'
Riwal 0
Menu

Ogólne Warunki Wynajmu Riwal

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU RIWAL firmy RIWAL POLAND SP. Z O.O Wersja z dn 03.09.2018 r. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu RIWAL (zwane dalej OWW RIWAL) stanowią umowę, zawartą na czas nieokreślony pomiędzy Wynajmującym a Najemcą oraz określają warunki oddania do używania Najemcy przedmiotu najmu.

 

POBIERZ OWW RIWAL


Użyte w OWW RIWAL wyrażenia określają:

UMOWA NAJMU – podpisany przez Riwal oraz Najemcę dokument, określający w szczególności: przedmioty najmu, warunki dostawy, ceny, okresy najmu i stanowiący podstawę do wzajemnych rozliczeń finansowych. Umowy najmu są zawierane zgodnie z zapisami zawartymi i zaakceptowanymi przez najemcę w OWW.
RIWAL – firma RIWAL POLAND SP. Z O.O, która jako Wynajmujący oddaje do używania we własnym imieniu maszyny, urządzenia i inne przedmioty.
Najemca – osoba zarówno fizyczna, jak i prawna, która bierze przedmiot najmu do używania we własnym imieniu.
Przedmiot Najmu – urządzenie, maszyna wraz z panelem kontrolnym oraz osprzętem wydanym Najemcy, udostępniana przez Riwal na podstawie OWW oraz Umowy Najmu potwierdzonej przez Riwal. Przedmiotem najmu są również inne przedmioty oddane do używania Najemcy na podstawie umowy najmu.
1. Najemca oświadcza, że:
a) podane przez niego dane w formularzu danych klienta oraz OWW są zgodne z prawdą,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie prawne, które mogłoby doprowadzić do narażenia RIWAL na straty, w szczególności do zatrzymania lub utraty przedmiotu najmu.
d) jest świadom faktu, że obsługa maszyn wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnień wydanych przez organy do tego upoważnione, a RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.
2. Prawa i obowiązki stron:
a) Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie formy prawnej, adresu siedziby, osób kontaktowych, telefonów kontaktowych lub adresu korespondencyjnego. W razie połączenia bądź podziału spółki Wynajmujący zobowiązany jest również do wskazania podmiotu, który będzie regulował należności na rzecz Riwal.
b) RIWAL dokłada wszelkich starań, aby przedmiot najmu objęty umową najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach. RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywanego terminu dostawy spowodowane zdarzeniami, na które RIWAL nie miał wpływu. RIWAL odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania swoich pracowników.
c) Dostawy realizowane są w trzech przedziałach czasowych:
I – w godz 7-10
II – w godz 10-13
III – w godz 13-19
Informacja o przedziale czasowym jest zamieszczona na umowie najmu, dostawa w zakresie przedziału nie jest opóźnieniem w dostawie.
d) Najemca jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad przedmiotem najmu przez cały okres najmu, tj. od momentu protokolarnego przekazania przedmiotu najmu, do momentu protokolarnego odbioru przedmiotu najmu przez Wynajmującego. Sprawowanie pieczy nad przedmiotem najmu jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie przedmiotu najmu do kwoty jej wartości odtworzeniowej. W przypadku wykupienia Polisy Riwal Najemca odpowiada do kwoty udziału własnego określonego w dokumencie Polisa Riwal.
e) Najemca jest zobowiązany zapewnić dostęp do przedmiotu najmu każdorazowo za żądanie Riwal w miejscu pracy w miejscu pracy wskazanym u Umowie Najmu.
f) Wydatki wynikające z używania przedmiotu najmu w okresie najmu , w szczególności koszty paliwa, uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, środków smarnych przewidzianych do konserwacji prowadzonej przez operatora, będzie ponosił Najemca.
g) Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów, wynikających z dodatkowych wymagań służb BHP na terenie pracy maszyny. Dotyczy to czasu szkoleń BHP serwisantów na terenie budowy/obiektu, dodatkowych konserwacji, instalacji bądź dezinstalacji dodatkowych opcji itp.
h) W przypadku uszkodzenia maszyny przez Najemcę, w sposób uniemożliwiający uzyskanie pozytywnej decyzji UDT, dopuszczającej maszynę do pracy, Riwal zastrzega prawo do obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia maszyny do stanu sprzed uszkodzenia oraz wszystkimi dodatkowymi kosztami dodatkowego badania tj. koszty UDT, koszty dojazdów konserwatorów, serwisantów, inspektorów.
i) O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem maszyn lub urządzeń wynajmowanych od Riwal, Najemca jest zobowiązany powiadomić natychmiast: Riwal pod nr telefonu
+ 48 781 800 091, swój dział BHP, oddział UDT i PIP właściwy dla miejsca wystąpienia wypadku.
3. Przedmiot umowy:
a) RIWAL oferuje Najemcy maszyny, urządzenia i inne rzeczy znajdujące się aktualnie w ofercie handlowej. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia lub foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące przedmiotu najmu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wiążące są jedynie dane techniczne potwierdzone przez RIWAL.
b) Typ przedmiotu najmu jest wskazany na Umowie Najmu – Najemca tym samym potwierdza zgodność zamawianego sprzętu i nie wnosi uwag do rodzaju wybranego sprzętu. Każdorazowe wydanie i zwrot przedmiotu najmu jest potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym informacje o stanie technicznym przedmiotu najmu jak i jego rodzaju. Protokół jest potwierdzany przez obie strony, w przypadku braku osoby kontaktowej ze strony Najemcy uwagi zapisane przez Riwal uznawane są za wiążące dla obu stron.
4. Podnajem przedmiotu umowy przez Riwal dla Najemcy
a) W przypadku podnajmu rzeczy przez Riwal dla Najemcy zobowiązuje się on przestrzegać wszelkich zapisów OWW podmiotu, od którego Riwal podnajął rzeczy.
b) Dodatkowymi opłatami, między innymi opłatami za serwis czyli skrócony okres wynajmu itp., Riwal obciąży Najemcę. Riwal zastrzega sobie prawo do naliczenia innych opłat za koszty, które poniósł, a które nie wynikają z umowy podpisanej z Podnajmującym.
5. Czas trwania Umowy Najmu
a) Zawarcie umowy najmu następuje poprzez potwierdzenie otrzymania przez Riwal Poland na adres mailowy skanów dokumentów, wymaganych przez Riwal, podpisanych przez wynajmującego. Umowa najmu może być podpisana wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Najemcy lub osoby upoważnione, wskazane w Formularzu Danych Klienta. Wszelkie zmiany dotyczące okresu, cen najmu oraz innych warunków wynikających z umowy najmu wymagają pisemnej zgody RIWAL.
b) Umowa Najmu zawiera szczegółowe dane dotyczące między innymi typu przedmiotu najmu, daty rozpoczęcia okresu najmu i przewidywanego zakończenia okresu najmu, miejsca pracy maszyny, cen wynajmu i usługi transportu, osób upoważnionych do składania zamówień oraz zdania maszyn.
c) Zapis w rubryce Naliczanie na dokumencie Umowa Najmu oznaczają pon.-pt. – dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, pon.-sob. - dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt, pon.-nd - dni od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt, pon.-nd. i święta – dni od poniedziałku do niedzieli wraz ze świętami.
d) Minimalnym okresem najmu jest jedna doba trwająca od 6:00 do 18:00. W ciągu doby, określonej jako dzień roboczy (określony na Umowie Najmu) maszyna może pracować do 9 motogodzin. W przypadku pracy maszyny powyżej 9 motogodzin na dobę – rozliczanych na koniec danego miesiąca, RIWAL zastrzega prawo do naliczenia 5% stawki dobowej za każdą dodatkową rozpoczętą motogodzinę.
