FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Hyresvillkor

Allmänna villkor1. TILLÄMPLIGHET 

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning, maskiner och lyftanordningar utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form. 

1.2 För transport, montage och service gäller vid behov särskilda villkor.

 

2. HYRESOBJEKT 

2.1 Hyresobjektet ska avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats om inte annat avtalats. 

2.2 Vid avlämnandet ska hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med tillverkarens skydds- och säkerhetsanordningar. 

2.3 Uthyraren ska hålla tillgängligt instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska snarast, eller senast inom en vecka efter att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren skriftligen anmälas till uthyraren. 

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad. 

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid. 

 

3. ANVÄNDNING 

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. 

3.2 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får inte göras. 

3.3 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial. 

3.4 Hyrestagaren ska tillse att hyresobjektet endast används av behörig och kvalificerad personal. Hyresobjektet får inte, utan tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats. 

3.5 Hyresobjektet får inte vidare uthyras eller på annat sätt upplåtas till annan part eller i övrigt användas på sådant sätt att uthyrarens äganderätt äventyras.


4. HYRESTID 

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt (ref. 2.1. )

4.2 Hyresobjektet uthyres för ett arbetsskift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.

 

5. ERSÄTTNING 

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens gällande prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra. 

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas hyresobjektet mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras tillägg enligt uthyrarens gällande prislista. Lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är hyresfria, om hyresobjektet inte används. För vissa angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens gällande prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet. 

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. 

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt. 

5.6 Faktura ska betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens gällande prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. 

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens gällande prislista eller annan betryggande säkerhet.

 

6. ANSVAR 

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. 

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren som beslutar om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker. 

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren själv eller tredje man. 

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. 

6.5 Uthyraren ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd, eller driftsavbrott eller annat som uthyraren inte rimligen kunnat förutse. 

6.6 Hyrestagaren håller hyresobjektet försäkrat under hyrestiden med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden, om inte annat avtalats. 

6.7 Parterna ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring, om inte annat avtalats. 

6.8 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.


7. HÄVANDE 

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om part häver avtalet har uthyraren rätt att omedelbart återta hyresobjektet. 

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. 

7.3 Om hyrestagaren exempelvis inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

 

8. TVIST 

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol om inte parterna skriftligen enats om skiljeförfarande.


Tillägg till SRAH 19 Försäkring

Hyresförsäkring på hyresobjektet genom Riwal Group ingår i avtalet såvida det finns specificerat på avtalets framsida på orderrad. Försäkringsärenden hanteras av AON, och självrisken vid varje försäkringsfall är 5.000 SEK exklusive moms. Eventuell hyresförsäkring gäller inte inom flygplatsområde.

 

Tillägg till SRAH 19 Äganderättsförbehåll

Hyrestagaren är medveten om att Riwal Sverige AB har förvärvat hyresobjektet genom Riwal Equipment B.V, som har äganderättsförbehåll på hyresobjektet. Hyrestagaren vidkänner och accepterar att en tredje person har äganderättsförbehåll i hyresobjektet, och att denna person eller den person som agerar i hans ställe, utan betalnings eller ersättnings skyldighet och ansvar och med hjälp av kunden har rätt att utan att meddela hyrestagaren har rätt at omedelbart återta hyresobjektet från hyrestagaren.

 

Tillägg till SRAH 19 Ersättning

Priserna för uthyrning av hyresobjekt är baserad på Riwal Sverige AB’s vid var tid gällande prislista och såsom det beskrives i det skriftliga avtalet.

Beräkning av daglig hyra görs genom att dividera den i prislistan gällande månadshyran för hyresobjektet med 30, och detta oavsett vilken månad / månader hyran avtalas eller sträcker sig till.

 

Tillägg till SRAH 19 Tvist

Eventuell tvist mellan parterna skall handläggas vid Stockholms tingsrätt enligt svensk rätt och på det svenska språket.

 

 

DESSA VILLKOR FINNS PÅ WEBPLATSEN WWW.RIWAL.SE OCH I RIWAL SVERIGE SINE DEPÅER. HYRESTAGEREN HAR NOTERAT OCH FÖRSTÅTT VILKOREN OCH GODKÄNNER DESAMMA GENOM ATT HYRA HYRESOBJEKTET FRÅN RIWAL SVERIGE AB VARMED DESSA VILLKOR ÄR EN INTEGRERAD DEL AV AVTALET MELLAN PARTENA.


Ladda ner Swedish Rental allmänna hyresvillkor 2019 – SRAH 19 / Download Swedish rental general conditions for rental 2019 - SRAH 19