NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Ogólne warunki wynajmu maszyn

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU RIWAL zwane dalej OWW RIWAL stanowią umowę, zawartą na czas nieokreślony pomiędzy Wynajmującym a Najemcą oraz określają warunki oddania do używania Najemcy przedmiotu najmu.

 

RIWAL POLAND ŚWIADCZY USŁUGI:

 • WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO, 
 • WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO,
 • WYNAJMU ZAGRANICZNEGO.
wynajem krótkoterminowy   wynajem długoterminowy   wynajem miedzynarodowy
Ogólne warunki wynajmu krótkoterminowego OWW RIWAL STR można pobrać tutaj   Ogólne warunki wynajmu długoterminowego OWW RIWAL LTR można pobrać tutaj    Ogólne warunki wynajmu międzynarodowego OWW RIWAL RIR można pobrać tutaj 
         

 

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU STR RIWAL firmy RIWAL POLAND Sp. z o.o. Wersja z dn. 18.01.2023

Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu RIWAL (zwane dalej OWW STR) określają warunki oddania do używania Najemcy przedmiotu najmu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Umowy Najmu.

Użyte w OWW STR RIWAL wyrażenia określają:

UMOWA NAJMU podpisany przez RIWAL oraz Najemcę dokument, określający w szczególności: przedmioty najmu, warunki dostawy, ceny, okresy najmu i stanowiący podstawę do wzajemnych rozliczeń finansowych. Umowy najmu zawierane zgodnie z zapisami zawartymi i zaakceptowanymi przez Najemcę w OWW STR.

RIWAL firma RIWAL POLAND Sp. z .o.o., która jako Wynajmujący oddaje do używania we własnym imieniu maszyny, urządzenia i inne przedmioty.

Najemca osoba zarówno fizyczna, jak i prawna, określona w Umowie Najmu i na formularzu danych klienta, która bierze przedmiot najmu do używania we własnym imieniu.

Przedmiot Najmu urządzenie, przedmiot, maszyna wraz z panelem kontrolnym oraz osprzęt wydane Najemcy które RIWAL udostępnia na podstawie OWW STR oraz Umowy Najmu potwierdzonej przez RIWAL.

Osoba Kontaktowa - osoba wskazana przez Najemcę w Umowie Najmu odpowiedzialna za odbiór i zwrot przedmiotu najmu w miejscu pracy.

1.Najemca oświadcza, że:

 1. podane przez niego dane w formularzu danych klienta są zgodne z prawdą,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie prawne, które mogłoby doprowadzić do narażenia RIWAL na straty, w szczególności do zatrzymania lub utraty przedmiotu najmu.
 4. jest świadom faktu, że obsługa maszyn wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień wydanych przez organy do tego upoważnione, a RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

2.Prawa i obowiązki stron:

a. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie formy prawnej, adresu siedziby, osób kontaktowych, telefonów kontaktowych lub adresu korespondencyjnego. W razie połączenia bądź podziału spółki Najemca zobowiązany jest również do wskazania podmiotu, który będzie regulował należności na rzecz RIWAL.

b. RIWAL dokłada wszelkich starań, aby przedmiot najmu objęty Umową Najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach. RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywanego terminu dostawy spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej.

c. Dostawy przedmiotu najmu realizowane w trzech przedziałach czasowych wskazanych na Umowie Najmu tj.:

I przedział czasowy w godz. 7.00-10.00
II
przedział czasowy – w godz. 10.00-13.00
III
przedział czasowy w godz. 13.00-19.00

 Informacja o przedziale czasowym jest zamieszczona na Umowie Najmu, dostawa w zakresie przedziału nie jest rozumiana jako opóźnienie w dostawie i nie wpływa na czynsz najmu w dniu dostawy.

d. Najemca jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad przedmiotem najmu przez cały okres najmu, tj. od momentu protokolarnego przekazania przedmiotu najmu Najemcy, do momentu protokolarnego odbioru przedmiotu najmu przez RIWAL. Sprawowanie pieczy nad przedmiotem najmu jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie przedmiotu najmu ponad normalne zużycie do kwoty jej wartości odtworzeniowej. W przypadku wykupienia opcji - Polisy Riwal, Najemca odpowiada do kwoty udziału własnego określonego w dokumencie Polisa RIWAL.