e) W przypadku pracy w godzinach nocnych (18:00 do 6:00) Najemca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie RIWAL.
f) Umowa najmu, w której został określony minimalny okres najmu uważana jest za umowę zawartą na czas określony i nie może zostać wypowiedziana przed datą końca najmu bez zgody Riwal. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu bez zgody Riwal nie wpływa na wysokość opłat za cały zadeklarowany w umowie najmu okres trwania umowy oraz powoduje obciążenie Najemcy kosztami dodatkowymi.
g) Ustalenia potwierdzonej obustronnie umowy najmu obowiązują nawet, jeśli Najemca nie przyjmie przedmiotu najmu bądź ten najem odwoła.
h) W przypadku skrócenia minimalnego okresu najmu za zgodą Riwal, stawką dobową obowiązującą w okresie faktycznego używania maszyny będzie stawka określona pisemnie przez RIWAL lub wynikająca z cennika wynajmu na dzień złożenia zamówienia.
i) Przy wynajmach długoterminowych trwających ponad 12 miesięcy RIWAL zastrzega sobie prawo do rewaloryzacji ceny najmu w oparciu o wskaźnik procentowego wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
j) Rozpoczęcie i zakończenie najmu zostaje potwierdzone w sporządzonym w tym celu protokole dostawczo/odbiorczym.
k) Wymówienie umowy najmu i zgłoszenie odbioru przedmiotu najmu odbywa się wyłącznie na dokumencie Zgłoszenia Odbioru, które najemca musi przesłać na adres email podany w Umowie Najmu. Okres wymówienia Umowy Najmu zawartej na czas nieokreślony, wynosi 1 dobę, podczas której Najemca ponosi koszty najmu i która wliczana jest do okresu rozliczeniowego.
l) W przypadku Umowy Najmu zawartej na czas określony Najemca ma obowiązek potwierdzić odbiór przedmiotu najmu w ostatnim dniu pracy do godziny 14:00 na piśmie Zgłoszenia Odbioru. W przypadku braku potwierdzenia odbioru wynajem i okres rozliczeniowy będzie przedłużony do momentu wymówienia umowy przez pismo Zgłoszenia Odbioru z zachowaniem jednodobowego okresu wymówienia.
m) W przypadku używania maszyn poza okresem dni roboczych zadeklarowanych na Umowie Najmu RIWAL zachowuje prawo do obciążenia Najemcy opłatą czynszową w wysokości 200 % uzgodnionej stawki dobowej za każdą dodatkową dobę pracy maszyny.
n) W przypadku używania maszyn z systemem monitoringu GPS poza okresem dni roboczych zadeklarowanych na Umowie Najmu, Najemca zostanie obciążony stawką dobową za każdy dodatkowy dzień pracy maszyn. Podstawą naliczenia jest raport systemu monitoringu stwierdzający prace maszyny w dni nie robocze. Najemca jest informowany o wyposażeniu danego typu maszyny w system monitoringu GPS zapisem na Umowie Najmu.
o) Używanie przedmiotu najmu niezgodne z instrukcja obsługi, Umową Najmu lub warunkami OWW uprawnia RIWAL do natychmiastowego odbioru. W przypadku odbioru natychmiastowego minimalny okres najmu nie zostaje skrócony, RIWAL zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów poniesionych przy odbiorze maszyn, jak i do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy działania Najemcy naraziły RIWAL na straty.
p) Natychmiastowy odbiór przedmiotu najmu może nastąpić w przypadku, gdy Najemca odda przedmiot w podnajem lub też do nieodpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody RIWAL, nie poinformuje na piśmie RIWAL o zmianie miejsca pracy maszyny, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności z tytułu najmu lub gdy Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. Natychmiastowy odbiór może również nastąpić w przypadku uzasadnionego podejrzenia o wyłudzenie przedmiotu najmu.
