Inschrijven nieuwsbriefPrivacy & Cookie Policy
Belgium - Dutch
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Privacy Statement

Als u solliciteert op een baan bij Riwal, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens. Op die manier kan Riwal uw geschiktheid bepalen voor een vacature of stage. Riwal hecht grote waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Daarbij voldoen we aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de manier waarop Riwal de persoonlijke gegevens van hen in verband met sollicitaties en selecties verwerkt.


INTRODUCTIE
Riwal is een internationale expert op het gebied van verhuur en verkoop van hoogwerkers en gerelateerde apparatuur van bekende merken, waaronder JLG, Genie, Holland Lift en Manitou. Als dealer en verhuurbedrijf genereert Riwal een omzet van meer dan € 265 miljoen en onderhoudt een vloot van 16.000 verhuureenheden. Er zijn 1600 mensen in dienst in 16 landen (in Europa, het Midden-Oosten, India en Kazachstan).

Riwal hecht grote waarde aan de privacy van haar sollicitanten. We verwerken persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettige manier. Dit betekent dat Riwal persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke privacywetgeving en -regelgeving. 

WAT BETEKENEN DE TERMEN IN DEZE VERKLARING?
In deze privacyverklaring worden de termen ‘persoonlijke gegevens’ en ‘verwerken’ vaak gebruikt. Omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn wat die termen betekenen, volgt hieronder de definitie:
• Persoonlijke gegevens: alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
• Verwerking: verzamelen, registreren, opslaan, ordenen, overdragen, aanpassen, achterhalen, raadplegen, gebruiken, beperken, openbaar maken door doorzenden, distributie of op andere manieren vergelijken, blokkeren, vernietigen en verwijderen van persoonlijke gegevens.

HOE VERWERKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Riwal verzamelt uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u of via formulieren en/of aangehechte cv's via riwal.com. We verzamelen uw gegevens ook tijdens momenten van persoonlijk contact, telefoongesprekken en/of e-mail. Bovendien ontvangen we uw persoonlijke gegevens via wervings- en selectiebureaus.
Riwal verzamelt en verwerkt geen gevoelige gegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens over uw ras of etnische achtergrond, politieke of filosofische opvattingen, mogelijke lidmaatschappen van vakbonden, gezondheid of seksleven. Mocht het gebeuren dat Riwal gevoelige gegevens van u verzamelt, dan vragen we uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.


DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Persoonlijke gegevens die Riwal van u ontvangt worden gebruikt voor een verantwoordelijk, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces. Riwal verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende wervingsdoeleinden:

1. uw geschiktheid bepalen voor een bepaalde positie, rol, opdracht of stage (in het geval van gerichte sollicitaties);
2. uw gegevens vergelijken met de huidige vacatures of opdrachten bij Riwal (in het geval van een open sollicitatie);
3. communiceren met u over de wervings- en selectieprocedure;
4. contact met u opnemen om sollicitatiegesprekken te plannen;
5. u informeren over mogelijke andere relevante vacatures;
6. in een deel van de selectieprocedure: beoordelen en screenen.
7. Riwal kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om de tevredenheid van sollicitanten over het wervings- en selectieproces te analyseren.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING
Riwal verwerkt uw persoonlijke gegevens als sollicitant op basis van een van de volgende juridische grondslagen.

Gerechtvaardigd belang
Riwal registreert uw sollicitatie. Als uw sollicitatie leidt naar een selectie heeft Riwal een legitiem belang in het verzamelen van alle benodigde persoonlijke gegevens van u. Riwal moet tenslotte beoordelen of u geschikt bent voor de beoogde functie. In het gedeelte ‘Gegevenscategorieën’ kunt u lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen.

Overeenkomst of voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst. Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt Riwal persoonlijke gegevens met zicht op een arbeidscontract, huurcontract of een stageovereenkomst.

Toestemming
Het komt voor dat er een ‘zakelijke noodzaak’ bestaat om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als we uw cv willen bewaren voor het geval een geschikte vacature zich zou voordoen. In dit soort gevallen vragen we om uw toestemming. Riwal bewaart uw gegevens maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. U kunt uw toestemming altijd intrekken.