e. Najemca jest zobowiązany zapewnić dostęp do przedmiotu najmu każdorazowo na żądanie RIWAL w miejscu pracy wskazanym w Umowie Najmu. RIWAL każdorazowo będzie informował Najemcę z 1-dniowym wyprzedzeniem o wizycie.

f. Wydatki wynikające z używania przedmiotu najmu w okresie najmu, w szczególności koszty paliwa, uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, kosztów energii elektrycznej, uzupełnianie elektrolitu w akumulatorach kwasowych oraz środków smarnych przewidzianych do konserwacji prowadzonej przez operatora, będzie ponosił Najemca. Najemca jest również odpowiedzialny za obowiązki środowiskowe powstałe w okresie użytkowania Przedmiotu Najmu.

g. O każdym wypadku z ofiarami lub stratami materialnymi lub niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić natychmiast: RIWAL pod nr telefonu +48 781 800 091 oraz pisemnie na adres serwis@riwal.com, swój dział BHP, oraz odpowiednie organy administracji np. UDT i PIP właściwe dla miejsca wystąpienia wypadku.

3. Przedmiot umowy:

a. RIWAL oferuje Najemcy odpłatny wynajem przedmiotu najmu znajdującego się aktualnie w ofercie handlowej według określonego cennika najmu. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia lub foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące przedmiotu najmu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wiążące są jedynie dane techniczne potwierdzone przez RIWAL w Umowie Najmu.

b. Typ przedmiotu najmu jest wskazany na Umowie Najmu – Najemca tym samym potwierdza zgodność zamawianego przedmiotu najmu i nie wnosi uwag do rodzaju wybranego sprzętu.

c. Wydanie i zwrot przedmiotu najmu jest potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym informacje o stanie technicznym przedmiotu najmu jak i jego rodzaju. Protokół jest potwierdzony przez obie strony, w przypadku braku osoby kontaktowej ze strony Najemcy podczas dostawy, odbioru, wymiany przedmiotu najmu uwagi zapisane przez RIWAL uznawane są za wiążące dla obu stron. Niniejsze postanowienie nie wyłącza prawa stron do zlecenia przeprowadzenia analizy stanu technicznego zwracanego sprzętu przez niezależnego rzeczoznawcę wpisanego na listę biegłych sądowych.

d. RIWAL w uzasadnionych przypadkach może zapewnić przedmiot najmu przez zewnętrznego dostawcę. W takim przypadku RIWAL zastrzega sobie prawo do przedstawienia szczegółowego OWW do danej umowy najmu i każdorazowo przedstawi je Najemcy.

4. Czas trwania Umowy Najmu

a. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez potwierdzenie otrzymania przez RIWAL zwrotnie na adres mailowy skanów dokumentów, podpisanych przez Najemcę - Umowy Najmu. Umowa najmu może być podpisana wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Najemcy lub osoby upoważnione, wskazane w Formularzu Danych Klienta. Wszelkie zmiany dotyczące okresu, cen najmu oraz innych warunków wynikających z Umowy Najmu wymagają pisemnej zgody stron.

b. Umowa Najmu zawiera szczegółowe dane dotyczące między innymi typu przedmiotu najmu, daty rozpoczęcia okresu najmu i okres najmu , miejsca pracy przedmiotu najmu, cen wynajmu, usługi transportu oraz usług dodatkowych, osób upoważnionych do składania zamówień oraz zdania maszyn. Wzór DRUK UMOWY NAJMU - Załącznik nr 1.

  c. Zapis w rubryce Naliczanie na dokumencie Umowa Najmu oznacza dni objęte czynszem najmu: „pon.-pt.” – dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, „pon.-pt.+GPS” - dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz pozostałe dni według wskazań GPS, „pon.-sob.”

- dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, „pon.-sob.+GPS” - dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz pozostałe dni według wskazań GPS, „pon.-nd”- dni od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt, „pon.-nd. i święta” – dni od poniedziałku do niedzieli wraz dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.

d. Zapis w rubryce Naliczanie w postaci „Miesiąc” oznacza czynsz najmu wyznaczony za jednostkę czasu 1 miesiąc w kwocie ryczałtowej. Kwota ryczałtowa, w zależności od zapisów w umowie najmu, dotyczy dni wynajmu, określonych w pkt 4.c. tj. „pon—pt”, „pon-sob”, „pon-nd” bądź „pon-nd. i święta”. W przypadku pracy poza określonymi w Umowie Najmu dniami Najemca, za dodatkowe dni pracy, zostanie naliczony uzgodnioną stawką najmu, podzieloną na określone w umowie dni robocze. Naliczenie poza dniami roboczymi nastąpi zgodnie z zapisami pkt. 4.o. na podstawie monitoringu pracy GPS.

e. Minimalnym okresem naliczania jest jedna doba trwająca od 6:00 do 18:00. W ciągu doby, określonej jako dzień roboczy (określony w Umowie Najmu) maszyna może pracować do 9 godzin. W przypadku pracy maszyny powyżej 9 godzin na dobę – rozliczanych na koniec danego miesiąca, RIWAL zastrzega prawo do naliczenia 5% stawki dobowej za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę pracy.

f. Umowa najmu jest zawarta na czas określony od dnia zawarcia tj. zgodnie z podpisaną umową najmu RIWAL do momentu protokolarnego zdania wszystkich przedmiotów najmu z danej umowy, potwierdzonego protokołem odbiorczym. Umowa Najmu nie może zostać rozwiązana przez Najemcę przed okresem minimalnym wskazanym w Umowie.

g. Wartość umowy najmu określa się jako należny czynsz najmu pomnożony przez ilość dni w okresie naliczania od daty dostawy do daty zakończenia umowy wskazanej w umowie, powiększonej o dodatkowe usługi takie jak transport, opcje Polisy RIWAL, Przeglądu technicznego i inne zawarte w Umowie Najmu.

h. Czynsz najmu jest naliczany od dnia dostawy do dnia wypowiedzenia Umowy Najmu. Okresem wypowiedzenia Umowy Najmu jest jedna doba i następuje poprzez przesłanie przez Najemcę pisemnego Zgłoszenia Odbioru na adres e-mail zamowienia@riwal.com.

 1. W przypadku odstąpienia lub braku możliwości realizacji umowy najmu z winy Najemcy, RIWAL obciąży Najemcę karą umowną w wysokości wartości danej umowy najmu. Redukcja kar umownych może nastąpić jedynie za zgodą upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela RIWAL.
  j. Ustalenia
  potwierdzonej obustronnie Umowy Najmu obowiązują nawet, jeśli Najemca nie przyjmie przedmiotu najmu.
  k. Wymówienie umowy najmu przed datą okresu minimalnego może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą RIWAL. Stawką dobową obowiązującą w okresie faktycznego używania maszyny będzie stawka określona pisemnie przez RIWAL lub wynikająca z cennika wynajmu ogólnego. Cenniki są dostępne na https://www.riwal.com/poland/pl-pl/cennik. Wymówienie okresu naliczania i zgłoszenie odbioru przedmiotu najmu odbywa się wyłącznie na dokumencie Zgłoszenia Odbioru, które Najemca musi przesłać na adres e-mail: zamowienia@riwal.com.
  l. W przypadku Umowy Najmu z określoną datą odbioru, (data końca najmu na druku Umowy Najmu), Najemca ma obowiązek potwierdzić odbiór przedmiotu najmu w ostatnim dniu naliczania do godziny 14:00 na piśmie Zgłoszenia Odbioru. W przypadku braku potwierdzenia odbioru wynajem i okres rozliczeniowy będzie przedłużony do momentu wymówienia umowy przez pismo Zgłoszenia Odbioru z zachowaniem jedno-dobowego okresu wymówienia.
  m. W przypadku używania maszyn poza okresem dni roboczych zadeklarowanych na Umowie Najmu, RIWAL zachowuje prawo do obciążenia Najemcy opłatą czynszową w wysokości 100 % uzgodnionej stawki dobowej za każdą dodatkową dobę pracy przedmiotu najmu.
  n. W przypadku używania maszyn z systemem monitoringu GPS poza okresem dni roboczych zadeklarowanych w Umowie Najmu, Najemca zostanie obciążony stawką dobową za każdy dodatkowy dzień pracy maszyn. Podstawą naliczenia jest raport systemu monitoringu stwierdzający pracę maszyny w dni nie objęte czynszem najmu. Najemca jest informowany o wyposażeniu danego typu maszyny w system monitoringu GPS zapisem na Umowie Najmu.