6.Używanie
a) Przekazanie i odbiór przedmiotu najmu – następuje tylko na podstawie protokołu zdawczego i odbiorczego, przekazywanego w momencie wydania i zwrotu przedmiotu najmu.
b) Riwal ma prawo do zidentyfikowania osoby odbierającej/zdającej maszynę na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy bądź paszportu oraz spisania danych w nim zawartych.
c) Po zakończeniu najmu przedmiot najmu winien zostać zwrócony Wynajmującemu w pełni sprawny technicznie, ze stanem paliwa i płynów eksploatacyjnych nie niższym niż przy wydawaniu (maszyny z napędem spalinowym), w w pełni naładowanymi akumulatorami (maszyny z z napędem elektrycznym/hybrydowym), czysty, uprzątnięty ze wszelkich śmieci i odpadów przemysłowych, wolny od śladów farb, gipsu l lub innych zabrudzeń. Zwrot obejmuje także osprzęt oraz wszelkie akcesoria wydane wraz z przedmiotem najmu (panele sterowania, haki, widły, instrukcje obsługi, klucze, itp.). Zwrot sprzętu lub akcesoriów nie będących własnością Riwal nie jest dopuszczalny. Riwal o takim fakcie powiadomi firmę, do której rzecz należy oraz policję a Najemca zostanie obciążony kosztami zakupu nowego sprzętu/akcesoriów.
d) Maszyny wynajmowane są z pełnym zbiornikiem paliwa. Zwrot maszyny następuje z pełnym zbiornikiem paliwa bądź z minimalnym stanem Riwal, pozwalającym na wjazd i zjazd maszyny ze środka transportu. W przypadku zwrotu maszyny ze stanem mniejszym niż pełny Najemca zostanie obciążony kosztami paliwa oraz usługi tankowania. Faktura za brakujące paliwo zostanie przesłana klientowi w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
e) Najemca odpowiada za stan paliwa od momentu protokolarnego odbioru maszyny do momentu protokolarnego zdania maszyny.
f) W przypadku gdy dojdzie do zapowietrzenia układu paliwowego w skutek zbyt niskiego stanu paliwa podczas załadunku niż rozładunku Najemca zostanie obciążony karą 500 złotych netto.
g) Uwagi zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym stanowią podstawę do wzajemnych rozliczeń między firmami oraz roszczeń finansowych ze strony RIWAL za uszkodzenia powstałe podczas używania przedmiotu najmu przez Najemcę. Ostateczny, techniczny odbiór przedmiotu najmu odbywa się na oddziale firmy RIWAL
h) Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony RIWAL, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, zniszczenia przedmiotu najmu (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie jako kosztorys naprawy i przesłane Najemcy w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. W uzasadnionych przypadkach - np. wyceny specjalistów czy oczekiwania na wycenę części przez producenta, okres ten może zostać wydłużony.
i) W przypadku podnajmu przedmiot najmu dla Najemcy od innego dostawcy podstawą do roszczeń finansowych Riwal będzie dokumentacja otrzymana od dostawcy przedmiotu najmu.
j) Najemca zobowiązuje się pokryć koszty napraw w przypadku stwierdzenia uszkodzeń ujawnionych przy zwrocie przedmiotu najmu oraz po weryfikacji na oddziale firmy RIWAL, jak i uszkodzeń usuwanych w trakcie wynajmu (z winy klienta) zgodnie z kosztorysem naprawy przedstawionym przez RIWAL. Części wymieniane nie są magazynowane przez RIWAL lecz niezwłocznie utylizowane.
k) Nieobecność osoby wskazanej w Umowie Najmu jako odbierającej maszynę z ramienia Najemcy w chwili przekazywania maszyny skutkuje tym, że Najemca zgadza się z uwagami wpisanymi przez pracownika lub upoważnionego kierowcę RIWAL.