GEGEVENSCATEGORIEËN
Riwal verwerkt de volgende persoonlijke gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

• Standaardgegevens betreffende uw identiteit (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
• Persoonlijke gegevens (geboortedatum en -plaats, nationaliteit, hobby's, interesses);
• Een foto van u, voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. In dit geval moet worden opgemerkt dat als u Riwal ongevraagd een foto verstrekt, we aannemen dat we uw toestemming hebben om de foto in kwestie voor wervingsdoeleinden te gebruiken;
• Uw werkervaring;
• Referenties;
• Gevolgde cursussen (diploma's, certificaten, stages);
• Talenkennis;
• Alle andere persoonlijke gegevens die u deelt wanneer u solliciteert naar een baan;
• Gegevens op socialemediaplatformen zoals LinkedIn en Facebook. De gegevens die Riwal op die manier verkrijgt, bespreken we met u tijdens het sollicitatiegesprek.
• Riwal gebruikt geen beschikbare gegevens over u die duidelijk geen zakelijk karakter hebben en niet nodig of relevant zijn voor de vacature.
• Alle andere persoonlijke gegevens (zoals hierboven aangegeven) die moeten worden verwerkt overeenkomstig de wet.


BEWAARTERMIJNEN
Riwal bewaart uw persoonlijke gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Als de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie, verwijderen we niet later dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond uw persoonlijke gegevens uit onze database.

Als Riwal uw persoonlijke gegevens langer wilt bewaren, voor het geval zich een geschikte vacature voordoet, vraagt Riwal om uw toestemming.

TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS
Riwal bepaalt op basis van machtigingen en gebruikersprofielen welke medewerkers toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Voor wervingsdoeleinden hebben bepaalde medewerkers binnen personeelszaken en de beoogde managers toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze toegang wordt verstrekt als het absoluut noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Bovendien zijn de betrokken medewerkers gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Riwal evalueert de machtigingen en gebruikersprofielen periodiek en werkt deze indien nodig bij.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
Riwal kan bepaalde gegevens van u overdragen aan derden die diensten verlenen aan Riwal. Bijvoorbeeld aan een screening-, beoordelings- of een wervings- en selectiebureau.
Natuurlijk verstrekt Riwal deze gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervings- en selectieproces. Voordat Riwal uw persoonlijke gegevens aan een derde verstrekt, zal Riwal beoordelen of deze derde voldoet aan de strenge beveiligingsvereisten en de AVG. Riwal sluit gegevensverwerkingsovereenkomsten af met dergelijke derden.
In bepaalde gevallen is Riwal zelfs verplicht gegevens over u te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan onderzoeksinstanties.

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
Wat betreft de bescherming van persoonlijke gegevens neemt Riwal passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen waarborgen dat uw gegevens beschermd zijn tegen onjuist gebruik, wijziging, illegale of onbedoelde vernietiging en/of verlies.
Het wervings- en selectieproces is zodanig ingericht dat Riwal uw persoonlijke gegevens optimaal kan beschermen. De maatregelen zijn in overeenstemming met de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Op deze beveiligingsmaatregelen wordt toegezien door interne en externe onafhankelijke auditors.

OVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE UNIE
Riwal verwerkt uw persoonlijke gegevens binnen de Europese Unie (EU). Als gegevensverwerkers die betrokken zijn bij Riwal-processen gegevens buiten de EU verwerken, vindt dit plaats volgens de regels die voor dit doel door de EU zijn ingesteld. Om te beginnen, passen we de modelcontractbepalingen van de EU toe om te waarborgen dat het niveau van de privacybescherming vergelijkbaar is met de situatie van gegevensverwerking binnen de EU.

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON
Sollicitanten hebben meerdere rechten onder de AVG om hun privacy te beschermen. Hieronder kunt u lezen welke rechten van toepassing zijn:
• Het recht om uw persoonlijke gegevens te inspecteren, te verbeteren/aan te vullen of te verwijderen;
• Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
• Het recht op intrekking van toestemming voor de verwerking waarvoor expliciete toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld om uw cv langer te bewaren);
• Het recht op overdraagbaarheid.

Het verzoek om een of meer van bovenstaande rechten uit te oefenen kan schriftelijk worden gericht aan: privacy@riwal.com.
Voor zover mogelijk binnen de legale kaders, zullen we meewerken aan uw verzoek. Als u van mening bent dat niet volledig aan uw verzoek wordt voldaan, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit houdt toezicht op de naleving van de AVG. Riwal valt onder het toezicht van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De juiste gegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit kunnen worden gevonden op hun website. Riwal probeert altijd samen met u tot een goede oplossing te komen.

CONTACT
Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar: privacy@riwal.com.


WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING
Hoewel de hoofdlijnen ongewijzigd zullen blijven, kan Riwal, in overeenstemming met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Kijk hier af en toe naar. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.


Copyright oktober 2018 Riwal Belgium BVBA