  o. Używanie przedmiotu najmu niezgodne z instrukcja obsługi, Umową Najmu lub warunkami OWW STR uprawnia RIWAL do natychmiastowego odbioru. W przypadku odbioru natychmiastowego okres najmu nie zostaje skrócony. RIWAL zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości poniesionych kosztów załadunku czy transportu przez RIWAL. Jeśli kara umowna nie pokryje wszystkich kosztów poniesionych przy odbiorze maszyn, RIWAL ma prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej.

  p. Natychmiastowy odbiór przedmiotu najmu może nastąpić w przypadku, gdy Najemca odda przedmiot w podnajem lub też do nieodpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody RIWAL, nie poinformuje na piśmie RIWAL o zmianie miejsca pracy maszyny, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności z tytułu najmu lub gdy Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. Natychmiastowy odbiór może również nastąpić w przypadku uzasadnionego podejrzenia o wyłudzenie przedmiotu najmu oraz gdy Najemca uniemożliwia dostęp do maszyn Wynajmującemu.

  q. Przy wynajmach długoterminowych trwających ponad 12 miesięcy RIWAL zastrzega sobie prawo do waloryzacji ceny najmu w oparciu o wskaźnik procentowego wzrostu cen na towary
  usługi konsumpcyjne ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

5. Używanie

a. Przekazanie i odbiór przedmiotu najmu następuje tylko na podstawie protokołu zdawczego i odbiorczego, przekazywanego w momencie wydania i zwrotu przedmiotu najmu.

b. RIWAL ma prawo do zidentyfikowania osoby odbierającej/zdającej maszynę na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy bądź paszportu oraz spisania danych w nim zawartych.

c. Po zakończeniu najmu przedmiot najmu winien zostać zwrócony RIWAL w pełni sprawny technicznie, ze stanem paliwa i płynów eksploatacyjnych nie niższym niż przy wydawaniu (maszyny z napędem spalinowym), w pełni naładowanymi akumulatorami (maszyny z napędem elektrycznym/hybrydowym), czysty, uprzątnięty ze wszelkich śmieci i odpadów przemysłowych, wolny od śladów farb, gipsu lub innych zabrudzeń. Zwrot obejmuje także osprzęt oraz wszelkie akcesoria wydane wraz z przedmiotem najmu (panele sterowania, haki, widły, instrukcje obsługi, klucze, itp.). Zwrot sprzętu lub akcesoriów nie będących własnością RIWAL nie jest dopuszczalny. RIWAL o takim fakcie powiadomi firmę, do której rzecz należy oraz w uzasadnionych przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstwa również policję. RIWAL nie przyjmuje zwrotów akcesoriów po obciążeniu Najemcy kosztami zakupu.

d. Maszyny z napędem spalinowym wynajmowane są z pełnym zbiornikiem paliwa. Zwrot maszyny może nastąpić ze stanem pozwalającym na wjazd i zjazd maszyny ze środka transportu. W przypadku zwrotu maszyny ze stanem mniejszym niż pełny Najemca zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa oraz usługi tankowania – zgodnie z cennikiem na https://www.riwal.com/poland/pl-pl/cennik. Kosztorys za brakujące paliwo zostanie przesłany klientowi w ciągu 10 dni roboczych od daty zwrotu maszyny.

e. Najemca odpowiada za stan paliwa od momentu protokolarnego odbioru maszyny do momentu protokolarnego zdania maszyny. W przypadku gdy dojdzie do zapowietrzenia układu paliwowego na skutek zbyt niskiego stanu paliwa podczas załadunku lub rozładunku Najemca zostanie obciążony karą 500 złotych netto.

f. Uwagi zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym stanowią podstawę do wzajemnych rozliczeń między firmami oraz roszczeń finansowych ze strony RIWAL za uszkodzenia powstałe podczas używania przedmiotu najmu przez Najemcę. Ostateczny, techniczny odbiór przedmiotu najmu odbywa się na oddziale firmy RIWAL

g. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony RIWAL, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, zniszczenia przedmiotu najmu (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie jako kosztorys naprawy i przesłane Najemcy w ciągu 15 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. W uzasadnionych przypadkach - np. wyceny specjalistów czy oczekiwania na wycenę części przez producenta, okres ten może zostać wydłużony o dodatkowe 30 dni. W przypadku podnajmu przedmiotu najmu dla Najemcy od innego dostawcy podstawą do roszczeń finansowych RIWAL będzie dokumentacja otrzymana od dostawcy przedmiotu najmu.

h. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty napraw w przypadku stwierdzenia uszkodzeń ujawnionych przy zwrocie przedmiotu najmu oraz po weryfikacji na oddziale firmy RIWAL, jak i uszkodzeń usuwanych w trakcie wynajmu (z winy klienta) zgodnie z kosztorysami napraw przedstawionymi przez RIWAL. Części wymieniane nie są magazynowane przez RIWAL lecz niezwłocznie utylizowane.

 1. Nieobecność osoby wskazanej w Umowie Najmu jako odbierającej maszynę z ramienia Najemcy w chwili przekazywania maszyny skutkuje tym, że Najemca zgadza się z uwagami wpisanymi przez pracownika lub upoważnionego przedstawiciela RIWAL.
  j.Zamawiający własnoręcznym podpisem potwierdza, że osoba wymieniona w Umowie Najmu jako Osoba Kontaktowa, jest upoważniona do odbioru i zdania przedmiotu najmu w miejscu pracy. W przypadku wyznaczenia przez osobę kontaktową innej osoby (z imienia, nazwiska i numeru telefonu) do odbioru i zdania maszyny wszelkie czynności podjęte przez tą osobę będą traktowane na równi z czynnościami podjętymi przez osobę kontaktową wskazaną w Umowie Najmu.

  k. Dostawa i zwrot przedmiotu najmu winny nastąpić w miejscu stwarzającym możliwość jego bezpiecznego załadunku i rozładunku przez transport zapewniony ze strony RIWAL. Transport przedmiotu najmu odbywa się transportem specjalistycznym ciężarowym z rozładunkiem/załadunkiem na poziom zero (o ile Umowa Najmu nie stanowi inaczej). Transport nie obejmuje usługi przemieszczenia maszyn na miejsce pracy – np. na kondygnację budynku. RIWAL w przypadku braku możliwości rozładunku przedmiotu najmu przy dostawie obciąży Najemcę dodatkowymi kosztami, które miały na celu umożliwienie rozładunku przedmiotu najmu. Najemca musi zapewnić przepustki wjazdowe i wyjazdowe na teren posesji lub zakładu zamkniętego, w przeciwnym wypadku miejscem rozładunku będzie brama wjazdowa posesji/zakładu.

  l. W przypadku braku możliwości odbioru maszyny transportem RIWAL wynikającym z nieudostępnienia dojazdu do miejsca postoju przedmiotu najmu (np. rozkopana droga, maszyna pozostawiona w zamkniętym budynku lub na kondygnacji budynku) Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami jakie poniesie RIWAL w celu odbioru przedmiotu najmu, a okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do momentu skutecznego odbioru przedmiotu najmu.

  m. Koszt
  transportu przedmiotu najmu do miejsca pracy wskazanego przez Najemcę i z powrotem do siedziby RIWAL ponosi Najemca, chyba, że Umowa Najmu stanowi inaczej.
  Transport i zmiana miejsca pracy przedmiotu najmu przez Najemcę jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą RIWAL. W przypadku stwierdzenia samowolnego transportu przedmiotu najmu,
  RIWAL obciąży Najemcę poniesionymi kosztami dodatkowego transportu odbioru przedmiotu najmu.

6. Serwis

a. RIWAL dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjną pracę na maszynach i urządzeniach przekazanych Najemcy. Każdorazowo przy przekazywaniu maszyny i urządzeń stan techniczny jest weryfikowany, w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Najemca może przekazać uwagi, odnotować je w protokole przekazania.