l) Zamawiający własnoręcznym podpisem potwierdza, że osoba wymieniona w Umowie Najmu jako Osoba Kontaktowa jest upoważniona do odbioru i zdania przedmiotu najmu w miejscu pracy. W przypadku wyznaczenia przez osobę kontaktową innej osoby ( z imienia, nazwiska i numeru telefonu) do odbioru i zdania maszyny wszelkie czynności podjęte przez tą osobę będą traktowane na równi z czynnościami podjętymi przez osobę kontaktową wskazaną w umowie najmu.
m) Dostawa i zwrot przedmiotu najmu winny nastąpić w miejscu stwarzającym możliwość jego załadunku i rozładunku przez transport zapewniany ze strony RIWAL. Transport przedmiotu najmu odbywa się transportem specjalistycznym ciężarowym z rozładunkiem/załadunkiem na poziom zero (o ile umowa najmu nie stanowi inaczej). Transport nie obejmuje usługi przemieszczenia maszyn na miejsce pracy – np. na kondygnację budynku. RIWAL w przypadku braku możliwość rozładunku przedmiotu najmu przy dostawie obciąży Najemcę dodatkowymi kosztami, które miały na celu umożliwienie rozładunku przedmiotu najmu. Najemca musi zapewnić przepustki wjazdowe i wyjazdowe na teren posesji lub zakładu zamkniętego, w przeciwnym wypadku miejscem rozładunku będzie brama wjazdowa posesji/zakładu.
n) W przypadku braku możliwości odbioru maszyny transportem Riwal wynikającym z nieudostępnienia dojazdu do miejsca postoju przedmiotu najmu (np. rozkopana droga, maszyna pozostawiona w zamkniętym budynku lub na kondygnacji budynku) Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami jakie poniesie RIWAL w celu odbioru przedmiotu najmu, a okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do momentu odbioru przedmiotu najmu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
o) Koszt transportu przedmiotu najmu do miejsca pracy wskazanego przez Najemcę i z powrotem do siedziby Riwal ponosi Najemca, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej.
p) Transport i zmiana miejsca pracy przedmiotu najmu przez Najemcę jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą RIWAL. W przypadku stwierdzenia samowolnego transportu przedmiotu najmu, RIWAL obciąży Najemcę poniesionym kosztami dodatkowego transportu odbioru przedmiotu najmu.

7. Serwis
a) Riwal dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjną pracę na maszynach i urządzeniach przekazanych Najemcy. Każdorazowo przy przekazywaniu maszyny i urządzeń stan techniczny jest weryfikowany, w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Najemca może przekazać uwagi, odnotować je w protokole przekazania.
b) Najemca musi zapewnić dojazd auta serwisowego Riwal oraz umożliwić wjazd na teren obiektu zamkniętego lub zakładu. RIWAL każdorazowo będzie informował Najemcę z 1-dniowym wyprzedzeniem o wizycie. Najemca ma obowiązek udostępnienia maszyn na żądanie Riwal.
c) RIWAL zapewnia reakcję serwisu w czasie 24h od momentu zgłoszenia usterki drogą mailową (24h od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych). Naprawa następuje w czasie nie dłuższym niż 72 h (72 h od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych) od momentu zgłoszenia. RIWAL zastrzega sobie prawo do zabrania maszyny lub urządzenia z miejsca pracy gdy naprawa w miejscu pracy jest niemożliwa do przeprowadzenia ze względów technicznych i bezpieczeństwa pracy. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu najmu z powodu awarii Najemca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot najmu na poziom umożliwiający załadunek transportem RIWAL.
d) Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu, które ograniczają jego przydatność lub zagrażają bezpieczeństwu pracy, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić RIWAL o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru, oraz jeżeli to koniecznie zabezpieczyć przedmiot najmu do czasu przyjazdu serwisu RIWAL. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu RIWAL takiej informacji.
