanstående tjänster önskas, ska detta avtalas vid beställning av material varefter de utförs för hyrestagarens räkning.

Reklamation av utrustning

Liftar och maskiner levereras i ett rent och driftklart skick. Hyrestagaren får under inga omständigheter låta utföra reparationer eller förändringar på den hyrda utrustningen, utan måste snarast meddela uthyraren ifall det skulle uppstå driftstörningar. Vid ev. fel eller brister på det hyrda materialet är hyrestagaren förpliktad att omgående efter mottagandet reklamera det hyrda materialet. Reklamation som görs efter första hyresdagen har ingen rättsverkan. Hyrestagaren är ersättningsansvarig för ev. skador på materialet vid reparationsarbeten i strid med det som anges ovan.

 

Placering och användning


Hyrestagaren får inte, utan skriftlig överenskommelse med uthyraren, låna ut, hyra ut eller överlåta materiel till tredje man, och materialet får inte heller flyttas till ny adress utan överenskommelse med uthyraren. Vid användning i utlandet krävs vidare särskilt tillstånd från uthyraren och dennes försäkringsbolag och förbehåll görs för ev. premiehöjningar.
Hyrestagaren får inte direkt eller indirekt medverka till att den hyrda utrustningen används utöver dess föreskrivna funktion och användning, liksom hyrestagaren, när han eller hans anställda deltar i/vid utförandet av delar av arbetsuppgifterna, är ansvarig för att dessa utförs så att arbetsmiljölagens bestämmelser efterföljs. Uthyrarens personal ska alltid ha obegränsad tillgång till – men inte plikt – att kontrollera (inspektera) det uthyrda materialet.

 

Återlämning

Hyrestagaren ska efter avslutad användning förbereda maskinens avhämtning genom att se till att maskinen är städad och rengjord samt uppställd och parkerad där den blev levererad. Hyrestagaren ska alltid återlämna den hyrda utrustningen i samma skick (inkl. städning och rengöring) som den mottagits i, bortsett från normalt slitage. Detta kontrolleras av uthyraren inom rimlig tid efter återlämnandet, och om det blir nödvändigt med extra rengöring eller reparation debiteras hyrestagaren kostnaderna för detta. Nyckeln placeras på samma ställe som vid leverans eller enligt överenskommelse. Eventuella försvunna eller förstörda delar, verktyg, betjänings grepp, stödplattor, el-kablar, nycklar m.m. ersätts av hyrestagaren.

 

Ansvar och skador

Hyrestagaren är ansvarig för skador på den hyrda utrustningen under hyresperioden. Hyrestagaren har själv ansvaret för sig själv och sina anställda, tredje man och uthyraren när det gäller skador som inte beror på fel eller brist från uthyrarens sida, däribland sak-, person- och materialskada.
Hyrestagaren ansvarar själv för risken för skador på arbetsplatsens tillfartsvägar, ytbeläggningar, underjordiska anläggningar, installationer m.m., såvida hyrestagaren inte har anvisat tillfarts- och uppställningsmöjligheter till och på arbetsplatsen som inte medför sådana skador.
Uthyraren påtar sig inte ansvaret för risken för driftsförlust av någon art, vinstförlust, annan indirekt förlust eller följdskador, oavsett om sådana förluster/skador skulle kunna hänföras till den hyrda utrustningen.
Skador som beror på fel på materialet eller som har med användningen att göra, ska utan dröjsmål anmälas till uthyraren.
Vid avanmälan är hyrestagaren förpliktad att se till att material inte kan stjälas eller missbrukas genom att träffa avtal med uthyraren om placering av nycklar. Detta gäller också vid maskinskador, arbetsnedläggelse och förseningar till följd av krig, brand, strejker av alla slag, lockout, ingrepp av myndigheter eller offentliga pålagor, nederbörd, låg temperatur, vind eller annan väderlek.

Skadeförsäkrings bestämmelser

Samtidigt med att hyresavtal ingås har hyrestagaren möjlighet att ingå avtal om försäkring av den hyrda utrustningen under hyresperioden, vilket innebär betalning av skadesäkringspremie enligt gällande prislista. Följande ingår:

Maskin-kasko


Uthyraren har tecknat maskinkaskoskadesäkring som täcker brand, stöld, skadegörelse samt annan plötslig uppstådd skada på materialet.
För denna skadeförsäkring gäller att hyrestagaren har en självrisk för varje skada på SEK  26 300 (EUR 2.500) för liftar och SEK  32 000 (EUR 3.400) för teleskoplastare, som alltid ska betalas av hyrestagaren, på samma sätt som hyrestagaren ansvarar för risken för sådana skador som inte täcks av den tecknade försäkringen.

Företags- och produktansvars skadeförsäkring


Uthyraren har tecknat en företags- och produktansvarig skadeförsäkring för det ersättningsansvar som uthyraren enligt svensk rätt måste ikläda sig vid uthyrarens tillfogande av skada på tredje man eller egendom (sakskada).
Skadeförsäkringen täcker skador med upp till SEK 12,9 miljoner per skadesäkringsår. Uthyraren åtar sig inget ansvar och ingen risk utöver den täckning som måste uppnås under den av uthyraren tecknade skadeförsäkringen, varför det åvilar hyrestagaren, såvida ansvaret och risken ligger därutöver, att teckna kompletterande skadeförsäkring.

Motorfordons skadeförsäkring


Uthyraren har dessutom tecknat motorfordons skadeförsäkring som täcker allt självkörande materiel.Självrisken för alla typer av materiel är SEK 26 500 per skada, och betalas alltid av hyrestagaren.