b. Najemca musi zapewnić dojazd auta serwisowego RIWAL oraz umożliwić wjazd na teren obiektu zamkniętego lub zakładu. RIWAL każdorazowo będzie informował Najemcę najpóźniej w

c. RIWAL zapewnia reakcję serwisu w czasie 24h od momentu zgłoszenia usterki na e-mail serwis@riwal.com (24h od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Przyjazd serwisanta następuje w czasie nie dłuższym niż 72 h (72 h od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych) od momentu skutecznego zgłoszenia. RIWAL zastrzega sobie prawo do zabrania maszyny lub urządzenia z miejsca pracy gdy naprawa w miejscu pracy jest niemożliwa do przeprowadzenia ze względów technicznych lub bezpieczeństwa pracy. W przypadku konieczności odbioru przedmiotu najmu z powodu awarii Najemca jest obowiązany dostarczyć przedmiot najmu na poziom umożliwiający załadunek transportem RIWAL.

d. Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu, która ogranicza jego przydatność lub zagraża bezpieczeństwu pracy, jest zobowiązany natychmiast powiadomić RIWAL pisemnie na e-mail: serwis@riwal.com o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru, oraz jeżeli to koniecznie zabezpieczyć przedmiot najmu do czasu przyjazdu serwisu RIWAL. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu RIWAL takiej informacji.

e. RIWAL zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań okresowych oraz konserwacyjnych wg. wymagań UDT w miejscu pracy Przedmiotu Najmu. W przypadku gdy serwis podczas badania stwierdził usterki powstałe z winy Najemcy, które to nie pozwolą na uzyskanie pozytywnej decyzji UDT, dopuszczającej maszynę do pracy, RIWAL obciąży Najemcę kosztami przywrócenia maszyny do stanu sprzed uszkodzenia oraz wszystkimi dodatkowymi kosztami dodatkowego badania tj. kosztami dojazdów konserwatorów, serwisantów, inspektorów i opłat UDT lub jej wymiany. Czynsz najmu w takim przypadku będzie naliczany.

f. Informacje o usterkach przyjmowane pod adresem e-mail: serwis@riwal.com, telefoniczna pomoc techniczna jest dostępna pod numerem telefonu +48 781 800 091. Serwis świadczony jest w godzinach 6:00 - 18:00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych).

g. Wyłącznie zgłoszenie pisemne awarii na adres email serwis@riwal.com będzie podstawą do uwzględnienia reklamacji.

h. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki zostało wywołane nienależytą starannością lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie udokumentowane koszty jej usunięcia ponosi Najemca. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie kosztów najmu za okres przestoju technicznego oraz nie przysługuje prawo do wymiany maszyny. Za awarie spowodowane nienależytą starannością bądź zaniechaniem, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy, określonymi w wycenie. Na podstawie wyceny RIWAL wystawi notę obciążeniową.

i. RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w pracach Najemcy w przypadku wystąpienia awarii przedmiotu najmu.

j. Z chwilą przekazania przedmiotu najmu Najemcy, RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wycieku olejów i innych płynów eksploatacyjnych z przedmiotu najmu. RIWAL nie ponosi odpowiedzialności również w zakresie szkód środowiskowych i nie wykonania przez Najemcę obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska.

7. Rozliczenia

a. Najemca wyraża niniejszym zgodę na weryfikację swojej wiarygodności płatniczej przez RIWAL ze wszystkich źródeł.

b. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywała się w formie elektronicznej. Korespondencję na wskazany w Formularzu Danych Klienta adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w powyższym formularzu adresu.

c. Wszelkie płatności Najemca realizuje w terminie uzgodnionym z RIWAL, termin ten jest wskazany na Umowie Najmu.

d. Najemca podpisując Umowę Najmu upoważnia RIWAL do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu do wszystkich Umów Najmu.

e. Faktury wysłane droga elektroniczną na podany adres uznaje się za dostarczone, tak jakby były wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń zapłaty przez RIWAL w stosunku do Najemcy.

f. Papierowe faktury VAT wysyłane będą przez RIWAL na adres Najemcy wskazany w Umowie Najmu listem poleconym.

g. Podstawą do rozliczeń finansowych ceny określone w Umowie Najmu, przyjętej do realizacji przez RIWAL.

h. Wszystkie omawiane ceny cenami netto, do których dolicza się należny podatek VAT.

i. RIWAL ma prawo do żądania kaucji przed udostępnieniem maszyny na poczet płatności wystawionych faktur jak i uszkodzeń maszyn. Rozliczenie kaucji następuje do 10 dni roboczych od momentu zdania wszystkich maszyn dostarczonych Najemcy na danym zamówieniu. W sytuacji gdy Najemca uszkodził maszyny, okres zwrotu kaucji zostaje wydłużony do czasu wyceny uszkodzeń.

j. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy RIWAL lub datę wpłaty gotówki w kasie RIWAL.

k. Niedochowanie ustalonego terminu płatności upoważnia RIWAL do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji poniesionych przez RIWAL w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT - zgodnie z art 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U.2013 poz 403 z późn. zmianami).

l. Dokonane płatności zostają zarachowane przez RIWAL w pierwszej kolejności na należności najstarsze, a w szczególności na istniejące zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę.

m. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu prawidłowo doręczonej faktury RIWAL zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kwotą 30 za wystawienie duplikatu. Za prawidłowo dostarczoną fakturę uważa się fakturę wysłaną listem poleconym na adres podany w Formularzu Danych Klienta, bądź, w przypadku zgody na e-faktury, fakturę wysłaną na podany adres mailowy. RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za nie poinformowanie o zmianie adresu korespondencyjnego bądź adresu e-mail do wysyłki faktur. W takim przypadku uznaje się, iż faktura została prze RIWAL prawidłowo dostarczona.

n. Brak terminowych wpłat za wystawione faktury z tytułu wynajmu maszyn uprawnia RIWAL do: odmowy realizacji nowego zamówienia, jak i natychmiastowego rozwiązania obowiązujących umów najmu, włącznie z natychmiastowym odbiorem maszyn. W przypadku natychmiastowego odbioru maszyn mają zastosowanie zapisy punktu 4.p.

o. W przypadku braku zapłaty należności RIWAL jest uprawniony do ujawnienia zadłużenia Najemcy wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy z 9.4.2010 r. (z późn. zmianami) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacja o zadłużeniu będzie upubliczniona do dnia zapłaty lub do 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania lub stwierdzenia roszczenia.

8. Odpowiedzialność Najemcy i jej ograniczenie:

a. Z chwilą wydania przedmiotu najmu na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży całości lub części oraz jego przywłaszczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w trakcie używania przedmiotu najmu, tak w majątku własnym, jak również w majątku osób trzecich oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim. Za szkody wyrządzone w trakcie używania przedmiotu najmu przez osoby trzecie pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

b. Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot najmu do jego pełnej wartości odtworzeniowej od kradzieży, zniszczenia, od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży od pełnej ich wartości oraz na żądanie RIWAL przedstawić polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia i jej zakres. RIWAL musi być ustanowiony beneficjentem ubezpieczenia.

c. Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność za przedmiot najmu wobec RIWAL a tym samym obowiązku wykupienia polisy ubezpieczeniowej poprzez wykupienie odpowiedniej płatnej opcji z oferty RIWAL. Zakres ograniczenia odpowiedzialności Najemcy jest określony w załączniku do OWW STR Polisa RIWAL. Cena dodatkowej opcji Polisy RIWAL jest określona na zamówieniu składanym przez Najemcę. Zmniejszenie odpowiedzialności Najemcy nie obejmuje szkód za utracone panele sterujące oraz koła.

d. Za szkody wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu (np. obsługa przedmiotu najmu przez operatora bez odpowiednich uprawnień, zabrudzenia) lub niestosowania się do przepisów BHP, instrukcji obsługi oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów, a wyrządzone bądź to w maszynie bądź osobom trzecim pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

e. Po podpisaniu protokołu odbiorczego szkody wyrządzone przez Najemcę osobom trzecim (osobom, ich samochodom, budynkom, mieniu, drogom, innym maszynom, środowisku itp.) pełni obciążają Najemcę.

 9. Tajemnica handlowa:

a. Riwal zastrzega, że przyjęte przez strony warunki handlowe, kalkulacje, dane techniczne są poufne i stanowią tajemnice RIWAL w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
b. Udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę RIWAL osobom trzecim bez wyraźnej zgody pisemnej Riwal, uprawnia RIWAL do podjęcia odpowiednich kroków przewidzianych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Przetwarzanie danych osobowych

a. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

b. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Riwal Poland sp. z o.o. , ul. Zamkowa Wola 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000309251 o kapitale zakładowym 50. 500 PLN.

 

 

 

 

 

 

Aktualne i archiwalne wersje OWW RIWAL znajdują się tutaj