e) Informacje o usterkach są przyjmowane pod adresem e-mail: serwis@riwal.com, doraźna pomoc techniczna jest dostępna całodobowo pod numerem telefonu +48 781 800 091. Serwis świadczony jest w godzinach 6:00-18:00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych).
f) Wyłącznie elektroniczne zgłoszenie awarii będzie podstawą do uwzględnienia reklamacji.
g) W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki zostało wywołane działaniem lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie kosztów najmu za okres przestoju technicznego oraz nie przysługuje prawo do wymiany maszyny. Za awarie spowodowane działaniem bądź zaniechaniem, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy, określonymi w specyfikacji uszkodzeń. Na podstawie specyfikacji RIWAL wystawi fakturę VAT, powiększoną o obowiązującą stawkę VAT.
h) RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w pracach spowodowanych awariami maszyn.
i) Z chwilą przekazania maszyny Najemcy, potwierdzonego podpisem na protokole przekazania, RIWAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wycieku olejów i innych płynów eksploatacyjnych z maszyn.
8. Rozliczenia
a) Najemca wyraża niniejszym zgodę na weryfikację swojej wiarygodności płatniczej przez Wynajmującego ze wszystkich źródeł.
b) Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywała się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.
c) Wszelkie płatności Najemca realizuje w terminie uzgodnionym z Riwal Poland Sp. z o.o. , termin ten jest wskazany na Umowie Najmu.
d) Najemca podpisując Ogólne Warunki Wynajmu upoważnia RIWAL do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu do wszystkich Umów Najmu.
e) Faktury wysłane droga elektroniczną na podany adres uznaje się za dostarczone, tak jakby były wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń zapłaty przez RIWAL w stosunku do Wynajmującego. Papierowe faktury VAT wysyłane będą przez RIWAL na adres Najemcy wskazany w umowie najmu listem poleconym.
f) Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny określone w umowie najmu, przyjętej do realizacji przez RIWAL. Ceny obowiązują na okres najmu wynikający z umowy.
g) Wszystkie omawiane ceny są cenami netto, do których nalicza się należny podatek VAT.
h) RIWAL ma prawo do żądania kaucji przed udostępnieniem maszyny na poczet płatności wystawionych faktur jak i uszkodzeń maszyn. Rozliczenie kaucji następuje do 10 dni roboczych od momentu zdania wszystkich maszyn dostarczonych Najemcy na danym zamówieniu. W sytuacji gdy najemca uszkodził maszyny okres zwrotu kaucji zostaje wydłużony do czasu wyceny uszkodzeń.
i) Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy RIWAL lub datę wpłaty gotówki w kasie Riwal.
j) Niedochowanie ustalonego terminu płatności upoważnia RIWAL do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji poniesionych przez RIWAL w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT.
k) Dokonane płatności zostają zarachowane przez RIWAL w pierwszej kolejności na należności najstarsze, a w szczególności na istniejące zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę.
l) W przypadku konieczności wystawienia duplikatu prawidłowo doręczonej faktury RIWAL zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kwotą 30 zł za wystawienie duplikatu.
Za prawidłowo dostarczoną fakturę uważa się fakturę wysłaną listem poleconym na adres podany w formularzu danych klienta bądź, w przypadku zgody na e-faktury, fakturę wysłaną na podany adres mailowy. Riwal nie ponosi odpowiedzialności za nie poinformowanie o zmianie adresu korespondencyjnego bądź adresu e-mail do wysyłki faktur. W takim przypadku uznaje się, iż faktura została prze Riwal prawidłowo dostarczona.
m) Brak terminowych wpłat za wystawione faktury z tytułu wynajmu maszyn uprawnia RIWAL do: odmowy realizacji nowego zamówienia, jak i natychmiastowego rozwiązania obowiązujących umów najmu, włącznie z natychmiastowym odbiorem maszyn.
n) W przypadku braku zapłaty należności RIWAL jest uprawniony do ujawnienia zadłużenia Najemcy wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy z 9.4.2010 r. (z późn. zmianami) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacja o zadłużeniu będzie upubliczniona do dnia zapłaty lub do 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania lub stwierdzenia roszczenia.