Övriga villkor


Såvida uthyraren skulle åläggas ansvar gentemot tredje man, är hyrestagaren förpliktad att hålla uthyraren skadeslös för varje ansvar som går utöver det som hyrestagaren i förhållande till aktuella hyresvillkor skulle kunna göra gällande mot uthyraren. Hyrestagaren är förpliktad att själv teckna skadeförsäkring mot det ersättningsansvar som hyrestagaren kan ådraga sig i samband med användningen härav. Hyrestagaren ska vid anmodan dokumentera att sådan skadeförsäkring har tecknats och har trätt i kraft.


Skadeanmälan


Vid skada på lift eller annan ska en anmälan omgående göras till Riwal. I anmälan ska följande framgå:

(Observera att hyrestagaren ska betala ett belopp upp till självrisk vid alla former av skador, se ovan)

 • Kundens namn och telefonnummer
 • Lift typ och tillhörande liftnummer
 • Geografisk placering
 • Skadans omfattning
 • Omständigheterna för hur skadan uppstod
 • Upplysningar om motpart; namn, telefonnummer och försäkringsnummer.


Härefter upprättar Riwal ett skadeärende med foton, beskrivning och annan dokumentation.
Hyrestagaren debiteras som regel för självrisken medan resten av kostnaderna för reparationer betalas av skadeförsäkringen. Observera att varje skada behandlas för sig, vilket kan medföra betalning flera gånger.


Erbjudanden och priser


Alla pris upplysningar, prisuppgifter, erbjudanden och beställningar är exkl. moms.
Varje erbjudande, prisuppgift eller prisupplysning gäller i max. 4 veckor och lämnas alltid med förbehåll för mellanuthyrning eller mellanförsäljning.
Hyrpriser framgår av den aktuella hyrprislistan. För varje erbjudande, prisuppgift eller prisupplysning som uthyraren lämnar, gäller de aktuella hyresvillkoren.


Fakturering och betalning


Efter hyresavtalets avslutning översänder uthyraren faktura, vilken som standard förfaller till betalning efter 14 dagar eller efter avtal.  
Vid betalning efter förfallodag beräknas 2 procent dröjsmålsränta per månad. Betalning av ränta är inte liktydigt med att förfallodagen därmed flyttas fram.
Uthyraren kan dessutom kräva förskottsbetalning av hyra.
Eventuella meningsskiljaktigheter/tvistigheter mellan hyrestagare och uthyrare eller eventuella motkrav från hyrestagarens sida, ger inte hyrestagaren rätt att underlåta att betala fakturerat belopp i tid. För längre hyresavtal är uthyraren berättigad att kräva fakturering för var 14:e dag eller varje månad efter uthyrarens önskemål.

Hyresavtalets löptid och upphörande

Hyresavtalet börjar den dag som den hyrda utrustningen ställs till hyrestagarens förfogande.
Hyresperioden beräknas normalt som antalet vardagar inom själva hyresperioden.
Uthyraren har rätt att avbryta hyresavtalet utan förvarning, inkl. annullera hyresavtal för senare utförande och vid hyrestagarens konkurs eller betalningsinställelse frigöra och hämta materialet för hyrestagarens räkning, om de i aktuella villkor anförda förpliktelserna inte efterföljs av hyrestagaren, eller om betalning inte görs i rätt tid .Hyrestagaren kan inte räkna med att hyra materialet utöver den avtalade perioden.

Hyrestagaren är under hyresperioden förpliktad att genomföra säkerhetsmässig kontroll och driftsmässigt underhåll av materialet, till exempel kontroll av vätskenivå i batterier, laddning av batterier, smörjning m.m. samt att hålla materialet rengjort. Uppfylls inte detta och skador uppstår till följd, vill detta debiteras hyrestagaren.

Vid hyresavslut skall materielet senast avbokas innan 
kl 14.00 sista dagen för användandet och vara åter hos uthyraren senast 16.00 samma dag.
Vid meddelande om hyresavslut efter kl 14.00, debiteras även påföljande dag.

Om den hyrda utrustningen används lördag, sön- och helgdagar, räknas även dessa som hyresdagar. Hyran är baserad på max. 10 timmar per arbetsdag. Uthyraren är berättigad till den avtalade hyran, oavsett om den hyrda utrustningen används eller ej. I annat fall kan uthyraren genom egen försorg avlägsna den hyrda utrustningen från arbetsplatsen, och alla kostnader för detta (inkl. transport) ska då betalas av hyrestagaren. Endast de av uthyraren föreskrivna smörjmedlen får användas.

 

Force majeure


Vid force majeure är uthyraren befriad från sina förpliktelser så länge force majeure-situationen kvarstår. Force majeure föreligger såvida uthyraren eller uthyrarens underleverantör förhindras att uppfylla avtal som regleras av dessa allmänna villkor för hyra av liftar och materiel till följd av händelser såsom krig, inbördeskrig, uppror, terrorhandlingar, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, naturkatastrofer av alla slag samt utbredda eller lokala arbetskonflikter, brand, elavbrott, datorvirus eller liknande såvida det inte kan påvisas att uthyraren rimligtvis borde ha förutsett detta vid tidpunkten när avtalet ingicks.


Laga domstol


För hyresavtal med uthyraren gäller svensk lag och alla tvister mellan uthyrare och hyrestagare ska avgöras i domstol i Sverige.