Riwal Wybrane maszyny 0
Menu

Program dofinansowania - świętokrzyskie

Magni ładowarka teleskopowa obrotowa

 

 

W III kwartale 2017 r. w województwie świętokrzyskim ruszył program dofinansowań przedsiębiorstw planujących innowacje, wprowadzanie nowych produktów oraz unowocześnianie wyposażenia. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania środków. 

 

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DZIAŁANIE 2.5

I. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej.

Ponadto, projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami.

II. Planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 66 104 778 zł.

III. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 80%.

Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro.

IV: Termin: III kwartał 2017 r.