9. Ochrona Ubezpieczeniowa
a) Z chwilą wydania przedmiotu najmu na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży całości lub części oraz jego przywłaszczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w trakcie używania przedmiotu najmu, tak w majątku własnym, jak również w majątku osób trzecich oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim. Za szkody wyrządzone w trakcie używania przedmiotu najmu przez osoby trzecie pełną odpowiedzialność ponosi Najemca. Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot najmu do jego pełnej wartości odtworzeniowej od kradzieży, zniszczenia, od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży od pełnej ich wartości oraz na żądanie RIWAL przedstawić polisę potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia i jej zakres. RIWAL musi być ustanowiony beneficjentem ubezpieczenia.
b) Najemca może wykupić udział w polisie ubezpieczeniowej RIWAL. Wykupienie udziału następuje przez uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej RIWAL za każdy dzień faktycznego posiadania przedmiotu najmu, przy zachowaniu udziału własnego (franszyzy redukcyjnej). Zakres udzielonej Najemcy ochrony ubezpieczeniowej jest określony w załączniku Polisa Riwal do OWW. Stawka ryczałtu ubezpieczeniowego jest każdorazowo określana w zamówieniu składanym przez Najemcę. Zapłata ryczałtu ubezpieczeniowego nie zwalnia Najemcy m.in. z odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone panele sterujące oraz koła.
c) Za szkody wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu (np. obsługa przedmiotu najmu przez operatora bez odpowiednich uprawnień, zabrudzenia) lub niestosowania się do przepisów BHP, instrukcji obsługi oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów, a wyrządzone bądź to w maszynie bądź osobom trzecim pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
d) Po podpisaniu protokołu odbiorczego szkody wyrządzone przez Najemcę osobom trzecim (ich samochodom, budynkom, mieniu, drogom, innym maszynom itp.)w pełni obciążają Najemcę.
10. Tajemnica handlowa
a) RIWAL zastrzega, iż przyjęte przez strony warunki handlowe, kalkulacje, dane techniczne są poufne i stanowią tajemnicę RIWAL w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
b) Udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę RIWAL osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody RIWAL uprawnia RIWAL do podjęcia odpowiednich kroków przewidzianych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Riwal Poland Sp. z o.o.,
ul. Zamkowa Wola 31a,
96-200 Rawa Mazowiecka
Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000309251
o kapitale zakładowym 50.500 PLN.
b) Riwal Poland będzie przetwarzał Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, płeć, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer
NIP, numer zamówienia, w zależności od celu, jaki będzie realizował.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procesów związanych z obsługą zamówień, a w szczególności: dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi,
rozpatrzenia reklamacji, przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta, kontaktu telefonicznego, wystawienia faktury, przechowywania otwartych ofert, badania satysfakcji z
oferowanych usług, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, udzielenia rabatu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu archiwalnym i dowodowym,
analitycznym, w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej, administrowania stroną internetową, zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach, oraz za Pani/Pana dodatkową
zgodą do celów marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu odwołania zgody, w innych celach również, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów zawartych z Riwal Poland, przepisów prawa
f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo
do przenoszenia danych.
g) Pani / Pana dane podlegają profilowaniu.
h) Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
i) Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Riwal Poland znajdą Państwo na stronie https://www.riwal.com/poland/pl-pl w zakładce: Polityka Prywatności i
Cookies.
12. Zapisy końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dokumentu ze strony Najemcy dokumentu jak i poszczególnych umów najmu wymagają formy pisemnej.
Zmiany postanowień niniejszego dokumentu ze strony RIWAL publikowane są na stronie https://www.riwal.com
Wszelkie spory wynikające z niniejszych postanowień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.